1928-1932

1928

Jubilejní rok pro československý národ, protože v tomto roce 28. října uplyne 10 let, co jsme se osvobodili z otroctví nenáviděných Habsburků a stali se svobodným a samostatným národem, na nikom nezávislým.

Lidová škola zemědělská

Do výboru lidové školy zemědělské v Chotětově
byl zvolen Jaroslav Štelovský, rolník čp. 6.

Obecní váha

Byly stanoveny poplatky z obecní váhy.

Za každé odvážení fůry 1 Kč,
za odvážení 1 ks dobytka také o 1 Kč
a za každé vypůjčení obecního závaží 5 Kč do obecní pokladny.

Obecní cesty

Opraví se obecní cesty a to naturálně. Majitelé potahů navozí zdarma veškerý materiál a ti, kteří nemají potahy, vykonají práci ruční bez jakýchkoliv poplatků.

Obecní strážník

Vyhovuje se žádosti obecního strážníka Josefa Martinovského
a zakoupí se mu nějaká menší střelná zbraň.

Kolářská dílna

Václav Junek, kolář ze Sedlce žádá, aby si mohl
otevřít kolářskou dílnu (filiálku) v domě čp. 2. Vyhoví se mu.

7. březen

7. březen byl na přání pana presidenta t. r. oslaven prací
a proto bylo upuštěno ode všech oslav.

Divadelní hra „Ospaleček“

1. dubna byla sehrána skvělá divadelní hra se zpěvy „Ospaleček“. Bylo to dětské představení, které nacvičil učitel Jaroslav Šimáně a říd. uč. Otakar Kramer.

Hra byla přijata s opravdovým nadšením a čistý výnos činil 1 356 Kč. Z výtěžku bylo odevzdáno na pomník Komenského 100 Kč, Červenému kříži 80 Kč a Okresní péči o mládež 50 Kč.

Hra se opakovala v Brodcích, kde čistý příjem činil 342 Kč a byla odměněna hlučnou pochvalou. Hrálo se v sále u Doušů.

Svátek matek

6. května ke dni „Svátek matek“ se prodávaly jabloňové květy na znamení lásky ke své matce. Kdo má svou maminku rád, každý se jabloňovým květem ozdobil.

Výtěžek za prodané květy byl 127 Kčodevzdán Okresní péči o mládež v Benátkách.

Rukavice pro hasičský sbor

Pro hasičský sbor byl zakoupen 1 pár gumových rukavic a který byl při požárech elektrického vedení nutně potřebný. Uvolněn obnos 400 Kč.

Volby

Dne 10. května měly se konat volby do obecního zastupitelstva. Protože se politické organizace dohodly na společné kandidátce, volby se nekonaly.

Obdržely:
strana republikánská: 5 kandidátů (zástupců)
strana domkářů: 5 kandidátů
strana národních socialistů: 5 kandidátů

Při volbě starostů a radních zastupoval vládního komisaře Otakar Kramer, říd. učitel.

Byli zvoleni:
Václav Miler, rolník čp. 32 starostou za stranu republikánskou (agr.)
Václav Kašpárek, rolník čp. 1 náměstkem starosty za stranu domkářů
I. radní Václav Štych za stranu agrární
II. radní Josef Bašus z stranu nár. soc.

Obecní komise

24. června ve schůzi obecního zastupitelstva byly zvoleny obecní komise:

1 | Hospodářská: Václav Štych čp. 17, Antonín Dvorský čp. 45, Josef Bašus čp. 95, Antonín Šulc čp. 137, Antonín Vojtíšek čp. 110, František Štumpa čp. 56.

2 | Finanční komise: František Bým čp. 85, Václav Bahník čp. 54, Josef Dvořák čp. 48, Jaroslav Heřman čp. 65, Karel Miškovský čp. 16, Václav Vaník čp. 138.

3 | Policejní komise: Jaroslav Štelovský čp. 6, Antonín Pařízek čp. 109, Václav Maršíček čp. 135, Josef Malý čp. 31, Karel Horčic čp. 47 a František Beran čp. 44.

4 | Stavební komise: Jaroslav Štelovský, Václav Šubrt čp. 102, Josef Flajšner čp. 52, Josef Malý, František Matuna čp. 22, Václav Těšínský čp. 73.

Krupobití

20. května postihla naši obec živelná pohroma, jaká bývá jen málokdy. Toho dne přihnalo se za sebou třikrát silné krupobití, které zničilo tak slibnou úrodu. Současně s krupobitím nastala i hrozná průtrž mračen a děsné přívaly vody strhaly, hlavně na stráních, pole i s úrodou.

Kroupy rozbily stovky okenních tabulí a mnoho taškových střech bylo silně poškozeno.

Skoro úplně zničily kroupy cukrovku, takže se musily znovu sít.

Sucho

Po této katastrofě následovalo dlouhé sucho, takže pícniny nebyly skoro žádné a bída o krmení byla ve Zdětíně veliká. I vody objevil se zase nedostatek.

Husova oslava

Tělocvičná jednota Sokol uspořádala oslavu Husovu v předvečer 5. července. Byla zapálena hranice a o významu Mistra Jana Husa pro český národ promluvil říd. uč. Otakar Kramer.

Obecní pokladník

Obecním pokladníkem byl zvolen Josef Novák, rolník čp. 78.

Polní hlídač

Polním hlídačem pro rok 1928 byl zvolen František Vítek za podmínek obvyklých v letech minulých.

Obecní sad

Za tvrdé ovoce bylo letos utrženo pouze 1 149 Kč.

Nájem z místa

Obecní zastupitelstvo se usneslo, aby se vybíral poplatek za každou skládku, komposty, složení strojů, vozů a řízků na obecních pozemcích. Výši poplatků určí finanční komise.

Obecní kovárna

Václav Podaný, kovář a nájemce obecní kovárny žádá, aby mu byla kovárna obcí prodána. Proti tomu se staví Václav Štych I. obecní radní a navrhuje, aby se opravilo co je nutno, ale v žádném případě aby se obec této nemovitosti nezbavovala.

Nová skříň na obecní spisy

Pořídí se nová skříň na obecní spisy, protože dosavadní už nedostačuje a knihy, spisy musí být uloženy na lavici.

František Hybš, čestné občanství

Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 11. srpna 1928 byl všemi přítomnými schválen návrh, aby pan František Hybš, generální ředitel Hypoteční banky, bývalý poslanec a senátor za náš kraj, byl u příležitosti jeho 60. narozenin jmenován čestným občanem obce Zdětína. Tímto činem projevilo obecní zastupitelstvo nejlepší vděk muži tak zasloužilému o český zemědělský venkov.
Toto jmenování bylo oznámeno p. Františku Hybšovi osobně starostou obce dne 15. srpna na Dražicích, za kteréžto jmenování vzdává jmenovaný upřímný dík.

Činnost kulturní

Učitelský sbor zdejší školy namaloval pro tělocvičnou jednotu Sokol nové loutkové divadlo. Členové sokolské jednoty pilně hrají a představení jsou pilně navštěvována nejen naší mládeží, ale i dospělými. Při představeních pilně účinkuje hudební kroužek.

Úroda

I přesto, že v květnu krupobití způsobilo na obilí veliké škody, úroda byla pěkná a obilí pěkně sypalo.

