1922

Chřipková epidemie

V lednu byl zachvácen náš okres chřipkovou epidemií. Ve Zdětíně měla však epidemie celkem lehký průběh, takže tentokrát nikdo nezemřel a ani vyučování nemuselo být přerušeno.

7. březen

7. března měl přednášku o T. G. Masarykovi správce školy Otakar Kramer.

25. březen

25. března nebyl mariánský svátek poprvé dnem svátečním.
Na škole se vyučovalo a děti přišly všechny do školy.

Pomník padlých návrh
a přípravné práce

Ve schůzi Sboru dobrovolných hasičů ve Zdětíně, která se konala 26. dubna 1922 v hostinci u Doušů, byl podán důvěrný návrh, který zněl:

"Sbor hasičů zdejších hodlá uctíti posmrtnou vzpomínku zemřelým a padlým ve světové válce, hrdinům zdejší obce Zdětína na poli válečném neb na poli útrap válečných zemřelých v nemocnici vojenské v létech 1914 – 1918 postavením důstojného pomníku v obci Zdětíně na místě příhodném, s deskou, jež ponese nápis zemřelých a padlých občanů, z nichž dva byli členové činní zdejšího sboru.

Návrh vychází ze Sboru hasičského z té příčiny, že jest to jeden z nejstarších a nejprvnějších spolků ve Zdětíně a že mezi padlými jsou dva členové sboru."

Tento důvěrný návrh byl odhlasován všemi přítomnými členy. Návrh Matuny Frant., aby vše pořídil a obstaral čeho třeba k uskutečnění myšlenky. Zdejší sbor hasičský návrh odhlasovalo 12 ze 13ti přítomných členů.

Za tou příčinou má být svolána na 1. května t. r. o 2 hod. odpolední v hostinci u Doušů mimořádná valná hromada hasičského sboru, v níž bude zvolen 8členný výbor k vypracování návrhu prací a brzkému uskutečnění zásadní myšlenky př. velitele a výboru spolku hasičského.

Z mimořádné valné hromady hasič. sboru konané 1. května 1922 je tento zápis:

"Před volbou 8členného výboru předcházel 2hodinový rozhovor o zamýšleném podniknutí, z kteréhož rozvinula se obšírná debata (rokování) o tom, jakým směrem mělo by se pokračovati, aby s klidem a všeobecným porozuměním, pochopením, svorně měl by se zamyšlený podnik uskutečniti.

Aby veškeré občanstvo místní při různosti stran a politického smýšlení jevilo na uskutečnění myšlenky ze sboru hasičského vycházející opravdový zájem a přispívalo snahou, jak skutkem i radou, usneseno vytvořiti 8členný hasičský výbor pro uskutečnění podniku na součinnost (spolupůsobení) ostatních dvou zde stávajících spolků a to bratrského spolku Sokol jednota tělocvičná a ctěné čtenářsko – hospodářské besídky.

Za tou příčinou předána budou předsednictva obou jmenovaných spolků, aby, chtějí-li míti účastnictví a spolupůsobiti na uskutečnění na myšlence hasičské, zvolila si, nebo jmenovala zástupce ze středu svého k součinnosti zamýšleného podniku hasičského. Jména delegovaných v počtu nejméně dvou z každého spolku, jakož i dvou zástupců obecního výboru (zastupitelstva) oznámena buďtež do týdne (8. 5. t. r.) jednateli hasič. sboru Kavkovi, jenž opatří pozvání ke schůzi řádného výboru, z něhož zvolen bude předseda, zapisovatel a pokladník."

Z hasičského sboru byli zvoleni do výboru: př. Bohuslav Bohumil, Šulc Antonín, Horčic František, Malý Josef, Král Václav, Matuna František a Novák František.
Místnost výboru bude u Doušů.

Sbor hasičský sestával z těchto přátel členů:
Šulc Antonín – starosta
Beitler Rudolf – náměstek starosty
Bohuslav Bohumil – velitel
Kavka Josef - jednatel
Lukavec Václav – pokladník
Král Václav – náhradník
Bahník Václav – náhradník
Novák František – četař stříkačníků
Hršel Josef – četař lezců
Adášek Josef – četař ochránců

Další členové jsou: a, čestní, b, zakládající, c, přispívající, d, činní

Čestným členem jest př. Václav Resl, statkář, t. č. v Borovsku, okres Ledeč, pol.okr. Dol. Kralovice.
Zakládajícím členem pí. Marie Štelovská, rolnice čp. 6 ve Zdětíně.

Přispívajícími členy jsou přátelé: Václav Čančík čp. 3, Václav Miller čp. 32, Josef Malý čp. 31, Karel Miškovský čp. 16, Josef Suldovský čp. 9, Jaroslav Svačina čp. 13, Václav Špitálský čp. 15, Jaroslav Štelovský čp. 6 a Josef Štych čp. 17.

