1923-1927

1923

Atentát na Dr. Al. Rašína

5. ledna rozrušila naše občanstvo zpráva, že byl spáchán atentát na Dr. Aloise Rašína, ministra financí, který byl těžce zraněn. Protože to byla vražda politická, tím víc byl tento čin v našem státě odsuzován.

Obecní komise

14. ledna konalo obecní zastupitelstvo schůzi, kde byly voleny obecní komise:
1. finanční, 2. hospodářská, 3. stavební, 4. policejní

Komise se volily 5ti členné a sestávaly podle nového zákona: polovici členů volí obecní zastupitelstvo, ostatní ustanovuje dohledací úřad, který si vyžádal návrhy volebních skupin. Komise se má skládat alespoň z poloviny nečlenů obecního zastupitelstva.

Byli zvoleni:

Finanční komise:
Josef Bašus, Josef Čančík, Josef Dyk – z nečlen“: František Matuna a Václav Miler.

Hospodářská komise:
Ladislav Roubíček, Josef Bašus, Antonín Vojtíšek – z nečlenů: Bohumil Bohuslav a František Heřman čp. 57.

Stavební komise:
Josef Dyk, Václav Král, Josef Dvořák – z nečlenů: Václav Kašpárek a František Matuna.

Policejní komise:
Václav Čančík, Jan Petr, Antonín Pařízek – z nečlenů: Antonín Soumar a Jan Kovář.

Obecní pokladník
Pokladníkem obce zvolen Josef Malý.

Usneseno, aby elektrické osvětlení obce svítilo jen do 10 hodin večer a nikoliv do 3 hodin ráno, jak tomu bylo doposud.

Úmrtí Dr. Rašína

18. února přišla zpráva, že ministr financí Dr. Alois Rašín svému těžkému zranění po šestinedělním utrení podlehl. Byl to skvělý státník, který měl pevně vypracovaný plán na hospodářskou výstavbu našeho státu.

21. února se konala smuteční slavnost, na které o významu jmenovaného promluvil učitel Otakar Kramer a tak byla uctěna památka zesnulého státníka.

Rezignace Bohumila Bohuslava

Bohumil Bohuslav rezignoval na členství v hospodářské komisi. Zvolen byl František Koula a náhradníkem Jaroslav Štelovský.

7. březen

Oslava narozenin T. G. Masaryka se konala ve škole, kde promluvil učitel Ferdinand Smetáček a poukázal na veliké osvobozenecké dílo našeho prezidenta, na jeho pravdivý a poctivý život pro blaho našeho celého národa.

Péče o chudé

Františku Vágnerovi se uděluje z chudinského fondu roční podpora 100 Kč od 1. července t. r.

Zvýšení odměny pro starostu

Pan František Bým, bývalý starosta obce žádá za zvýšení odměny za dobu, kdy byl starostou. Žádost se zamítá, v rozpočtu není úhrady.

Výsek masa

Františku Tatičkovi, řezníku a uzenáři, se propůjčuje obecní váha k výseku masa za roční nájem 200 Kč.

Oprava u kříže u skály

Ludvík Hrdina, továrník z Nových Benátek se nabízí na svůj náklad dát opravit kříž na „Dlouhém běhu“ u skály. Obec nabídku nepřijímá a kříž dá opravit na svůj náklad.

Záloha pro strážníka

František Stránský, obecní strážník žádá o zálohu 1 000 Kč. Nemůže se mu vyhovět, protože v obecní pokladně není t. č. většího obnosu.

Úprava obce

Občané se vyzývají, aby opravili své domy, ulice, apod., aby obec při slavnostním odhalení pomníku padlým ve světové válce byla čistá a upravená.

P. Václav Král, strojník obarví železný plot kolem parku.

Úprava cesty v nové ulici

P. Františku Koulovi se zamítá žádost, aby obec sama upravila novou ulici, kde prodal parcely. Ulici musí upravit sám, jak zní smlouva, obec mu však zcela zdarma přenechá kámen z obecního lomu.

Obecní hlídač

Obecním hlídačem pro rok 1923 se stává ze sedmi žadatelů (voleno bylo lístky) 10ti hlasy František Pařízek. Hlídka začne 1. května a skončí 15. listopadu. Služné je určené na 500 Kč měsíčně a polovina pokut z polního pychu, které sám udá a polovina pozemku mezi Alžbětu Jandlovou a Frant. Pařízkem.

Oprava kovárny

Opravu obecní kovárny s domkem čp. 7 (úplná přestavba kovárny a domku) provede na základě podané a přijaté oferty - stavitel Ant. Soumar z nových Benátek za 17 939,45 Kč.

