1933-1937

1933

Nový rok

Nový rok začal mírnou zimou, která trvala celý leden.
Sněhové vánice nebyly, naopak sněhu bylo v tomto roce málo.

Rozpočet

Rozpočet na rok 1933 se jevil takto:
Úhrn řádné potřeby činí:  56 534 Kč
Úhrn řádné úhrady činí:  34 230 Kč
Schodek řádného rozpočtu  22 304 Kč
Schodek tento se uhradí 80% přirážkou k dani činžovní a 160% přirážkou k daním ostatním.

Úhrn mimořádné potřeby 30 000 Kč
Úhrn mimořádné úhrady 17 510 Kč
Schodek mimořádného rozpočtu  12 490 Kč
Úhrn mimořádné úhrady se uhradí 98% přirážkou k daním ostatním a schodek mimořádného rozpočtu 12 490 Kč se uhradí ze vkladní knížky.

Volba starosty a obecní rady

28. ledna vykonalo obecní zastupitelstvo volbu starosty, místostarosty a obecní rady, když volby z 12. června 1932 nebyly pro podaný protest národních socialistů uznány. Protest byl zamítnut a v nových volbách zvoleni:

Starostou obce Josef Malý, rolník čp. 31 za stranu republikánskou, místostarostou Václav Kašpárek, rolník čp. 1, za stranu republikánskou.

Do obecní rady zvoleni:
Antonín Vojtíšek, čp. 101 za stranu domoviny domkářů a malorolníků.
Josef Dvořák, cestář čp. 48 za národní socialisty
Josef Novák, rolník čp. 78 za stranu fašistickou

Nový starosta Josef Malý začal úřadovati 10. února.

7. březen

Oslavu narozenin p. presidenta T. G. Masaryka konala tělocvičná jednota Sokol. Provedla v rámci oslav cvičební hodinu, na které promluvil o životě a díle p. presidenta Ing. Václav Čančík.

Úvodní řeč pana starosty

17. února 1933 v pátek řídil poprvé schůzi obecního zastupitelstva nový starosta obce Josef Malý, který je starostou ještě v roce založení obecní kroniky t.j. v roce 1938.

Starosta v úvodní řeči žádá přítomné členy obecního zastupitelstva, aby ho v práci a v řízení obecních záležitostí všemožně podporovali a byli mu nápomocni, neboť nás občanstvo pověřilo svou důvěrou a zvolilo si nás, abychom obecní majetek poctivě spravovali a nezištně pracovali pro rozkvět naší obce a blaho všech občanů. Ovšem, že se musíme řídit platnými zákony a nařízeními nadřízených úřadů, jinak by naše usnesení byla neplatná.

Dále žádá p. členy obecního zastupitelstva, aby všichni vždy a včas se dostavovali na schůze, zanechali stranických bojů, aby jednali otevřeně, slušně a rozumně, avšak nebojácně, ne aby pak po straně práci zastupitelstva podceňovali a nesnažili se snad dokonce učiněná rozhodnutí mařit. Sám chce býti nestranný, ke všem poctivý a spravedlivý a přeje obecnímu zastupitelstvu v nastávajícím období jeho působení mnoho zdaru všude a ve všem.

Obecní pokladník

Obecním pokladníkem zvolen Jaroslav Heřman.

Podpora na stavbu silnice

Obec obdržela od ministerstva sociální péče na stavbu obecní silnice v nové ulici 6 000 Kč a to na přímluvu pánů poslanců Jana Dubického a inž. Jaroslava Nečase. Obec je však povinna posílat měsíční konsignace o vykonání práce a používat k této práci nezaměstnaných pobírající podporu od státu. Stavba bude hotova do konce března, vede ji silniční asistent p. Benda.

Obecní komise

Do obecní finanční komise byli zvoleni:
Karel Miškovský, Josef Šubrt, František Matuna a z občanstva Ing. Václav Čančík, Antonín Dvorský, Antonín Dalibor, Ladislav Tvrzník a J. Fiala.