Členy činnými mimo jmenovaných členů výboru jsou: Josef Adášek čp. 82, Václav Bláha čp. 35, František Boháček čp. 29, Josef Douša čp. 33, František Horčic čp. 84, František Koula čp. 14, Antonín Matuna čp. 51, František Matuna čp. 22, Jan Novotný čp. 77, Václav Plevka čp. 127, Jaroslav Pšád čp. 72, Josef Sus čp. 41, Václav Šubrt čp. 102, Václav Štych čp. 17, Václav Votrubec čp. 64 a František Vágner čp. 21.
Všech členů jest 35.

Počasí

Jaro letošního roku se vyznačovalo hrozným suchem jakého už dlouho nebylo. Pícniny v pravém slova smyslu, takže nebylo čím krmit, dobytek se musel prodávat. Nejhorší bylo, že nastal nedostatek vody, kterou se muselo velmi šetřit.

V červenci a v srpnu zase stále pršelo, takže nebylo možno skliditi z pole obilí a toho roku ho mnoho vzrostlo. Tím vznikly zemědělcům veliké škody, jak se již nestalo mnoho let.

Učitelstvo na škole

Učitel Antonín Holvek byl přeložen do Nemyslovic a na jeho místo ustanoven nový učitel Augustin Růžička z Benátek.

Na škole tedy působili: Otakar Kramer, řídící učitel; Augustin Růžička, výpomocný učitel; Ferdinand Smetáček, učitel.

Útoky proti učitelstvu

Našemu učitelstvu znechucovaly klidnou práci ve škole stále se opakující útoky některých přísně katolických rodin, že nezačínají vyučování modlitbou a že nechodí s dětmi na bohoslužby a že se plně postavili na stranu pokroku.

Spory v obci

Spory v obecním zastupitelstvu, které vznikly v roce 1921 z důvodů politických, ale hlavně osobních se přenesly do řad občanstva, trvaly i v roce 1922.

Na základě toho byla nucena okresní politická správa v Mladé Boleslavi zdejší obecní zastupitelstvo rozpustit a dosadit pro prozatimní správu obce obecní správní komisi, v tomto složení: Josefa Kavku, říd. uč. v. v. předsedou, Štěpána Vtelenského, Antonína Vojtíška, Josefa Malého a Karla Miškovského členy za stranu republikánskou. Josefa Dyka, Rudolfa Kučeru, Václava Šulce za stranu sociálně demokratickou. Karla HavlaJosefa Bašuse za stranu českých socialistů.

Správní komise byla tedy 10ti členná, ustavující schůzi konala 17. září 1922 a ihned převzala řízení obce.

Byly ustanoveny tyto komise:

 • 1
  Vyřizování obecních záležitostí finančních a českých:
  Josef Malý a Karel Miškovský
 • 2
  Hospodářská:
  Josef Bašus a Štěpán Vtelenský
 • 3
  Stavební:
  Josef Dyk, Václav Šulc (Dražice), Antonín Vojtíšek (Zdětín)
 • 4
  Policejní:
  Rudolf Kučera (Dražice), Karel Havel, Josef Bašus (Zdětín)

Péče o chudé

Vyřízena žádost Jana Šulce, 86 let starého, bývalého kostelníka za udělení podpory ve stáří. Udělí se mu 100 Kč ročně ve ¼ letních lhůtách pozadu splatných se zpětnou platností od 1. 1. 1922. Jan Šulc narozen 1837 v čp. 11.

Obecní kovárna

Václav Podaný, kovář v obecní kovárně si stěžuje, že obecní dům čp. 7 s kovárnou je nadále nezpůsobilý k obývání jak z důvodu zdravotních, tak i životu nebezpečných a konkurenci nevyhovuje. Žádá proto o prodej nebo řádnou opravu.

Rozhodnuto provést nejnutnější opravy a o prodeji ať rozhodne nové obecní zastupitelstvo.

Péče o chudé

Adolfu Volfovi z Dražic, příslušníku Zdětína, poskytnuta pomoc v nouzi: ubytování, oděv a výživu. Z chudinské pokladny na oděv se mu vyplatí 100 Kč pro rok 1922 a byt až bude chtít v obecním domě čp. 8.

Péče o obecní majetek

Protože v poslední době působí drůbež (husy) a zvířata (kozy a ovce) mnoho škod v obecních sadech, parcích a návsi, budou majitelé volně pobíhajících zvířat pokutováni: za husy poprvé 3 Kč, po druhé 6 Kč, atd. za kozy a ovce poprvé 5 Kč, podruhé 10 Kč, atd.

Za přísné dodržování ručí obecní strážník současně jako ponocný a polní hlídač.

Polní pych

Polní hlídač nebo i strážník obdrží z pokut z polního pychu 50% odměny. Protože se polní pych nesmírně rozrostl, je nutné proti němu přísně vystupovat.

Obecní studny

Protože obě obecní studny a to jak u Čančíkových, tak u Dálky jsou již špatné, pořídí se do zimy obě nové. U Dálky se železná vymění také za dřevěnou. Studna u Čančíkových se pořídí s dvěma výtoky.

Pomník padlých – podpora obce

Spolku pro postavení pomníku padlým vojínům ve světové válce v obci Zdětíně“, který žádá o propůjčení místa v parku před školní budovou se vyhovuje a na návrh p. Josefa Malého se přispěje na výlohy obnosem 4 000 Kč jednou pro vždy.