Slavnostní odhalení

Odhalení pomníku se konalo v neděli dne 13. května 1923. Tento den byl velikou slavností pro obec Zdětín, která tonula v záplavě státních vlajek a praporů.

Francouzský maršál

16. května projížděl naším okresem francouzský maršál, vítěz nad Němci, V. Toche. Mnoho občanů a školních dětí přivítal maršálka při návštěvě naší republiky ve Starých Benátkách, kudy projížděl na cestě do Hradce Králové.

Změny v komisích

Pan Josef Dyk následkem přesídlení rezignuje na všechny funkce. Do obecního zastupitelstva nastupuje za něj p. Čeněk Horáček z Dražic, který se stává současně členem finanční komise. Členem stavební komise se stává Josef Maršíček a členem školní rady Josef Malý.

Oprava obec. kovárny

Obecní kovárna se opravuje. Kováři Václavu Podanému se dá půlroční výpověď od 1. července do 31. prosince 1923. Pronájem bude vypsán ofertním řízením. Pan Podaný může si ji pak zase pronajmout.

Nesrovnalosti po býv. starostovi

Bylo zjištěno, že býv. starosta Karel Havel přijal obecní přirážky v obnose 1 044 Kč, 792 Kč a 819 Kč v roce 1922, ale jejich příjem není zanesen v pokladní knize. Šekový úřad v Praze sdělil, že šeky podepsal a opatřil razítkem.

Bude předvolán na obecní úřad, aby věc vysvětlil, jinak bude proti němu zakročeno podle zákona. Současně musí vysvětlit i jiné položky, které přijal, ale nezanesl do pokladního deníku.

Pronájem obec. kovárny

Obecní kovárna se pronajímá kováři Podanému od 1. ledna do 31. prosince 1926 za roční nájemné 2 200 Kč, současně uhradí daně, přirážky připadající na čp. 7 a opravy do 500 Kč.

Pomník J. A. Komenského

Na zbudování pomníku J. A. Komenskému v Amsterodamu
se přispěje obnosem 400 Kč.

Oslava 28. října

5. výročí naší samostatnosti 28. říjen byl oslaven divadelním představením od Fischerové–Kvěchové.: Když hračky oživnou. Tuto hru se sociálním námětem sehrály školní děti.

Slavnostní projev před představením měl učitel František Smetáček.

Rozloučení Zdětína

Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 29. listopadu 1923 bylo starostou obce sděleno, že podle výnosu ministerstva vnitra ze dne 20. srpna 1923 č. 46328/23 byla rozloučena místní obec Zdětín na dvě samostatné obce: Zdětín a Dražice.

Zemská správa politická rozpouští proto dosavadní obecní zastupitelstvo a v dohodě s okresní správní komisí v Nových Benátkách jmenuje pro obě nově utvořené obce správní komisi a sice:

Pro Zdětín:

Karla Miškovského – předsedou
členy: Josefa Malého, Štěpána Vtelenského, Václava Kašpárka, Františka Bíma, Josefa Bašuse, Antonína Pařízka, Václava Heřmana a Josefa Dvořáka.

Pro Dražice:

Ladislava Roubíčka – předsedou
členy: Josefa Maršíčka, Josefa Pokorného, Václava Šulce, Václava Adáška, Jana Petra a Václava Řípu.

Dražice – samostatná obec
Tím se stala osada Dražice od nepaměti patřící k obci Zdětínu samostatnou obcí a všichni jí přejeme dalšího rozkvětu.

Dražice – samostatná obec

Tím se stala osada Dražice od nepaměti patřící k obci Zdětínu samostatnou obcí a všichni jí přejeme dalšího rozkvětu.

1924

Zima

Již o vánočních svátcích napadlo mnoho sněhu. Po Novém roce nastaly veliké vánice, takže silnice k Benátkům, k Horkům, k Sedlci a k Chrástu byly vysoko zaváty až do výše 2 m a muselo se několikrát prohazovat.

Úmrtí V. I. Lenina

21. ledna zemřel vůdce proletariátu Vladimír Iljič Lenin.

Úmrtí W. Wilsona

3. února zemřel jeden z největších presidentů spojených států amerických Wodrow Wilson, který se ve světové válce zasloužil o naši samostatnost. Jeho jméno bude zlatým písmem zapsáno v dějinách našeho osvobození.

Letní cvičiště

Obecní zastupitelstvo rozhodlo ve schůzi dne 31. ledna 1924 o žádosti místní školní rady a tělocvičné jednoty Sokolpropůjčila jim obecní pozemek mezi čp. 122 a 126 ke cvičení mládeže a cvičenců Sokola.