Do hospodářské: Antonín Vojtíšek, Bohumil Bohuslav, František Boháček a z občanstva Jan Kovář, Josef Novák a Antonín Pařízek.

Do stavební: Václav Kašpárek, Josef Verner a z občanstva Antonín Dvořák a František Zajíček.

Do policejní a zdravotní: Václav Kašpárek, Josef Hršel a z občanstva Václav Suldovský a Karel Horčic.

Volební skupina českých socialistů a národní obce fašistické odmítly jmenovat za svoje skupiny členy do komise stavební a policejně zdravotní, že na to nereflektují.

V této schůzi, t.j. dne 17. února byl zvolen teprve obecní kronikářletopisecká komise.

Obecní kronikář

Obecním kronikářem zvolen řídící učitel Otakar Kramer
a členy letopisecké komise Jaroslav ŠtelovskýKarel Miškovský.

Obecní sady

Obecní zastupitelstvo usneslo se osázet všechna volná místa v Mršníku a pastviny u Skály třešněmi a ostatní v roklích jabloněmi a hrušněmi. Ponejvíce zimními vytrvalými a doporučenými druhy.

Spor s p. Svačinou

Spor s manželi Svačinovými pro nezaplacení poplatku z obecního místa,
kteří se odvolali ke krajskému soudu, opět vyhrála obec.

Stravovací lístky pro nezaměstnané

Rozdělování stravovacích lístků pro nezaměstnané (tuto funkci nechtěl nikdo přijmout) převzal po dlouhé debatě a různých návrzích p. Jaroslav Heřman.

Půjčka práce

Vláda čsl. ke zmírnění nezaměstnanosti vydala zákon o půjčce práce. Podle slov pana presidenta: „Chtějí-li lidé pracovat, nesmí peníze zahálet“. Půjčka práce a její vypsání setkalo se s naprostým porozuměním všeho našeho občanstva a byla hojně vypisována. Jen pokud bylo možné zjistit, upsali zdětínští občané 300 000 Kč. Obec Zdětín 5 000 Kč místní školní rada 1 000 Kč.

Obecní sady

Ovocných stromů v obecních sadech bylo vysázeno za 3 707,60 Kč, s vysázením a kolíky přišla výsadba na 5 417,60 Kč. Za suché stromy se utržilo v dražbě 882,30 Kč a za obecní pastviny 1 714 Kč.

Obecní strážník

Strážníkovi Josefu Martinovskému se slevuje poplatek 50 Kč z místnosti na obecní váze jako náhrada za provádění vážení jím i jeho manželkou a zaplatí se mu nový stejnokroj, který mu zhotovil krejčí Václav Plevka.

Spor s p. Svačinou

Pan Jaroslav Svačina nezaplatil pokutu za neoprávněně postavený pilíř na obecním místě ani nechce platit poplatek za používání obecního parku obec. zastup. stanovený a dluhující za poslední 2 roky.

Osvětlení obce

Veřejné osvětlení musí svítit minimálně do 10. hodiny večerní.

Dobytčí pasy

K vydávání dobytčích pasů byl zmocněn obecní strážník Josef Martinovský a za ohledače dobytka pro vystavení pasů zvoleni byli Josef NovákFrantišek Matuna. Za ohledače dobytka před porážkou a masa po porážce byl zvolen místostarosta Václav Kašpárek.

Obecní dávky

K úhradě rozpočtového schodku zavádějí se v obci k vybírání obecní poplatky a dávky podle nařízení okresního úřadu z Mladé Boleslavi.

