Historické epochy

Tato část o historii obce vznikla díky práci kronikáře Václava Resla.

Václav Resl se narodil 16. dubna 1905 v Loukovci u Mnichova Hradiště.

Po vystudování učitelského ústavu v Hradci Králové odešel na české státní školy do pohraničí, kde působil na několika z nich v trutnovském okrese. Posledních 7 let zastával funkci řídícího učitele v Bernarticích u Trutnova. Protože se ale s rodinou chtěl vrátit do rodného kraje, zažádal si o místo učitele na zdětínské škole. Přikázán byl ale od 1. září 1937 na měšťanskou školu do Nových Benátek.

Z lásky k české historii se v roce 1938 rozhodl sepsat obecní kroniku, aby příštím generacím zůstaly zachovány události a vyprávění předků této obce. Veškeré zápisy celé historie až do roku 1938 měl nanečisto připraveny už v roce 1939.

V roce 1942 však přišel rozkaz Němců a všechny obecní kroniky se musely odevzdat. A tak byla odevzdána i kronika zdětínská, do které byly vedeny zápisy asi do čtvrtiny knihy. Naštěstí byly kroniky uloženy v archívu země České na Hradčanech, kde ji kronikář šťastně hned po Květnové revoluci nalezl. Ihned se dal do psaní a dovedl v ní dějiny obce až do konce roku 1916.

Když se mu podařilo pro poválečné obtíže opatřit papír, pořídila se druhá kniha, která pokračuje událostmi od roku 1917 a končí polovinou válečného roku 1941. Třetí díl kroniky pak podrobně mapuje průběh druhé světové války od roku 1942 po Květnovou revoluci v roce 1945.

 

"Snažil jsem se jako kronikář vylíčiti všechny události, poměry hospodářské, politické, náboženské, sociální a kulturní s naprostou věrností, pravdivostí a přísnou nestranností.

Budou-li se pak někteří z dosud žijících občanů cítit dotčeni vypsáním některých jejich chyb a nesprávného jednání, kterého se dopustili, případně uváděním plných jmen, prosím je za prominutí, chtěl jsem jen, aby naši potomci měli o celém životě v obci popis naprosto věrný a jasný, aby se poučili z chyb, které životu obce škodily a naopak brali si vzor ze všeho, co i v budoucnosti mohlo by obci přinést prospěch."

 

Použité prameny
Archív ministerstva vnitra v Praze.
Archív země České v Praze.
Archív obce Zdětína, pokud se zachoval.
Protokoly o schůzích obecní rady a obecního zastupitelstva, pokud se zachovaly.
Kronika obecné školy ve Zdětíně.
Matriky farního úřadu řím. katol. v Nových Benátkách.
Vlastivědný sborník Boleslava.
Pamětní kniha Čtenářsko – hospodář. besídky.
Protokoly ze schůzí svazu dobrovolných hasičů.
Zprávy z krajinských časopisů.
Osobní poznámky a výpisky kronikáře vedené od roku 1938.

Osobní vzpomínky zdětínských občanů, z nichž cítím se povinnen alespoň tyto:
Bohumila Bohuslava čp. 27
Josefa Dvořáka čp. 48
Františka Matunu čp. 22
Josefa Suldovského čp. 9
Antonína Šulce čp. 137
Jaroslava Štelovského čp. 6
A mnoho ostatních, kteří s největší ochotou zodpovídali předložené jim otázky a potvrzovali pravdivost veškerých událostí.