28. říjen 1928 – slavnostní jubileum

Již před 28. říjnem vládla v obci slavnostní nálada a všechny spolky a korporace se snažily co nejkrásnějším způsobem oslavit desáté výročí naší samostatnosti.

Připravovalo se slavnostní představení, akademie, průvod, přednášky a celá obec, všichni občané se zapojili do přípravy oslav. Již od 27. října byla celá obec slavnostně vyzdobena a na domech vlály státní vlajky.

V neděli 28. října se konal štafetový běh sokolské župy Fügnerovy, kterého se účastnilo skoro všechno členstvo zdětínské jednoty.

Téhož dne odpoledne pořádala Osvětová komise, tělocvičná jednota Sokol, sbor dobrovolných hasičů, Hospodářsko – čtenářská besídka a škola u pomníku padlých na návsi veliká slavnost, které se zúčastnili všichni občané obce.

Po projevech zástupců jednotlivých korporací, kteří všichni zhodnotili význam 28. října pro náš československý národ. Zvlášt slavnostním projevem objasnil Den našeho osvobození a zásluhy všech, kteří se o ně zasloužili Otakar Kramer, řídící učitel.

Pomník byl ozdoben spoustou květin, kytic a věnců a od rána se u něho střídala sokolská čestná stráž.

Po slavnosti u pomníku konala se přednáška se světelnými obrazy: Jiráskovým krajem.

Úmrtí Václava Čančíka

Ve slavný předvečer desátého výročí naší republiky 27. října 1928 o 5. hodině odpolední zemřel ve věku 64 let svého plodného, rodině a veřejným zájmům hospodářským věnovaného života. Jeho život byl naplněn prací věnované rodné obci, rodnému kraji a celému Pojizeří.

Jeho činnost a zásluhy jsou oceněny v kapitole „významní rodáci“.

Pohřeb se konal ve středu 31. října za skutečně veliké účasti nejen všech občanů obce Zdětína, ale opravdu celého kraje, účasti jaké Zdětín ještě nikdy nebyl svědkem. Již od rána přijížděly kočáry z okolí, auta z Prahy, aby se rozloučili všichni, kdo ho znali, kteří s ním spolupracovali.

Ve škole toho dne bylo prázdno, protože se žactvo účastnilo se svými učiteli pohřbu. Vždyť zemřel příznivec školy a přítel učitelstva.

Byt v obecní váze

Bývalému obecnímu strážníkovi Františku Stránskému bylo dovoleno, aby bydlel v bytě na obecní váze. Z bytu bude platiti 200 Kč roční činže. Na svůj náklad musí udržovat dveře, okna, podlahu, kamna a vůbec vnitřek světnice. Za světlo jedné žárovky 16 svíček bude platit paušál.

Poplatky z obecní váhy

Poplatky z obecní váhy se vybíralo paušálně podle výměry a to z 1 ha 1 Kč. Ti, kteří na paušál nepřistoupí, budou se vybírat poplatky jak zní pravidla rozpočtu obecní váhy.

Obecní strážník – definitiva

Obecní strážník Josef Martinovský žádá, aby byl přijat do definitivního služebního poměru. Bude rozhodnuto až po informaci u zemského výboru.

Nedoplatky z obec. polí

Koncem roku 1928 činily nedoplatky pachtu z obecníhch polí již 17 393 Kč a všechny upomínky zůstávají bez povšimnutí. Zvolila se tříčlenná komise: Václav Štych, Josef Bašus a Jaroslav Štelovský, kteří celou tuto záležitost přešetří a podají dobrovzdání, co se má s tímto dluhem dělat.

Osvětlení nové ulice

Osvětlení ulice u nových domků bude zavedeno v roce 1929, kdy je v rozpočtu na zřízení tohoto osvětlení částka 600 Kč.

1929

Rok 1929, hlavně měsíce leden a únor, se staly nejen pro naši obec, ale pro celý náš stát skutečně kritickými. Ani nejstarší pamětníci v obci nezažili ve svém životě tak katastrofální zimy.

Kruté mrazy

Už v prosinci začaly kruté mrazy, které vyvrcholily v měsíci lednu a únoru a trvaly do 10. března, kdy nastala obleva.

Hned po Novém roce řádily hrozné sněhové vánice a napadlo průměrně 1 m sněhu. Všechny silnice a cesty se staly naprosto nesjízdné, všechno prohazování bylo dlouho zbytečné. Jeden den cesty proházely a přes noc byly zaváty znovu.

Po vánicích, od poloviny ledna, začaly kruté mrazy, jakých nikdo nepamatoval. Bylo přímo hrozné, kdo musel jít pěšky, třeba jen do Benátek, natož dál.

Občané se balili a strojili do několikerého teplého prádla, hlavy si obvazovali vlněnými šátky a přesto mráz pronikal na tělo. Omrzlých bylo mnoho. Páry při dýchání mrzly, na vousech, na obočích začaly se každému, kdo musel vyjít ven, ihned tvořily rampouchy. Kdo z lidí nemusel, nevycházel raději z domu.

- 38°C

Ve Zdětíně dosáhly mrazy nejnižšího stupně za posledních 100 let. Bylo naměřeno několik dní v lednu až v únoru 38°C pod nulou. Někde v okolí dokonce 40°.

Školy

Na školách bylo vyučování všude zastaveno, protože nebylo možné třídy vytopit. Od pololetních prázdnin se nevyučovalo nikde až do 10. března. I mnoho úřadů muselo zastavit úřadování.

V polovině února mrazy znovu vyvrcholily a trvaly až do začátku března. Teprve 11. března nastalo oteplení.

Situace na drahách

Hrozná situace na našich drahách. Vlaky jezdily nepravidelně, měly zpoždění vždy několik hodin, některé nejezdily vůbec. Jiné sice vyjely, ale v některé stanici zůstaly stát, protože topení a hlavně brzdy zamrzaly.

Ve větších stanicích jako ve Všatech, Mladé Boleslavi aj. se neustále v kotlích vařil čaj s rumem pro všechny železničáře, kteří byli ve službě promrzlí, aby se trochu zahřáli a mohli pokračovat ve své těžké službě. Nejvíce trpěli posunovači a personál u nákladních vlaků.

Nedostatek uhlí

Kritická kalamita na drahách, zastavení většiny rychlíků a omezení nákladních vlaků bylo příčinou toho, že nastal opravdu strašný nedostatek uhlí. Nešťastné rodiny, které neměly zásobu uhlí a dříví. Pálilo se vše, co bylo možno spálit. Jakmile došel pro obec vagon uhlí, bylo přidělováno v malém množství, aby se dostalo na všechny rodiny, které byly bez uhlí. A tu docházelo vždy k netrpělivým scénám, vždyť o každý pytel uhlí byly sváděny přímo bitky.

Zamrzlé studny

Studny, složené hnojem a slámou, každý den zamrzaly a každé ráno se musely ohněm rozmrazovat. Byla to hrozná práce, vždyť i v rukavicích bylo lidem zima na ruce, byly hned zkřehlé a špatně se pracovalo.

Zmrzlé krmení

Přesto, že všechna okna u chlévů apod. byla ucpána slámou, všecho mrzlo. Krmná řepa, brambory a řízky v silážích úplně zmrzly. Řízky, nutné ke krmení, se sekaly sekerou.

Zamrzlé kaly a Jizera

Kaly promrzly až ke dnu. Na Jizeře byl led silný na 80 cm a vzrůstal strach z povodní. Vždyť to bylo všude sněhu a ledu.