Rozhodnutí způsobilo mnoho radosti u dětí, dospělých a hlavně cvičenců Sokola, neboť konečně má naše obec letní cvičiště, vždyť až dosud nebylo kde cvičit. Tělocvičná jednota Sokol si pozemek řádně upraví a ohraničí (oplotí).

V případě, že by obec tento pozemek prodala nebo ke svým účelům upotřebila, je povinna ho hned obci předat.

Sbírka na Červený kříž

V obci se konala veřejná sbírka ve prospěch Československého Červeného kříže, který oslavoval pětileté trvání a za tu dobu vykonal řadu humanitních činů k zmírnění bídy, nakažlivých nemocí apod.

Ve Zdětíně bylo sebráno 176 Kč.

Nová církev československá

Brzy po světové válce v roce 1920 byla pokrokovými kněžími, kteří se nedočkali provedení některých naléhavých reforem a náboženského života uvnitř církve římsko – katolické založená nová církev československá.

Tito kněží těžili hlavně z hromadného vystupování věřících z církve římsko – katolické. Prvním jejím patriarchou byl zvolen Dr. Karel Farský. Je církví národní a svobodně křesťanskou. Užívá při bohoslužbách jazyka národního, opustila zásadu přísného celibátu a rozvázala svazek s Římem.

V Benátkách vznikla náboženská obec církve československé v roce 1923. Prvním jejím farářem stal se řádový kněz Jaroslav Krejcárek.

Příslušníci ve Zdětíně:
Ve Zdětíně vznikla náboženská obec církve československé v roce 1924, ale patřila k duchovní správě v Nových Benátkách. První příslušníci nové církve ve Zdětíně byli tito: 
Bašus Josef čp. 95, Bodlák Antonín čp. 11, Býmová Kateřina čp. 142, Heřman Alois čp. 65, Heřman František čp. 57, Heřman Josef čp. 83, Heřman Václav čp. 152, Havlová Marie čp. 116, Jakubec Alois čp. 60, Knobloch Antonín čp. 55, Kramerová Marie, Líska Václav čp. 116, Maršíček Václav čp. 135, Novák Josef čp. 78, Král Václav čp. 114, Podaný Václav čp. 7, Sýs Josef čp. 50, Zajíček František čp. 75

Jmenovaní byli u církve československé i se svými rodinami.

Od března se začalo na zdejší škole vyučovat náboženství nové církve československé duchovní správou z Nových Benátek. Vyučoval duchovní správce Jaroslav Krejcárek.

Trafika

Paní Kristině Došlé bylo povoleno, aby si postavila trafiční budku na obecním pozemku mezi obecní váhou a zastávkou pana Milera.

Obecní pastviny a sady

Za obecní pastviny bylo utrženo 2 554 Kč.

Za třešně v obecních sadech bylo dražbou utrženo 2 220 Kč44 Kč do chudé pokladny.

Hostinec u Doušů

Pan Rudolf Douša žádá o převedení hostinské koncese na vlastní osobu do novostavby hostince se sálem na návsi, která se dokončuje.

Všemi hlasy se doporučuje.

Nový starosta obce

1. května 1924 se vzdal starostenství v obci p. Karel Miškovský a od 19. června úřadoval nově zvolený starosta Štěpán Vtelenský, rolník čp. 99.

19. června byly nově zvoleny obecní komise:
Finanční: Josef Malý, František Bým, Václav Vacek, Karel Miškovský st., Jaroslav Svačina a Václav Lukavec.
Policejní: Josef Šulc, Jan Kovář, Josef Novák, František Koula, Jaroslav Svačina a Václav Štych.
Hospodářská: Bohumil Bohuslav, Antonín Vojtíšek, František Novák, František Koula, František Boháček a Václav Miler.
Stavební: Václav Čančík, Václav Kašpárek, Josef Heřman, František Matuna, František Horčic a Václav Lukavec.

Pokladníkem zvolen Jaroslav Štelovský čp. 6.

Obecní louka

Obecní louka byla prodána ve veřejné dražbě a utrženo 530 Kč.

Žádosti

Obec prodává žádost o zřízení poštovnytelefonu.

Obec. strážník a hlídač

Pro obecního strážníka bude zakoupen gumový obušek tzv. pendrek
pro jeho bezpečnost.
Polním hlídačem byl zvolen opět František Pařízek – plat 500 Kč měsíčně
a polovinu z pokut.

Ovoce z obec. sadů

Za tvrdé ovoce v obecních sadech se utržilo ve veřejné dražbě 7 382,05 Kč apod.
Čeněk Novák vydražil obecní sad na „Drážkách“ za 605 Kč, ale pak se mu slevilo 100 Kč.
Rok 1924 byl velmi úrodný na jadernaté ovoce.