Za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa dle následujících sazeb:

 1. při živnostenské porážce (i nucené)
  z koně nebo kusu hovězího dobytka: 10 Kč
  z vepře: 5 Kč
  z telete nebo z hříběte: 3 Kč
  z ovce nebo z kozy: 2 Kč
  z jehněte, kůzlete nebo selete: 1 Kč
 2. před vydáváním nebo prodloužení dobytčího pasu:
  z koně: 1 Kč
  z kusu hovězího dobytka (vola, krávy, býka, jalovice): 1 Kč
  z telete, hříběte, vepře, ovce nebo kozy: 1 Kč
  z kůzlete, jehněte nebo selete: 1 Kč

Obecní hlídač

Nabídky na polního hlídače podali František Vítek, Josef Uřidil, Jan Kresteš, Václav Vítek a Václav Novotný, kteří žádají měsíční plat 400 Kč, František Pavlovský a Alois Štumpa žádají 500 Kč. Zvolen byl Alois Štumpa, který již hlídal a všichni zájemci byli s ním spokojeni.

Spor s p. Svačinou

Právní zástupce obce advokát Dr. Meisner z Mladé Boleslavi sděluje, že manželé Svačinovi se odvolali proti rozsudku krajského soudu k nejvyššímu správnímu soudu.

Prodej obec. pozemků

Občanům Františku Bláhovi, Františku BeranoviFrantišku Zajíčkovi se odprodávají pozemky pod jejich domky na zahrádky a to za cenu 5 Kč za čtverečný sáh. Františku Boháčkovi se prodá část obec. pozemku před jeho stavením rovněž za cenu 5 Kč za 1 m2.

Veškeré výlohy s tím spojené budou platit kupující.

Úrokové sazby

Podle vládní vyhlášky je určená úroková sazba ze vkladů a na běžných účtech od 1. května 1933 následovně:

 • ze vkladních účtů volných bez výpovědí 3%
  s 30 denní výpovědí 4%
  s 60 denní výpovědí 4%
  s 90 denní výpovědí 4 1/2%

Akce pro lužické Srby

Naše obec Zdětín se připojila k akci, kterou pořádají sdružené slovanské spolky v Mladé Boleslavi a jejíž cílem je záchrana našich slovanských bratří lužických Srbů, kteří jsou podle došlých správ novým režimem Adolfa Hitlera velmi utiskováni a tento protest bude zaslán Společnosti národů do Ženevy.

Hygienické závady obce

Státní obvodní lékař Dr.Václav Beneš z Nových Benátek provedl obvyklou jarní přehlídku obce a zjistil mnoho závad, které je nutné odstranit a tím zamezit šíření epidemických chorob.

Zjistil, že mnohé rigoly nejsou čištěné, voda v nich proto stojí a hnije, z mnohých dvorů vytéká do nich voda i močůvka. Mnohé záchodové žumpy (čp.34, 35 a 42) nejsou zděné, hnojiště nejsou dobře ohrazena a močůvka vytéká na ulici.

Obecní studna u Čančíkových je znečištěna a cítit petrolejem. Protože studny v obci jsou málo hluboké jen 5–6 m a mají jen vodu „povrchní“, je nutné vážně uvažovat o stavbě vodovodu se spodní vodou.

Střevní tyfus, který se před několika lety v obci vyskytl, měl svůj původ ve špatné vodě a mohl by se vyskytnout znovu a to ve větším rozsahu.

Epidemické nemoci

V květnu znovu řádily v obci nakažlivé choroby. 5 dětí onemocnělo záškrtem a 1 spálou.

Odměna pro p. Bendu

Silniční asistent Karel Benda z Nových Benátek byl odměněn za práci vykonanou pro naši obec s vedením stavby obecní silnice a dohledem na ni. Zrovna tak i za přípravné práce spojené s vyměřováním a propracováním plánů 1 500 Kč na návrh p. Václava Maršíčka.

Škůdci stromů

V tomto roce se vyskytlo mnoho škůdců ovocného stromoví, proto okresní úřad nařídil jejich povinné ničení. Naše obec ihned zakoupila stříkačku pro postřik ovocných stromů za 1 170 Kč a zahájilo se ničení škůdců a to s úspěchem.

Stříkačku zapůjčuje obec všem občanům za poplatek 3 Kč za časovou hodinu.