Ovocné sady

Hrozná katastrofa byla v polích a sadech. Vědělo se předem, že ovocné stromoví tak silné mrazy nesnese, což se také na jaře potvrdilo.

Zvěř a ptáci

Ubohá zvěř v polích, ubohé ptactvo, které u nás přezimuje. Zajíců a koroptví u nás mnoho a mnoho pomrzlo, přesto, že denně se jim zasypávalo a zakládalo seno. Zajíci byli vyhublí na kost a bylo je možné lehce chytit. Až do dvorů v noci přicházeli, koroptve i ve dne, protože se snažili uchránit před dravci, kteří se tu objevili v nebývalé míře, hlavně káňata. Jimi roztrhaných koroptví bylo po polích celé desítky.

A zpěvné ptactvo bylo ubohé a zima jich zkosila tisíce a tisíce, přestože je naše děti krmily jak jen mohly. Nejvíce pomrzlo kosů, ale našlo se mnoho i sýkorek, chocholoušů, strnadů i strakapoudů.

Podobné zimy z vrstevníků nikdo nezažil.

Ale říká se: Mnoho sněhu, málo vody. Ve dne nastala obleva, ale v noci trvaly mrazíky, takže povodně, ze kterých byl takový strach, vůbec nenastaly a ledy klidně odpluly.

Ohledači dobytka

Za ohledače dobytka byl zvolen v obci Jaroslav Štelovský čp. 6 a Václav Štych čp. 17.

Zájem o obecní pozemek

Karel Tomeček, holič, žádá o odprodej obecního pozemku na Drážkách, mezi kovárnou Františka Záruby a domem p. Milera. Poněvadž se však o tento pozemek hlásí několik kupců, usneslo se obecní zastupitelstvo, prodat tento pozemek ve veřejné dražbě.

Nedoplatky

Všechny nedoplatky, kterých má obec ještě mnoho tisíc, budou ještě jednou upomínány a  teprve po této poslední upomínce, když nebudou zaplaceny, budou předány okresní politické správě k vymáhání.

Veřejné osvětlení

V nové ulici se zavedou 2 lampy k veřejnému osvětlení podle rozpočtu Dražic za 700 Kč.

Stavba domu Štychových

Václav Štych oznamuje, že bude stavět nové obytné stavení a žádá o odstranění 2 líp, které by jinak poškodil.

7. březen

Následkem kritických mrazů nemohla se oslava narozenin T. G. Masaryka pořádat a přesunula se až na 16. března. Konala se přednáška se světelnými obrazy, Masaryk a jeho dílo, za veliké účasti občanstva.

Obleva

Ještě 4. dubna padal silně sníh a mráz byl -8°C. Do polí se mohlo poprvé až 9. dubna.

Ohledač masa

Ohledačem masa byl zvolen p. Václav Bahník.

Prodej obecního pozemku

Václav Bahník nabízí za pozemek na Drážkách 15 000 Kč bez dražby, která byla stanovena na 1. dubna. Protože přistupuje na všechny podmínky, obecní zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy, aby se mu pozemek prodal.

Neplacení činže

Býv. obecní strážník František Stránský nemůže platit činži, ale slíbil, že zaplatí v březnu. Když nezaplatí do 14 dnů, dá se mu výpověď.

Následky mrazů

Následky mrazů se koncem dubna ukázaly. Veškeré stromy v roklích pod Zdětínem pomrzly, zejména stromy starší. V tomto roce nebudou žádné třešně ani jablka.

Obecní hlídač

Obecním hlídačem na rok 1929 zvolen František Vítek.

Divadelní představení

16. června sehrál učitel Jaroslav Šimáně se školními dětmi divadelní hruHastrman“, ale tentokrát byla nízká návštěva a proto i malý finanční výtěžek.

Kritický den Zdětína
– živelná pohroma

4. července po 7. hodině večerní přihnala se strašná bouře s krupobitím, jakého nebylo ve Zdětíně pamětníka. Kroupy, velikosti malých slepičích vajec, dokonaly dílo zkázy. Skoro všechna okna v obci a mnoho taškových střech bylo úplně zničeno. Jen na škole 63 okenních tabulí a střecha na záchodech. Několik střech z budov a stodol bylo vichřicí, která krupobití provázela, úplně odneseno.

Obilí a ostatní úroda na polích byla úplně zničena. Místy bylo obilí, brambory a řepa docela zatlučeny do země.

Velká stodola Suldovských, která stála za vsí vlevo u chotětovské silnice byla zcela rozmetána, již nepostavena.

Stovky stromů bylo polámáno, elektrické vedení a telefonní bylo zpřetrháno.

Druhého dne chodili občané celí nešťastní, neboť obraz zkázy působil hrozným dojmem. Zdálo se, že se přes obec přehnalo zemětřesení.

Komise, která se dostavila z okresní politické správy odhadla škody na několik set tisíc Kčs. Pojišťovny vyplatily pojistky podle smluv, ale mnoho drobnějších zemědělců, nebylo však proti kroupám pojištěno. Ti utrpěli veliké škody. Úřady okamžitě slíbily slevu na daních pro tento rok.

Člen školní rady

Ve schůzi obecního zastupitelstva 25. srpna byl zvolen členem školní rady Josef Malý, rolník čp. 31.

Stavební komise

Členem stavební komise byl zvolen Jaroslav Štelovský čp. 6.

Důvěrníky pro případ dobytčích nemocí zvoleni:
Josef Novák čp. 75 a Ant. Dvorský čp. 45

Neplacení nájemného

Protože upomínky občanů o zaplacení nájemného z obecních pozemků byly zbytečné, usneseno, aby dlužníci byli ještě jednou a naposledy upomenuti, aby do 14 dnů zaplatili, jinak se jim sáhne na složenou kauci. Podle pachtovní smlouvy má obec právo jim pozemky odejmout a tím ztrácejí nároku na pozemek v roce 1930.

Zakoupení zvonu

Václav Štych a náměstek starosty Václav Kašpárek navrhují, aby se podala patronátnímu úřadu v Lysé nad Labem žádost o zakoupení 1 zvonu ke zvonění klekání a poledne v obci, když v době války byly zvony zabaveny a odvedeny k účelům vojenským.

Daňová základna

V roce 1929 byla zvýšena daňová základna a to ze 14 975,86 Kč v roce 1928 na obnos 18 628 Kč.

Školské poměry

Školní rozpočet činil 22 353 Kč.

V tomto roce stoupl úžasně stav žactva, takže školní budova je nedostačující. Žactvo už není možné v současné budově umístit a podle statistiky bude další tři roky stav žactva stále vzrůstat, takže je nutné se tímto problémem dál se zabývat. Není jiného východiska, než vážně uvažovat o stavbě nové školní budovy.

Stav žactva
Ve školním roce 1929–30: 146 dětí, 1930–31: 170 dětí, 1931–32: 192 dětí, 1932–33: 211 dětí

Nová školní rada
Za Zdětín Josef Malý čp. 31 a Josef Bašus čp. 95 a za Sedlec Josef RejmonVáclav Fabián. Za učitelský sbor Otakar KramerJaroslav Šimáně.

Ve schůzi 30. září byl zvolen předsedou Josef Malý, místopředsedou Václav Fabián a pokladníkem Otakar Kramer.