Motorová stříkačka

Obec dala pro sbor dobrovolných hasičů zmotorizovat novou ruční stříkačku u firmy Štěpánek a spol. v Kostelci n. Labem a k témuž účelu uzavřena výpůjčka u Okres. hospodářské záložny v Nových Benátkách.

Výročí Jana Žižky

11. října se konala slavnost pětistého výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, slavného husitského vojevůdce (1424 – 1924). Oslavu připravila tělocvičná jednota Sokol.

Epidemie spály

Již v září vypukla v obci epidemie spály, onemocnění bylo v 11 případech – bez úmrtí – škola ve Zdětíně byla 28 dní zavřena.

Rozdělení majetku

a dluhu mezi obce

10. října 1924 byla uzavřena v okresní správy politické v Mladé Boleslavi dohoda o rozdělení majetku a dluhů mezi obce Zdětín a Dražice, které byly rozděleny.

Usneseno bylo jednomyslně, aby rozdělení majetku a dluhů bylo provedeno podle výše daní přímých v obou obcích předepsaných a přirážkám podléhajících.

Daně činí ve Zdětíně podle výkazu berního úřadu 7 890 Kč a v Dražicích 3 286 Kč.

Veškeré jmění společné ke dni 31. prosince 1923 obnášelo 103 906 Kč 42 hal a všechny dluhy 38 960 Kč 01 hal. Připadalo by tedy podle daňového základu na obec Zdětín 73 355,25 Kč ze jmění a 27 504,88 Kč z dluhů; na obec Dražice 30 551,17 Kč ze jmění a 11 455,13 Kč z dluhů. Odečte-li se obnos dluhů připadající na obec Dražice měla dostat vyplacenou v hotovosti.

Obec Zdětín si klade podmínku, aby pozemky, které budou přiděleny pozemkovou reformou při parcelaci občanům ze Zdětína zařazeny do katastru obce Zdětína.

17. prosince došlo poté k definitivní dohodě mezi zástupci obou obcí, která zní:
Obec Zdětín vyplatí obci Dražice 35 000 Kč a to 20 000 Kč 1. ledna 1925 – 7 500 Kč k 1. červenci 1925 a zbytek 7 500 Kč nejdéle do konce roku 1925 s příslušnými 5% úroky.

Slavný hon v novém sále

V prosinci 1924 se konal ve Zdětíně slavný hon a to v novém velkém sále u Doušů, který je jedním z největších sálů v celém kraji a který i s hostinskými místnostmi byl v tomto roce dokončen.

Přirozeně, že nálada byla výborná a tančilo se až do rána.

1925

Rozpočet

9. ledna byl sestaven rozpočet na rok 1925.

Úhrn řádné potřeby činí 70 702,16 Kč
Mimořádná potřeba 7 500 Kč
Úhrn veškeré potřeby činí 78 202,16 Kč
Úhrn mimořádné úhrady -
Úhrn veškeré úhrady činí 32 792,16 Kč
Jeví se tedy schodek 45 410 Kč
který usneseno krýt 40% přirážkou k dani činžovní, 450% přirážkou k ostatním daním a mimořádnou 89% k daním ostatním.

Oprava cest, kalů

V roce 1925 provede se velká úprava obecních cest a to hlavně do Hačekna Bílku a opraví se oba kaly.

Na kaly se počítá částkou 8 000 Kč. Objedná se štěrk, naláme se 50 sáhů kamene a práce se provede naturálně a to takovým způsobem, že se rozdělí na každého majitele užívaných pozemků, mnoho-li připadne dle výměry pozemku v tu stranu ležícího na každý metr cesty práce potažní a ruční.

Z obecní samosprávy

Do místní školní rady zvolen p. Václav Čančíkstarosta obce Štěpán Vtelenský.

Občanům na Zelnici se do ulice zavede jedno elektrické světlo.

Antonínu Dvorskému, domkáři čp. 4 se poskytuje 100 Kč na ošacení sirotka, nemanželského syna sestry Alžběty z pokladny chudých.

Podává se žádost, aby honitba Chrásteckého Dvora byla připojena ke zdětínské honitbě.

Dodatkem k rozdělení majetku usneseno, aby se obci Dražice postoupilo ještě 20 podílů Družstva v Dražicích.

8. února byla provedena volba 7 náhradníků do obecního zastupitelstva a zvoleni: Jaroslav Svačina, Václav Štych, František Boháček, Alois Jakubec, Josef Urban, Václav Miler a Josef Šubrt.
Protože p. Václav Čančík je členem okresní správní komise, nemůže podle zákona zasedat v obecním zastupitelstvu a nastupuje proto za něho náhradník Jaroslav Svačina.