Rozluka obce na Zdětín a Dražice

Ve schůzi obecní právní komise 8. října 1922 přítomní členové jednomyslně souhlasili s rozlukou obce Zdětína na dvě samostatné obce Zdětín a Dražice.

Obecní kovárna

Obecní kovárna se opraví ve větší míře na jaře roku 1923, kdy na tuto adaptaci bude v obecním rozpočtu pamatováno. Dává se na vůli mistru Václavu Podanému, cítí-li se na životě ohrožen, aby přesídlil přechodně do obecního domu čp. 8, kde se uvolnil byt po zemřelém ponocném Josefu Kuchařovi.

Lidová škola hospodářská

Podle informační schůze konané 10. října 1922 v Chotětově, má tam být zřízena lidová hospodářská škola pro obce Chotětov, Hřivno, Zdětín, Sušno, Horky, Hrušov a Sedlec. Obec Zdětín se zavazuje přispívat na věcný náklad 300 Kč ročně.

Úprava nové ulice

Majitelé nových domků, které byly postaveny na „Drážkách“ čp. 121–129 a to: Václav Heřman, Barbora Nováková, Václav Plevka, František Drbohlav, Antonín Davídek, Josef Vojtěch a Josef Kvapil žádají o úpravu veřejné cesty (silnice) před svými domky, protože za blátivého počasí je vstup do domků nemožný a pro lidi i zvířata nebezpečný.

Protože majitel prodaných parcel František Koula je smlouvou zavázán, že cestu – silnici postupně při zastavených parcelách na své útraty dá zřídit, donutí se František Koula, aby upravil silniční pozemek před domky jmenovaných stěžovatelů.

Ochrana sadů

Obecnímu strážníku Františku Stránskému se sdělí, aby dbal a chránil ovocné sady před dětmi houpajícími se na větvích. Prutník se vyseká a připraví se otýpky k ovázání stromů na podzim.

Obecní skála

Za kámen z obecní skály má obec pohledávku 10 000 Kč, které budou vyinkasovány. Cena kamene stanovena: 1 krychlový sáh pro domácí občany 10 Kč pro přespolní 20 Kč.

Schodky rozpočtu

Schodek obecního rozpočtu na rok 1921 činí 97 157,04 Kč a pro rok 1922: 55 394,53 Kč.
Schodek řádného rozpočtu na rok 1923 činí 46 477,84 Kč, schodek mimořádného rozpočtu činí 6 000 Kč, což je celkem 52 437,84 Kč.

Usneseno hraditi ho přirážkami: 35% obecními, 14% školník daní činžovní, 318% obecní, 114% školní pro Zdětín, 241% pro Dražice do Nov. Benátek k ostatním daním. Zbytek se hradí úsporou.

Služné starosty a pokladníka

Služné obecního starosty upraveno od roku 1921 na ročních 1 500 Kč a obecního pokladníka na ročních 800 Kč.

Obecní hlídač

Obecnímu hlídači Štěpánu Jandlovi, který přestane hlídat 6. listopadu, přidělí se práce do konce roku v obecních sadech. Spolu s obecním strážníkem obváží a obryjí všechny stromy.

Vyplacení služného pro starostu

Bývalý starosta Karel Havel žádá o vyplacení služného za rok 1921 a 1922 v obnose 2 000 Kč, zbytek 399,74 Kč se mu zadrží, dokud nepodá a nevysvětlí účtování uhlí pro školu a neodvede pokuty do chudinské pokladny.

Obecní volby

29. prosince sešlo se k první schůzi nově zvolené obecní zastupitelstvo, aby zvolilo starostu, náměstka a členy obecní rady. Přítomen byl za dohledací úřad místodržitelský rada Dr. Šilhan, který jmenoval zapisovatelem této schůze dosavadního předsedu obecní správní komise říd. uč. v. v. Josefa Kavku.

Předsedou schůze byl nejstarší člen p. Václav Čančík. Všichni členové složili slib do rukou zástupce dohledacího úřadu, který zněl:

„Slibuji, že budu republice věrně sloužit a zákonem vždy poslušen budu.“

Obecní zastupitelstvo bylo zvoleno ze tří volebních skupin:
Skupina č. 1 Dražice: Josef Dyk, Ladislav Roubíček, Jan Petr.
Skupina č. 2 Zdětín: Jednota čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků při straně socialistické: Antonín Pařízek, Josef Dvořák, Karel Chmelík, Josef Bašus, Václav Heřman a František Štumpa.
Skupina č. 3 Zdětín: Republikánská strana zemědělců a maloobchodnického lidu: Václav Čančík, Antonín Vojtíšek, Štěpán Vtelenský, Josef Malý, Václav Král a Karel Miškovský.

Skupina č. 1 Dražice se při volbě spojila se skupinou 3.

Byli zvoleni a volbu přijali:
Karel Miškovský – starostou (7 hlasy)
Josef Bašus – jeho náměstek (5 hlasy)
Ladislav Roubíček – I. radní
Antonín Pařízek – II. radní
Štěpán Vtelenský – III. radní

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl II.)


Kam dál?