Z obecní samosprávy

Josefu Kovářovi se bude vyplácet od 1. října t. r. chudinská podpora ve výši 100 Kč ročně.

Rudolf Douša zastavěl při stavbě hostince též obecní pozemek, musí proto zaplatit za 1 čtverečný sáh 30 Kč.

Václav Štych navrhl, aby se roku 1929 nevybíraly dávky z užívaných obecních míst do té doby, dokud nezaplatí p. Jaroslav Svačina.

Václavu Šimonovi se pronajímá obecní pozemek v „Mršníku“ na dobu tří let za roční nájemné 70 Kč. Po této době určí nájemné obecní zastupitelstvo.

Celkový náklad na osvětlení nové ulice činí 1 500 Kč. Zájemci v ulici, kteří budou chtít použít motorového vedení musí hotově obci zaplatit příspěvek 100 Kč.

Oslava tisíciletí sv. Václava

Oslava tisícího výročí smrti knížete sv. Václava byla v naší obci společná. Tělocvičná jednota Sokol sehrála hru „Naši furianti“ a o významu sv. Václava v českých dějinách promluvil v krásné přednášce řídící učitel Otakar Kramer.

Obecní strážník

Josef Martinovský, obecní strážník, žádá o zvýšení služby. Pan Antonín Pařízek však navrhuje, že dosavadní služba 600 Kč měsíčně je v poměru k okolním obcím zcela dostatečná a navrhuje, aby se obecnímu strážníkovi vyplácelo nadále měsíčně 600 Kč, aby byl od 1. ledna 1930 odhlášen z léčebného fondu a přihlášen k Zemědělské nemocenské pokladně v Mladé Boleslavi. Připadající měsíční příspěvek bude se celý platit z obecní pokladny.

Chudinská podpora

František Vyskočil žádá o chudinskou podporu pro své stáří. Usneseno vyplácet mu z obecní pokladny ročně 100 Kč.

Vánoční nadílka

Okresní péče o mládež v Nových Benátkách podělila o vánoční besídce 9 dětí
a to sirotky, polosirotky a nejchudší, oděvem a obuví.

Rok 1929 byl takřka bez úrody, protože krupobití ze 4. července vše zničilo. Bylo i málo brambor, pouze řepa se místy vzpamatovala, ale přesto byl výnos stejně malý.

1930

Slintavka – kulhavka

Protože hrozí epidemie slintavky a kulhavky, bylo nařízeno ochranné opatření. V obci byl zvolen sbor důvěrníků, který bude mít za úkol tlumení této nákazy.

Byli zvoleni: Václav Flajšner čp. 23, Josef Heřman čp. 83, Václav Lukavec čp. 86, Václav Štych čp. 17, Antonín Pařízek čp. 109, Jaroslav Heřman čp. 49, Václav Šubrt čp. 102, Jan Kovář čp. 94, Jaroslav Štelovský čp. 6, František Drbohlav čp. 124 a František Matouš, správce Chrásteckého Dvora čp. 20.

Nedoplatky

Z nedoplatků nájmů z obecních pozemků bude po nové upomínce vybírán 6% úrok.

Spor s panem Svačinou

Protože pan Jaroslav Svačina odmítá zaplatit z obecního místa, kterého užívá pro kompost 56,-Kč, bude tento obnos vymáhán právní cestou.

Pan Svačina tvrdí, že má k tomuto místu vydrženou služebnost. Starosta obce proto zajistí 3 hodnověrné svědky, kteří by dokázali, že p. Svačina onoho pozemku (za Lukavcovými) neužívá zákonnou dobu 40 let.

Pojištění obecních domů

Pojištění obecních domů čp. 7 a 8 bude zvýšeno
ze 30 000 Kč na 43 000 Kč za každý dům.

Stanice Chrástecký Dvůr
– přejmenování

Město Nové Benátky žádá, aby zdejší obec Zdětín dala souhlas k tomu, aby stanice Chrástecký Dvůr byla přejmenována na Nové Benátky. Žádost se zamítá, protože stanice leží ve zdětínském katastru.

Chudinská podpora

Václavu Liskovi bude z chudinské pokladny vyplacena podpora ročně 100 Kč.

Benzinová nádrž

Pan Bohumil Bucek, obchodník, žádá, aby mohl před svým obchodem na návsi postavit benzinovou pumpu. Povoluje se, ale musí obci zaplatit jednou pro vždy 50 Kč a pak jednou ročně poplatek 20 Kč. Nádrž musí být stále zakopána v zemi a v případě potřeby vyhrazuje si obec výpověď.

Vodovod

Město Nové Benátky znovu nabízí obci připojení na jejich vodovod. Do obecního zastupitelstva se dostavil p. revident Burger, aby členům vysvětlil finanční otázku.

Když vysvětlil, že umožňování a udržování vodovodu by ročně činilo 40 000 Kč navrhl po dlouhé debatě Václav Štych, aby vzhledem k loňskému roku 1929, kdy každý byl živelnou pohromou tolik poškozen, odložiti stavbu až pro příznivější dobu na příští rok 1931 a sledovat, jak se vodovod osvědčí v Benátkách.

Obecní kovárna

Protože p. Václav Podaný doposud nepodepsal nájemní smlouvu, bude vyzván,
aby tak učinil do 14 dnů, jinak mu bude dána z kovárny výpověď.

Oslava 80. narozenin T. G. M.

7. březen. Na letošní rok připadly 80. narozeniny našeho osvoboditele, prvního presidenta naší republiky T. G. M.

Obec Zdětín oslavila toto výročí opravdu důstojně.

Již 23. února uspořádala oslavu strana národně sociální v sále u Doušů. Bylo sehráno divadelní představení „Sedlák křivopřísežník“. Před představením měl o životě a díle presidenta T. G. Masaryka přednášku odborný učitel M. Kuba z Nových Benátek. Krásný byl živý obraz.

7. března se konala školní oslava ve škole a to za veliké účasti nejenom členů místní školní rady, ale i občanstva. Učitelský sbor připravil krásný program, školní budova byla krásně a slavnostně vyzdobena. Nejdříve měl proslov předseda školní rady p. Josef Malý a poté říd. učitel Otakar Kramer osvětlil ve své přednášce hlavní zásady presidentovy.

Tělocvičná jednota Sokolsbor dobrovolných hasičů uspořádaly dne 9. března slavnostní tělocvičnou akademii. Ing. Václav Čančík promluvil ve své přednášce o T. G. Masarykovi, ideálu národního hrdiny. Po ní následoval program. Čísla tělocvičná střídala se s recitačními a velmi se líbily oslavné sbory řízené říd. uč. Otakarem Kramerem.

Úmrtí Aloise Jiráska

12. března zemřel náš největší spisovatel historických románů Alois Jirásek. Jeho pohřbu v Praze, který byl opravdu královský, zúčastnilo se i ze Zdětína několik občanů Na škole vál po tři dny smuteční prapor.

Stavba obecního hřbitova

V neděli 13. dubna konala se schůze obecního zastupitelstva, které se zúčastnilo několik zástupců obce Sedlec a to: Václav Fabián, starosta obce, pánové Josef Beneš, František Kolinský a Václav Šikýř. Bylo totiž jednáno o podmínkách stavby hřbitova společného pro obě obce.

Zástupci obce Sedlec se uvolují, že dodají potřebný písek svými potahy zdarma, ale zaplatí je obě obce společně.