Cesta ke hřbitovu se vysází javory a dosavadní švestky se vykácí.

Tělocvičné jednotě Sokol se propůjčuje obecní pozemek, kde si zřídila letní hřiště a cvičiště na 10 let a sice od r. 1925–1935 s tím, že nebude pozemek nikterak znehodnocován a ničen.

75. výročí narozenin pana presidenta republiky T. G. Masaryka bylo uctěno pěknou slavnostní akademií, kterou pořádala těl. jednota Sokol v sále u Beitlerů.
Na Masarykovu ligu proti tuberkulose bylo vybráno 105 Kč.

Obchodníku Václavu Bahníkovi byla udělena koncese živnosti a to výčep vína hostům v krámě stojícím.

Nájem z obecních pozemků, na kterých jsou vysázeny stromy se snižuje na polovinu.
Obecní pastviny byly prodány ve veřejné dražbě a utrženo bylo 1 739,50 Kč.

V obci bylo vyhlášeno, že Okresní školní výbor oznámil, že na základě nařízení Zemské školní rady se zakazuje mládeži účast na cvičeních Federované Dělnické Tělocvičné Jednoty (komunistické).

Dětský den

7. června se konal Dětský den. Byla sehrána divadelní hra o „Zakletém srdíčku“. České zemské komisi pro péči o mládež zasláno 60 Kč.

Ovoce v obecních sadech

Za třešně v obecních sadech se ve veřejné dražbě utržilo 3 590,58 Kč. Vydražil sadař Adášek z Nových Benátek.
Tvrdé ovoce se prodávalo jednotlivě po dílcích, aby naši občané měli dostatek ovoce a utržilo se 5 119,10 Kč.

Mimoškolní činnost učitelstva

Nutno připomenout, že učitelský sbor řídil a vedl veškerou kulturní činnost v obci. Všichni učitelé jsou členy a funkcionáři těl. jednoty Sokol.

Stížnosti na mládež a občany

Učitelé si však stěžují, že občanstvo a hlavně mládež se vyhýbá vzdělávací činnosti a nenavštěvuje přednášky, tělocvičná cvičení, divadla a jiné kulturní podniky. Zato si libuje v pilné návštěvě tanečních zábav, kde se oddává pití lihovin, karbaničení a sprostém chování.

Napomínání pobuřuje rodiče, kteří děti ještě podporují. Učitelé, kteří jsou pověřeni funkcí kontrolních orgánů, aby mládež mladší 15 let neúčastnila se podezřelých zábav, nepřátelí si více a více občanstvo i rodiče a tím vzniká neláska ke škole, která nikdy nebyla veliká.

Chybou je, že tyto funkce nezastávají též jedinci hmotně silní a četnictvo. (Podle školní kroniky.)

Úroda

Rok 1925 byl bohatý na úrodu obilí. V době žní však trvaly stále deště, takže nebylo možné bohatou úrodu dostat do stodol a mnoho obilí vzrostlo.

Peckovitého ovoce byla ohromná úroda, jadernatého málo.

Učitelský sbor

Otakar Kramer, řídící učitel
Ferdinand Smetáček, učitel
Anna Živná, učitelka
Antonie Chramostová
za nemocnou učitelku Růženu Kavkovou – učitelka industriální

Obecní strážník

Obecní strážník František Stránský byl upomenut, aby konal řádně svou službu a vždy ve stavu střízlivém. Nebude-li se takto chovat, je dána plná moc starostou obce, aby dal obecnímu strážníku měsíční výpověď.

Živnosti o nedělích

Obec. zastupitelstvo nedoporučuje nedělní klid v živnostech a žádá, aby byly všechny živnosti o nedělích dopoledne otevřeny, aby občané si mohli obstarat nákupy.

Půjčka TJ Sokolu

Těl. jednota Sokol žádá obec o půjčku 6 000 Kč na zakoupení nového jeviště, ale nevyhoví se.

Z obecní samosprávy

Doplnilo se veřejné osvětlení v celé obci a hlavně v nové ulici.

Pokladník obce Jaroslav Štelovský resignoval. Zvolen byl František Bým.

Krisitna Došlá bude platit z tabákové budky roční poplatek 10 Kč.

Péče o chudé

Josef Němeček, zdejší příslušník nemůže pro nemoc pracovat a není schopen si něčeho vydělat. Žádá proto o vyživování. Bylo usneseno, aby chodil dům od domu k těm zámožnějším rodinám, kde dostane po celý den stravu.