Obec zdětínská dodá kámen s dovozem zdarma, ale zaplatí jej obce rovněž společně.
Pohřebné vápno se odebere od pana Kvapila, vodu si dodá stavitel.

O kopání základů dohodnuto, aby se přebytečná hlína prodala.

Stavba se zadá ofertním řízením, které bude uveřejněno v krajinském časopise „Náš kraj“. Obecní zastupitelstvo si ponechává volnost zadání stavby bez ohledu na nejnižší podání.

Zadání kvádrů na sokl vyjedná starosta u p. Josefa Kvapila i s odvozem, rovněž tak roury do silničního příkopu a potřebný cement.

Železná vrata a dvířka si zadají obce.

Obce si vymiňují, aby při stavbě byli zaměstnáni občané ze Zdětína a Sedlce.

Místo pro kolumbárium bude vyhrazeno podle zdi.

Mír čsl. Červ. kříže

19. dubna byla věnována vzpomínka padlým ve světové válce dvouminutovým klidem před pomníkem padlých a tak uctěna jejich památka. Zúčastnilo se nejen žactvo školy, ale i mnoho občanů.

Obecní hřbitov

Ve schůzi obec. zastupitelstva 27. dubna byly otevřeny za účasti zástupců obce Sedlce nabídky na stavbu obecního hřbitova. Bylo podáno 6 nabídek a stavba zadána staviteli J. Podařilovi ze Starých Benátek za nejnižší podání 7 956 Kč, když nejvyšší podání činilo 13 366 Kč stavitele p. Šlechty z Lysé nad Labem.

Se stavbou se začne ihned.

Hřbitovní vrata a dvířka byla zadána za 2 000 Kč místnímu kováři Václavu Podanému.

Obecní hlídač

Obecním hlídačem pro rok 1930 byl zvolen Alois Štumpa a začal s hlídkou 28. dubna.

Obecní park

Pan Jaroslav Svačina musí zaplatit z obecního parku uznávací poplatek 5 Kč. Jelikož p. Svačina nechce zaplatiti poplatek z válce tam ponechaném, rozšíří se obecní park tak, že se p. Svačinovi ponechá jen zákonitý vjezd do dvora

Pronájem obecního kalu

Rybářskému spolku z Nov. Benátek se pronajme obecní kal k chovu ryb za roční nájemné 50 Kč. Zakazuje se znečišťování vody a praní pytlů od hnojiva.

Obecní pumpa

Nová obecní bude postavena za 380 Kč kolářem p. Vackem.

Listovní pošta

Protože listovní pošta se z Nových Benátek doručuje do obce až ve 2 hodiny odpoledne a pošta z blízkého okolí dochází do Zdětína až třetí den, zažádá se ministerstvo pošt a telegrafů o přeložení pošty listovní z Benátek k poštovnímu úřadu do Chotětova.

Pak by byly poštovní zásilky v obci již o 9. hodině.

Obecní pastviny

Za obecní pastviny bylo utrženo 2 657 Kč.
Dluhy za nájem z obecních polí činí již jen 3 554 Kč. Budou se znovu upomínat, aby zaplatili do 15. června i s 6% úroky z prodlení.

Zvon pro hřbitov

František Heřman navrhuje, aby pro nový obecní hřbitov byl zakoupen zvon.
Návrh schválen, ale musí jej schválit také obec Sedlec.

Návštěva polské delegace

31. května navštívila naši obec rolnická delegace z Varšavy, která si prohlížela Družstevní závody v Dražicích a při této příležitosti si prohlédla hospodářské statky ve Zdětíně.

V delegaci byl i školní inspektor Vitold Pojevski, který se zajímal o zařízení školy a jako o venkovské škole se vyjádřil velmi pochvalně. Na památku této vzácné návštěvy učinil zápis do školní kroniky.

Sčítání zemědělských závodů

Statistickým úřadem v Praze bylo nařízeno sčítání zemědělských závodů v naší obci podle stavu ke dni 27. května.

Sčítacím komisařem pro obec Zdětín byl říd. učitel Otakar Kramer. Podle katastrálního měřického úřadu v Brandýse n. L. má katastr obce Zdětína následující výměru:
orné půdy – rolí: 733 ha 22 a 93 m2
luk: 3 ha 64 a 23 m2
zahrad: 16 ha 20 a 61 m2
pastvin: 7 ha 37 a 30 m2
stavební plochy: 10 ha 2 a 13 m2
plochy neplodné – cesty: 23 ha 90 a 31 m2
Úhrnem: 794 ha 90 a 31 m2

Nový hřbitov – pravidla

Pro nový hřbitov byly schváleny společně se zástupci obce sedlecké tato pravidla a poplatky:

Za 1 m2 hrobky po dobu trvání hřbitova 60 Kč – za hrob dospělých 40 Kč na dobu 10 roků – za hrob dětský 20 Kč za dobu 10 roků.

Za pomník k hrobce 60 Kč na dobu 50 roků – za pomník ke hrobu dospělých 60 Kč na dobu 50 roků – za pomník k hrobu dětskému 30 Kč na dobu 50 roků – za 1 m2 desky na zeď k hrobce 20 Kč na dobu 50 roků.

Za použití umrlčí komory k uložení zemřelého 20 Kč.

Za vykopání, zasypání a úpravu hrobu dětského 25 Kč, jiného 50 Kč, v zimě 70 Kč.

Za pohřbení do hrobky za každou rakev 50 Kč, za uložení popelnice (urny) za 1 m2 místa 60 Kč.

Zakoupí se příkrov a bude se z něho vybírat 5 Kč za každý pohřeb.

Hrobník

Hrobníkovi Václav Pařízkovi se zakoupí všechno nové nářadí a 2 provazy. Pro sbor dobrovolných hasičů se koupilo 125 m nových hadic.

Obecní strážník

Obecnímu strážníku Josefu Martinovskému se koupil vycházkový plášť.

Vysvěcení hřbitova

Václav Miler, starosta sdělil, že obecní hřbitov je již hotový, že se tam pohřbívá a že je proto zapotřebí, aby byl jako každý vysvěcen. František Bým navrhl, aby si p. starosta vyžádal informace a povolení okresního úřadu.

Rozpočet

Rozpočet na rok 1931 vykazuje:
Úhrn řádné potřeby činí 109 562 Kč | Úhrn řádné úhrady činí 81 450 Kč | Schodek řádného rozpočtu 28 112 Kč | bude uhrazen následujícími přirážkami: 80% k dani činžovní (základ 444 Kč) jež vynese 366 Kč a 200% k ostatním daním (základ 13 878 Kč, jež vynese 27 756 Kč).

Úprava cesty před školou

Cestu před školní budovou poškodil těžkými náklady p. Jaroslav Svačina, proto musí navozit potřebný kámen a písek zdarma a cestu spravit.

Noční telefon

Telefonní ústředna v Nových Benátkách nabízí noční telefonní službu za příplatek 30 Kč měsíčně. Obecní zastupitelstvo však tuto službu zamítlo všemi hlasy z důvodu, že obec a zájemci nočního telefonu nepotřebují.

Situace školy

Následkem stoupajícího počtu žactva nevyhovuje už školní budova. Je nedostatek tříd.

Řídící učitel Otakar Kramer požádal proto informační schůze ve Zdětíně a v Sedlci, aby naše občanstvo přesvědčil o nutnosti stavby nové školní budovy a o způsobu úhrady získáním subvence a výpůjčkou.