28. říjen

28. říjen byl oslaven slavnostním představením „Lucerny od Aloise Jiráska, kterou sehrála těl. jednota Sokol a to poprvé na novém jevišti v novém sále u Doušů.

Volby do národního shromáždění

15. listopadu konaly se v naší republice volby do Národního shromáždění.

Vládním komisařem ve Zdětíně byl Josef Kavka říd. uč. v. v., v Dražicích Otakar Kramer říd. uč a v Sedlci Ferdinand Smetáček učitel.

Celkem kandidovalo 29 stran. Podle národnosti: československá národnost 12 kandidátních listin, smíšené s převahou čsl. (komunisté) 2, německých 7, maďarské 3, židovské 2, ukraj.–ruské 2, polská 1.

 

Výsledky ve Zdětíně:

Strana agrární konservativní:
Strana sociál. – demokratická:
Strana živnostenská:
Strana národní práce:
Strana komunist II. internacionála:
Strana národ. – demokratická:
Strana národně sociální:
Strana republikánská:
Strana komunist. neodvislá:
Starana lidová klerikální:

poslanecká sněmovna:

21
9
28
3
32
-
96
155
-
3

senát:

16
8
20
1
29
1
73
142
-
3

1926

Rozpočet

Celková potřeba činí  62 580 K
Mimořádná potřeba činí 20 000 K
Potřeba celkem  82 580 K
Celkový příjem   39 695 K
Schodek řádného rozpočtu   22 885 K

Zvýšení příspěvku TJ Sokolu

Pan Václav Čančík navrhoval, aby těl. jednotě Sokol byl zvýšen příspěvek z 1 000 Kč na 3 000 Kč, ale proti návrhu se postavili: František Bým, Václav Kašpárek, František Novák, Václav Král, Jan Kovář a Bohumil Bohuslav.

Péče o chudé

Adolf Volf žádá o vyživování. Usneseno, aby chodil od domu k domu, kde dostane zdarma celé zaopatření.

7. březen

Narozeniny presidenta republiky T. G. Masaryka byly oslaveny 7. března mimo školní oslavu těl. jednotou Sokol, která uspořádala přednášku na téma T. G. Masaryk, ideál moderního hrdiny a jeho světová revoluce.

Obecní strážník

Policejní komise navrhuje, aby strážníku Františku Stránskému se snížilo měsíční služné o 200 Kč, protože nekoná svou službu jak by měl. Bylo usneseno, dát mu poslední napomenutí s měsíční lhůtou a jakmile bude přistižen v opilém stavu, že by nemohl konat službu, dostane ihned výpověď.

Resignace obecního pokladníka

Obecní pokladník František Bým podal resignaci, která byla přijata.

Vlastnictví hřbitova

Patronátní úřad v Lysé nad Labem žádá, aby obec převzala do svého vlastnictví hřbitov. Usneseno tuto záležitost odložit na dobu pozdější.

Odvodnění obec. pozemků

Jednáno o nutnosti odvodnění obecních pozemků a usneseno připojit se s pozemky společně k vodnímu družstvu jako člen, které odvodňovací práce povede.

Výročí úmrtí F. Palackého

26. května vzpomenuto 50. výročí úmrtí Františka Palackého, Otce národa, největšího našeho životopisce.

Počasí

Jaro i počátek léta t.r. byl hrozně deštivý. Nebylo dne, aby nepršelo, aby nepřišel lijavec. V obci nebylo pamětníka tak dlouho trvajících dešťů. V tomto roce nebylo možné některé polní práce (hlavně okopávání a protrhávání řepy) vůbec provést. Některá pole v katastru byla neustále pod vodou. Podle toho se také předpokládala bídná úroda.

Sklepy v obci byly většinou zatopeny a to i ty, kde se nikdy před tím voda neobjevila. Když se vypumpovala, za chvíli natekla znovu, protože svrchní prameny byly přesycené.

Účast na politických projevech

V červnu byl znovu vydán zákaz o účasti dětí školou povinných na politických projevech.

VIII. všesokolský slet

Ve dnech 2., 3., 4., 5. a 6. července se konal v Praze slavný VIII. všesokolský slet, který se stal mohutnou přehlídkou národní síly, duševní krásy, mravní a tělesné výchovy.

Sletu se zúčastnilo Sokolstvo ze všech slovanských států i ostatních z Evropy, veliká návštěva byla z Ameriky. Před hlavními dny předcházely dny žactva a dorostu.

Zdětínští sokolové se zúčastnili v plném počtu, ale i mnoho ostatních občanů se jelo podívat na všechnu tu sokolskou krásu. Tělocvičná jednota Sokol ve Zdětíně cvičila a pilně se připravovala na slet v sále u Doušů, kam se od 1. ledna 1926 přestěhovala od Beitlerů.