Bohužel, setkal se s naprostým nezájmem, protože ve Zdětíně se schůze neúčastnil ani starosta obce ani jeho náměstek. Ale i z řad občanů byla návštěva malá. Ukazuje to na malou lásku veřejnosti ke škole.

Vánoční nadílka

Okresní péče o mládež v Nových Benátkách obdarovala o vánocích 11 sirotků a polosirotků oděvem, prádlem a obuví.

Úprava cesty

V prosinci byla konečně upravena silnice před školou, která v době dešťů byla hrozně rozbahněná, také bylo ohroženo zdraví dětí ve škole. Když správa školy hrozila, že si bude stěžovat u okres. školního výboru, uznalo obecní zastupitelstvo za nutné silnici upravit.

Rok 1930 byl, co se týče povětrnostních poměrů, celkem normální. Nebylo živelných pohrom, zima byla mírná, pravidelné dešťové srážky a proto úroda byla tohoto roku velmi dobrá, hlavně u obilí a cukrové řepy.

V ohledu hospodářském začala se projevovat stále větší a větší krize, zaměstnání se těžko shánělo, v továrnách se začalo s propouštěním dělníků, takže i v naší obci již byli někteří občané bez zaměstnání a byli nuceni žádat o výplatu podpory v nezaměstnanosti. Mzdy stále více klesaly.

1931

Přednáška

Dne 14. února 1931 pořádala tělocvičná jednota Sokol přednášku se světelnými obrazy „Krkonoše“. Přednášela učitelka L. Štrobachová – návštěva byla veliká.

7. březen

Narozeniny T. G. Masaryka byly oslaveny v tomto roce školní slavností, na kterou byli pozváni všichni rodiče. Na programu byla čísla recitační i zpěvná, krásnou přednášku měla učitelka Lud. Štrobachová.

Odpoledne téhož dne se konala přednáška se světelnými obrazy „Návrat čsl. legionářů ze Sibiře“, kterou přednesla učitel Jaroslav Šimáně.

Lidová škola hospodářská

Do školního výboru Lidové školy hospodářské v Chotětově, ke které je naše obec Zdětín přiškolena, byl zvolen rolník Václav Štych.

Zkáza sadů

Při katastrofálních mrazech v zimě roku 1929 pomrzlo a později uschlo několik set ovocných stromů, které prodala obec svým občanům v roce 1930.

Mnozí občané však stromy vykopali, ale díry nezaházeli. Proto při prodeji pastvin v roce 1931 nebyl při dražení dílců trávy v roklích připuštěn ten, kdo díry nezaházel.

Obecní strážník to všem, jež díry nezaházeli sdělil a každý před dražbou je zaházel, aby nepřišel o krmení.

Obecní sady

Na jaře mělo být v obecních sadech vysázeno několik set nových štěpů, aby byly nahrazeny stromy zničené mrazy. V rozpočtu bylo k tomu účelu určeno 3 000 Kč.

Protože se ale zjistilo, že štěpy ve školkách jsou namrzlé, navrhl pan Kašpárek, aby se letos nevysazovalo, až v roce 1932 a určená částka 3 000 Kč se dá do záložny.

Obecní váha – nájem

Obecní strážník Josef Martinovský používá místnosti obecní váhy, kde jeho paní mandluje prádlo. Určen mu proto roční nájem 50 Kč.

Pan Václav Štych navrhl, aby místo pískání hodin v noční době se zakoupily píchací hodiny.

Josef Kavka, říd. uč. v. v. – úmrtí

Milý občan, řídící učitel Josef Kavka zemřel po krátkém onemocnění chřipkou dne 3. dubna 1931 o půl čtvrté hodině odpolední. Zemřel dobrý, poctivý a pracovitý člověk, obětavý učitel.

Ve Zdětíně působil od 23. srpna 1877 až do 28. února 1919, kdy odešel do výslužby. Ale ani tehdy ještě školu neopustil. Už v dubnu 1920 po úmrtí nově jmenovaného řídícího učitele V. Studeckého opět se ujímá správy školy až do července 1920, než nastoupil nynější řídící učitel Otakar Kramer. Po dobu 8 let pak ještě vyučoval náboženství řím. katolickému.

Neomezil se však jen na činnost školskou. Byl pan řídící v pravém slova smyslu „písmákem“. Sbíral pověsti, zvyky, říkadla, události týkající se kraje zdětínského. Kronikář našel v pozůstalosti rukopis knihy „Život našich předků“.

Pan řídící Kavka byl nábožensky založen. Po dobu svého působení ve Zdětíně řídil kostelní hudbu a zpěv. Byl členem zpěváckého spolku Bandl v Nových Benátkách i hudebního kroužku, kde hrával na violu i fagot.

Byl zakladatelem sboru dobrovolných hasičů ve Zdětíně, kde pracoval jako činovník plných 50 let. Pracoval i v župě novobenátecké, která byla pojmenována Kavkovou. Založil též Čtenářsko–hospodářskou besídku a svými přednáškami probouzel k novému pokrokovému životu v hospodářství.

Byl obecním tajemníkem – bez titulu – předsedou správní komise ve Zdětíně, písařem všech žádostí a ve světové válce byly na něhho uvaleny všechny i nevděčné funkce.

Byl náruživým chodcem, vždy žertovné mysli. Byl člověkem dobrým, předobrým, nikomu neublížil, ale nikomu také neuměl odporovat a jen a jen nabádal ke smířlivosti a lásce.

Slavný pohřeb se konal 6. dubna o 3. hodině odpolední z kostela ve Zdětíně. Ač bylo hrozné počasí, sešly se zástupy lidí z celého okolí. Pohřeb vypravila hasičská župa novobenátecká. Rakev nesena z kostela před školu, kde se s ním rozloučili:

Za místní školní radu Josef Malý.
Za učitelstvo a školu Otakar Kramer.
Za učitele penzisty říd. uč. Gabriel.

V průvodu byly zastoupeny všechny korporace. V čele šla školní mládež, pak obecní zastupitelstvo, Čtenářsko–hospodářská besídka, tělocvičná jednota Sokol, hasičská župa Novobenátecká v počtu 600 členů, hasiči s věnci, 4 kněží a ohromná spousta občanstva z blízkého i dalekého okolí.
Před spolkovou místností rozloučil se se zesnulým starosta obce Václav Miler.

Na hřbitově pak pan děkan Petrásek z Chotětova, za Zemskou ústřední jednotu hasičskou p. Vydra, za župu Novobenáteckou p. starosta Šulc, za župu mladoboleslavskou p. starosta Borovec, za místní sbor p. místostarosta Lebeda a za Čtenářsko–hospodářskou besídku pan místopředseda Václav Kašpárek.

Veškeré projevy směřovaly k jeho práci a všemu co vykonal a za vše mu stále a stále děkováno.

Všichni občané zdětínští zachovají pana řídícího učitele Josefa Kavku ve vděčné paměti.

Mír čsl. Červ. kříže

Na Bílou sobotu byla věnována vzpomínka padlým ve světové válce dvouminutovým klidem před pomníkem padlých. Vzpomínky se zúčastnilo mnoho občanstva, školní mládeže a sokolové v krojích, kteří stáli čestnou stáž.

Polní hlídač

O místo polního hlídače žádali: Karel Richtr, František Vítek, Alois Štumpa a Antonín Prskavec. Zvolen byl za polního hlídače 8 hlasy v roce 1931 Alois Štumpa.

Spor

2. května se konala schůze obecního zastupitelstva a na programu bylo mimo jiné hlasování o koupi píchacích hodin pro obecního strážníka na základě došlých nabídek.

Starosta obce Václav Miler však odmítl dát o zakoupení píchacích hodin hlasovat s odůvodněním, že v obecním rozpočtu není schválena položka na tento účel. S jednáním starosty nebyl spokojen člen Antonín Pařízek, odešel ze schůze a s ním většina členů a tím další jednání bylo znemožněno a starosta byl nucen schůzi ukončit.

Píchací hodiny

Ve schůzi 29. června se proto hlasovalo znovu, když obecní rada koupi schválila a finanční komise koupi zamítla. Pro koupi se vyslovilo 7 hlasů a 3 hlasy proti. Píchací hodiny, které byly příčinou sporu, se proto koupí.

Pan Václav Maršíček prosazuje návrh, aby se již do příštího rozpočtu nedávala položka na církevní výkony, což bylo schváleno většinou hlasů.

Spor s panem Svačinou

Obec vyhrála spor vedený s p. Jaroslavem Svačinou o nezaplacení poplatku z obecního místa, když tvrdil, že na tomto místě má vydrženou služebnost. Svědci však dokázali, že tomu tak není.

Protože nebylo možné na občanech vyinkasovat nedoplatek na obecního polního hlídače za rok 1923 a 1924 ve výši 3 806,19 Kč, usneslo se obecní zastupitelstvo tento obnos odepsat.

Rezignace

Člen obecního zastupitelstva p. Jaroslav Štelovský podal resignaci na všechny funkce v obecní samosprávě. Zvolen byl za něho p. Antonín Vojtíšek, ohledačem dobytka p. Antonín Dvorský.

Vodní družstvo na Zelnici

Majitele domů na Zelnici utvořili „Družstvo pro postavení vodovodu“. Chtějí odebírat vodu z obecní studny „u Dálky“.

Obecní zastupitelstvo vytvoření družstva schválilo a na návrh p. Štycha jim poskytuje příspěvek 10 000,-Kč. Vyhrazuje si pouze dle potřeby vystavení hydrantů pro požární vodu. Proti nehlasoval nikdo.

Obecní pozemky

V letošním roce budou pronajaty obecní pozemky a to na období 1932–38.

Smlouva bude doplněna následovně:

  • Ke dražbě může být připuštěn každý poplatník obce, který má majetek. Kdo však žádného majetku nemá a chtěl by dražit, musí předem složit vadium nebo kauci.
  • Každý vydražitel bez rozdílu musí složit na nový nájem obecního pozemku kauci, rovnající se ročnímu nájmu. Kauce musí být složena do Okres. hospodář. záložny, knížka ponese jméno nájemce a zůstane v záložně v uschování.
  •  Dražba se bude konat podle váhy pšenice z 1 korce. Vinkulovaná vkladní knížka na kauci a úroky se vydá nájemci úroku po skončení nájmu roku 1938.

Obecní strážník

Obecnímu strážníkovi Josefu Martinovskému se koupí nový stejnokroj
a uvolňuje se částka 450 Kč.

Transformátor

Družstevní závody nabízejí obci zákonitý příspěvek 1 Kč za použití obecního pozemku k postavení transformátoru, ale obec žádá bezpodmínečně 20 Kč.

Bytové poměry

Zdejší příslušnice Augustina Pařízková žádala už o obecní byt, který jí však nemohl být poskytnutý, protože jedna místnost v obecním domku musí být volná pro případ výskytu nakažlivé nemoci.

Pan Bohumil Bucek žádá o její vystěhování do obecního bytu. Pro případ, že bude soudně vystěhována a kdyby neměla kde bydlet a než by si opatřila jiné bydlení, musela by bydlet s Prskavcovou v jedné místnosti.

Silnice v nové ulici

Pan František Koula, čp. 14, na jehož pozemcích byla postavena nová ulice, měl podle kupní smlouvy na svůj náklad postavit silnici, ale již několik let se splnění této povinnosti vyhýbá a hledá různé záminky, výmluvy, apod.

Majitelé nových domků jsou jednáním p. Kouly nanejvýš roztrpčeni a proto jejich mluvčí p. Václav Maršíček trvá na tom, aby pan Koula byl vyzván okresním úřadem, aby silnici co nejdříve postavil, aby mu to prostě okresní úřad nařídil.

28. říjen

Oslavu Dne osvobození pořádala tělocvičná jednota Sokol a to slavnostní akademií.

Úroda

Letošní rok byl normální, úroda obilí a okopanin velmi dobrá.

Po hospodářské stránce je situace horší. Hospodářská krize se přiostřuje, přibývá stále nezaměstnaných, v naší obci zatím 9, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti.

1932

Mírná zima

Už od vánoc trvala jen mírná zima,
takže polní práce začaly v tomto roce mimořádně brzy.

Masopust

Všechny zdětínské spolky pořádaly své obvyklé plesy, které se jako každoročně vydařily, přesto, že už i ve Zdětíně byli nezaměstnaní. Zvlášt velikou návštěvu měl ples sokolský, ale i hasičský byl početně navštíven.

Volba starosty

Protože starosta obce p. Václav Miler se vzdal svého úřadu, konaly se 14. února na zbytek období nové volby, kterými byl zvolen 10 hlasy ze 14 p. Václav Kašpárek, malorolník z čp. 1 a jeho náměstkem v užší volbě Antonín Pařízek, malorolník z čp. 109.

Rybník „v Loužkách“

Václav Suldovský, rolník čp. 9, žádá, aby mohl rozšířit rybníček na obecním pozemku v „Loužkách“. Vyhovuje se mu, může rozšířit i přívodovou strouhu, ale vše musí udržovat na svůj náklad v řádném stavu.

Nevyhovuje se mu prodloužením nájmu pronajatého pozemku na 12 let, ale jen na 6 roků jako u ostatních nájemců.

Obecní sady

Aby byly obnoveny obecní sady, zničené mrazy v roce 1929, bylo v roce 1932 vysázeno 150 jabloní, 150 švestek, 50 třešní50 hrušní.

Spor s p. Koulou

Spor s p. Františkem Koulou trvá stále. Silnici v nové ulici stavět nechce, proto ho obec dává předvolat k okresnímu soudu, kde má být projednána konečná dohoda.

Obecní kovárna

Pan Václav Podaný nechce podepsat nájemní smlouvu.
Proto se předvolá na obecní úřad a když ji nepodepíše, dá se mu ihned výpověď.

Schodek rozpočtu

Rozpočet Obecní rozpočet vykazuje schodek 28 110 Kč.

Nezaměstnaní

Okresní úřad nakazuje obecním úřadům, aby na všechny obecní práce byli najímáni jen ti dělníci, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, aby se neochuzovala státní pokladna.

Nezastavěný pozemek

Pan Václav Bahník se upozorňuje,
že obecní pozemek měl být do dvou roků zastavěn, ale dosud se tak nestalo.

Příprava hasič. sjezdu

Sbor dobrovolných hasičů připravuje župní sjezd, který se bude konat na „Drážkách“.

Příprava IX. všesokolského sletu

V tomto roce se bude v Praze pořádat největší přehlídka sokolské činnosti a to již IX. všesokolský slet. I zdejší jednota se na toto veliké vystoupení připravuje a v sále u Doušů je neustále rušno. K účasti se ze Zdětína přihlásilo i mnoho nečlenů.