Obecní pokladník

10. července byl ve schůzi obecního zastupitelstva
zvolen obecní pokladníkem Josef Malý.

Obecní kovárna

K žádosti kováře Václava Podaného, byly ještě provedeny v obecní kovárně různé opravy, aby plně vyhovovala pro výkon kovářských prací.

Na základě toho byla pak obecní kovárna pronajata kováři Václavu Podanému za zvýšený roční nájem 2 500 Kč na dobu 12 let a sice od 1. ledna 1927 do 31. prosince 1939 a dřívější podmínky zůstávají v platnosti.

Vystavení domovského listu

Od 22. srpna 1926 vybírá se za vystavení domovského listu 4 Kč.

Vodovod

Nové Benátky vyzvaly obec Zdětín, aby se připojila ke stavbě obecního vodovodu a tím by získala dostatek vody, která v obci není. Ve schůzi obecního zastupitelstva konané  22. srpna bylo všemi hlasy usneseno, z důvodů finančních se ke stavbě společného vodovodu nepřipojit.

Cena pozemků

Panu Josefu Vernerovi se odprodá obecní pozemek u jeho stodoly
a to za čtvereční sáh 24 Kč.

Rozpočet

18. listopadu byl sestaven obecní rozpočet na rok 1927 a jeví se takto:

Úhrn řádné potřeby činí 57 074 K
Mimořádná potřeba 40 000 K
Úhrn veškeré potřeby 9 7 074 K

Rozpočtová rozvaha řádná:
Úhrn řádné potřeby činí 57 074 K
Úhrn řádné úhrady činí   31 770 K
Schodek řádného rozpočtu  25 304 K
Úhrn řádné úhrady  31 770 K
Mimořádná úhrada 20 000 K
Úhrn veškeré úhrady  51 770 K

Rozpočtová rozvaha mimořádná:
Úhrn mimořádné potřeby činí 20 000 K
Úhrn mimořádné úhrady činí 20 000 K
Schodek mimořádného rozpočtu 20 000 K

Obecní přirážky připadající na rok 1927 jsou následující: 40% k dani činžovní 880 Kč, která vynese 353 Kč, 247% k daním ostatním, jež vynesou 24 952 Kč, 200% k daním přímým.

Zádušní pozemky

Usneseno bylo obecní pozemek č. kat. 14 kolem zádušního kostela ve Zdětíně vyměnit za zádušní pozemek nalézající se vedle zádušního hřbitova č. kat. 95/1 a sice tak, že převodní výdaje bude hradit každá strana takto: obec Zdětín za pozemek č. kat. 95/1, patronátní úřad v Lysé za pozemek č. kat. 14, takže každá strana obdrží jmenované parcely dluhu prosté.

1927

Obecní strážník

Obecní strážník František Stránský dostal od obecního starosty výpověď ke dni 31. ledna 1927. Aby si poté mohl najít vhodné zaměstnání, ponechává se mu po dobu 2 měsíců, t. j. od 1. února do 31. března prozatimní zaměstnání a to ponocenství s platem 10 Kč za jednu noc a poselné pro obcení úřad 5 Kč za jednu noc.

Po uplynutí lhůty, t. j. 1. 4. 1927 musí obecní byt vyprázdnit a odevzdat v úplném pořádku obci.

Vypíše se konkurs na obecní místa obecního strážníka v Lidovém deníku.

Maškarní

Hudební kroužek uspořádal maškarní veselici u Beitlerů a z výnosu věnoval 815 Kč ve prospěch potřeb pro chudé žáky na zdejší škole.

Obecní strážník

21. března se na schůzi obecního zastupitelstva jednalo o nabídce Josefa Martinovského, bednáře z Nových Benátek, na místo obecního strážníka. Hlasovalo se podle jména.

Pro Josefa Martinovského hlasovali: Jaroslav Svačina, František Novák, Václav Král, Jan Kovář, Antonín Vojtíšek, Bohumil Bohuslav, František Bým, Václav Kašpárek, Josef Malý, Jaroslav Štelovský a Václav Vacek. Hlasování se zdrželi: Josef Novák, Josef Heřman a Josef Šulc.