Spor s panem Koulou

Pan Koula se k jednání u okresního soudu nedostavil v den, kdy se tam dostavili zástupci obce. Pan Štych navrhuje, aby se sdělilo okresnímu úřadu, že když nemusí dát p. Koula silnici do pořádku, ať dají obci písemně, že to nemusí udělat obec.

Nový kal

Pan Josef Novák čp. 78 navrhl na schůzi obecního zastupitelstva, aby se zřídil v „Loužkách“ veliký kal a tím by byl zaručen dostatek vody v případě požáru v této části obce, kde není jiného vodního zdroje.

Návrh byl přijat a na návrh p. Antonína Vojtíška bylo usneseno, že se začne ihned zřizovat a aby byli vyzváni nezaměstnaní, že hlínu, kterou vyvezou, si mohou sami prodat.

Ale i ostatní občané mohou si zadarmo hlínu vyvážet a tím obec se zřízením kalu nebude mít žádná vydání.

Návrh neměl hlasů proti.

Odvody

V naší obci Zdětíně se ujal krásný zvyk. Po vojenských odvodech shromáždili se vždy u pomníku padlých, ke kterému položili věnec. O významu vojenské povinnosti a obraně vlasti promluvil k nim řídící učitel Otakar Kramer. Zahráním nebo zazpíváním státní hymny se tato krásná pietní vzpomínka ukončila.

Obecní zastupitelstvo poskytlo v tomto roce na zakoupení věnce našim brancům příspěvek 100 Kč.

Večer po odvodech pořádali chlapci taneční věneček a budiž zdůrazněno, že hoši se vždy chovali slušně.

Vzpomínka na padlé

Na Bílou sobotu shromáždili se u pomníku padlých žáci školy v čele s říd. uč., sbor dobrovolných hasičů a členstvo Sokola, aby ve 2 minutovém klidu věnovalo vzpomínky na naše padlé ve světové válce.

Polní hlídač

Na rok 1932 byl polním hlídačem opět zvolen Alois Štumpa, protože s ním byli všichni občané spokojeni pro jeho poctivé a svědomité konání služby.

Svátek matek

Na druhou květnovou neděli připadl letos Svátek matek, který se uctíval pod heslem „Matka srdcem rodiny“. Tento svátek se už tak vžil, že nebylo rodiny, kde by děti nepřišly ke své mamince alespoň se skromnou kytičkou a poděkovaly jí za všechnu tu krásnou a obětavou lásku mateřskou.

Chudí obce – rozdělení

Na základě osamostatnění Dražic na samostatnou obec došlo již 27. října 1930 k dohodě obou obecních zastupitelstev o rozdělení chudých příslušníků mezi obce Zdětín a Dražice. U těch příslušníků, u kterých nebude možno zjistit do které obce domovským právem patří, budou rozděleni následovně: do obce zdětínské budou přijati vždy dvado dražické jeden.

Sucho

V tomto roce bylo celé jaro takřka bez deště. Nastalo hrozné sucho, které trvalo od března až do poloviny května. Krmení v tomto roce bylo málo.

Protože hrozilo nebezpečí, že nově vysázené stromky v obecních sadech uschnou, bylo na návrh předsedy hospodářské komise p. Antonína Vojtíška zařízeno jejich zalévání, které se osvědčilo.

Úprava cest

Na jaře byly upraveny obecní cesty a to na Bílce a u Skály. Nutno poznamenat, že obec Zdětín pamatuje každý rok v rozpočtu na úpravu polních cest, takže jsou v pořádku.

Počasí

Po hrozném suchu nastaly koncem května deště,
které často přecházely v lijavce a přívaly.

Krupobití

Kritickým dnem se stal 5. červen, kdy po parném dnu přihnala se prudká bouře se silným krupobitím, kterým byla zničena úroda na 40–50%. Hlavní pruh krup však zachvátil sousední Sedlec, kde úroda zničena na plných 100%.

Všesokolský slet

Od konce června a začátkem července probíhají v Praze slavné dny IX. všesokolského sletu, na který se sjeli hosté takřka ze všech světadílů a sokolské výpravy ze zahraničí a z Ameriky. Ze Zdětína zúčastnili se hlavních sokolských dnů nejen členové sokolské jednoty, ale i mnoho nečlenů.

Spor s p. Koulou

Mezi obcí a p. Františkem Koulou došlo po dlouhotrvajícím sporu o stavbě silnice v nové ulici ke smíru a 15.července bylo ve schůzi obecního zastupitelstva usneseno, že silnici postaví v nové ulici obec sama.

Počasí, žně

Léto bylo krásné, jen málo pršelo a proto žně proběhly hladce. Bohužel následkem krupobití a zničení obilí, byla úroda slabá.

Učitelský sbor

Ke 1. září působili na zdejší škole tito učitelé:

Otakar Kramer, říd. učitel
Anna Vernerová – Machačová, výp. učitelka
Karel Nejedlo, výpomocný učitel
Jaroslav Šimáně, def. učitel

Ženským ručním pracem vyučuje Anna Chramostová, náboženství římsko katolické děkan J. L. Petrásek z Chotětova, česko – bratr. evang. farář K. Hájek z Mělnického Vtelna, československému učitelka A. Doubková z nových Benátek.

Epidemické nemoci

Koncem října se rozšířila mezi dětmi epidemie chřipky (22 případů), angina (4 případy), záškrt (3 případy). Úmrtí nebylo. Je však jisté, že školní budova po stránce hygienické nevyhovuje a hlavní závadou je přeplnění třídstřídavé vyučování.

Stavba silnice v nové ulici

14. prosince padlo rozhodnutí o stavbě silnice v nové ulici, kde je silnice v dezolátním stavu a občané si neustále stěžují na její neschůdnost.

V této ulici bude postavena nová silnice podle návrhu silničního asistenta Karla Bendy nákladem 24 000 Kč na kterou se zavazuje p. František Koula, statkář ve Zdětíně přispět dodávkou potřebného písku k záhozu štětu a dovozem 150 m3 říčního štěrku z náplavky v Nových Benátkách zdarma.

Stavbu provede obec ve své režii jako nouzovou práci, aby se čelilo nezaměstnanosti, která je v tomto roce v obci značná. Proto se podá žádost k ministerstvu sociální péče o podporu z fondu produktivní péče o nezaměstnané na stavbu této obecní silnice.
Zbytek na tuto stavbu obecní nouzové silnice bude uhrazen po předpokládaném udělení subvence obecní přirážkou.

Se stavbou se začne ihned, kámen se bude lámat ve skále v Dražicích.

Pokuta p. Svačinovi

P. Jaroslav Svačina si postavil bez dovolení na obecním pozemku opěrný pilíř. K návrhu p. Antonína Pařízka všemi členy zastupitelstva schváleno, aby pan Svačina zaplatil zákonitou pokutu a každý rok platil ze zastavěné plochy 1 Kč nájmu.

Nezaměstnanost

Největší starostí obecního zastupitelstva v tomto roce byla nezaměstnanost, která v naší obci postihla již 20 mužů. Proto alespoň částečně má postiženým pomoci stavba silnice v nové ulici, hlavně těm, kteří nedostávají podporu podle gentského systému.

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl II.)


Kam dál?