Byl tedy přijat Josef Martinovský do služby obce jako strážník a ponocný za těchto podmínek:

  • Přijímá se jako osoba smluvní na oba plnou výpověď, která bude na jeden měsíc.
  • Vykonávat bude veškeré práce pro obec jako poselné, čištění obecní úřadovny, natahování věžních hodin, policejní dozor po obci a okolo obce, řezání obecních plotů, ošetřování obecních světel, ošetřování obecního parku, obsluhu obecního telefonu a noční hlídku, která bude od 10 hodin od večera do 3. hodiny ráno.
  • Naprostá střízlivost, poctivost a zachovalost.
  • Složit kauci ve výši 1 000 Kč.
  • Nemocenské a invalidní pojištění platit bude každá strana polovinu, tak jak to zákon předpisuje.
  • Služné bude vypláceno měsíčně pozadu.
  • Měsíční služné obnášet bude 500 Kč, k tomu byt a světlo a obecní pozemek, který užívá  ponocný zdarma.
  • V pádu odevzdání bytu, musí být předán v úplném pořádku obci.

Péče o chudé

Františku Vágnerovi se bude dávat obecní práce platem 10 Kč za den a polovina pojištění.

Obecní silnice

Upraví se obecní silnice kolem nově postavených domků v nové ulici. František Koula navozí potřebný materiál zdarma, kromě písku a černého štěrku, který dodá obec za cenu, která bude sjednána s majiteli čedičových lomu v Kosmanosích nebo s povozníkem Josefem Vernerem ml.

Veškeré planýrování a úpravu rigólů provedou majitelé domků. Planýrování, kde leží starý štět, provede obec. Kámen na vyštětění dodá obec.

Výpověď z obec. bytu

Josef Uřidil, bývalý polní hlídač, nemůže být ponechán v obecním bytu, dává se mu výpověď.

Volba presidenta republiky

27. květen byl dnem veliké radosti, kdy se splnila vůle lidu. Konala se volba presidenta republiky a zvolen byl opět T. G. Masaryk – Osvoboditel.

Zvolen byl impozantní většinou obou sněmoven Národního shromáždění. Zvolen byl 274 hlasy.

Pro T. G. Masaryka hlasovali:
čsl. republikáni, čsl. soc. demokrati, čsl. národní socialisté, čsl. lidovci, čsl. živnostníci, němec. agrárníci, němec. soc. demokraté, němec. křest. sociálové.

Proti Masarykovi hlasovali:
čsl. národní demokraté, slovenští lidovci, komunisté, němec. nacionálové, maď. nacionálové, maď. křest.sociálové a němec. Hackenkreuzleři.

Jeho cesta na hrad po volbě byla triumfální.

Obecní strážník – stejnokroj

Obecnímu strážníkovi Josefu Martinovskému bude zakoupen služební stejnokroj, který nesmí přesahovati částku 800 Kč a který zůstane majetkem obce.

Údržba obecního parku

Hospodářská komise byla pověřena, aby dozírala na udržování obecního parku a  má povoleno opravit kolem plot.

Olympiáda

Ve dnech 25. června – 4. července se konala II. dělnická Olympiáda československá v Praze, které se zúčastnilo i několik zdětínských občanů.

Výročí Zborova

2. a 3. července vzpomínal celý československý národ 10. výročí bitvy u Zborova a byla uctěna památka těch, kteří u Zborova položili život na oltář milované vlasti.

Počasí

Rok 1924 se vyznačoval normálním počasím a to od samého jara, což se projevilo i na úrodě.

Úroda

Úroda obilí byla v tomto roce bohatá. Obilí se sklidilo a vymlátilo za sucha, pěkně sypalo jak už se nestalo po mnoho let. V tomto roce byl každý hospodář ve Zdětíně spokojen.

Krásná byla i úroda brambor, řepy a i ovoce bylo dost.

Sena i otavy, travičky a jetele se krásně usušily o krmení nebylo nouze.

Jaroslav Šimáně – archeolog

V roce 1927 působil na zdejší škole učitel Jaroslav Šimáně, který provedl v obci i v okolí několik archeologických výzkumů, neboť tento obor ho velice zajímal. Zhodnocení této záslužné činnosti učitele Jaroslava Šimáně je v kapitole "Archeologické nálezy".

Obecní strážník, zvýšení platu

Josefu Martinovskému, obecnímu strážníkovi, byl na jeho žádost od 1. října zvýšen plat o 100 Kč měsíčně, takže jeho služné nyní činí 600 Kč.

Hřbitov – rozšíření

V roce 1927 se započalo se stavbou obecního hřbitova, který je přistaven ke hřbitovu zádušnímu, který už nepostačoval.

Oslava 28. října

Oslava 28. října byla na programu slavnostní akademie, kterou pořádala tělocvičná jednota Sokol za veliké účasti občanstva.

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl II.)
Z fotoarchívu Jindřišky Duštírové a Romana Bahnika
Ilustrace: Petra Jiřinská


Kam dál?