Dražba na ovoce

Za tvrdé ovoce bylo v dražbě utrženo 1 226 Kč,
což krylo výdaje spojené se zakoupením stříkačky.

Počasí

Na počátku jara bylo počasí velmi pěkné i teplé, ale pak nastalo chladno, hlavně v květnu a v červnu. Tím se letošního roku zpozdily žně o celých 14 dní.

Sklizeň byla letošního roku velmi dobrá, přímo bohatá, počasí přes celé žně bez dešťů, proto obilí se dobře svezlo do stodol a ti, kteří mlátili přímo z pole, sklidili také dobře a včas.

Dožínky

Dožínky byly letos opravdu veselé a po průvodu obcí skončily taneční zábavou,
která trvala při dobré náladě až do časných hodin.

Požár

Dne 30. srpna vznikl požár u strojníka a malorolníka Václava Krále v čp. 144 a to ve 3:30 ráno. Shořela veškerá sklizeňmlátička náležející p. Václavu Suldovskému z čp. 9. Příčina požáru nebyla zjištěna.

Požární bezpečnost

Starosta obce byl požádán občanstvem a členy hasičského sboru, aby byl zaveden pořádek a učiněno opatření týkající se požární bezpečnosti a proto nařídil místnímu hasičskému sboru, aby stříkačky a veškerá hasičská výzbroj potřebná k hašení byly dány ihned do náležitého pořádku, aby vše bylo přezkoušeno a zkontrolováno tak, aby to bylo vždy v každém čase k hašení připravené.

Starosta tak učinil za součinnosti předsedy a velitele hasičského sboru a mistr kovářský Václav Podaný, který nejlépe zmotorizovanou stříkačku ovládá a tomu rozumí byl vpředu uvedenými požádán, aby vše prohlédl, opravil, přezkoušel tak, aby bylo vše v nejlepším pořádku.

Pan Král, jako sbormistr, nebyl s tímto zákrokem spokojen, urážlivě proti jmenovaným vystoupil, takže jeho jednání bylo obecní radou a ostatními odsouzeno a zákrok starosty uznán správným a schválen.

Požární hlídky

Podle usnesení obecní rady byly zavedeny v obci noční policejní požární hlídky z občanů a členů hasičského sboru k ochraně a bezpečnosti majetku obce a všech občanů.

Pamětní kniha

J. Růžička z Dobrovice dodal obci knihu na sepsání obecní kroniky v ceně 75 Kč.

Myší pohroma

V tomto roce se polní myši tolik rozmohly, že bylo okres. úřadem nařízeno jejich povinné hubení. Obec objednala 500 kusů pastí a za chytání myší bylo usneseno platit 2 haléře za kus.

Dávka z nápojů

Okresní úřad povolil obci vybírání této dávky z nápojů:

 • z 1 l piva bez rozdílu druhu    10 h
  z 1 l vína, moštu z hroznů 20 h
  z 1 l vína, moštu a šťáv z j. ovoce  10 h
  z 1 l lihu (vyjma denaturovaného) 80 h
  z 1 l lihové tresti nebo slaz. kořalky 60 h
  z 1 l kořalky jinaké 40 h

Ostatní dle vzorných pravidel na dobu 6 roků.

Školské poměry 

Počet žáků na zdejší škole stoupl tak, že školní úřady byly nuceny zřídit další pobočku, takže na škole bylo 5 tříd, ale učebny byly pouze pro 3 třídy. Muselo být tedy zavedeno při čtyřech třídách polodenní vyučování.

Rodiče silně reptali na nepořádek ve vyučování, večer již za tmy si pro děti chodili a trapné bylo to, že vinu za toto opatření dávali učitelstvu.

A nutno poznamenat, že řídící učitel již před dvěma roky místní školní radu respektive školní zastupitelstvo důrazně na věc upozorňoval a tyto poměry správně předpovídal. Bohužel, nesetkal se s pochopením ani u místních úřadů ani u rodičů. Marně radil, aby se uvažovalo o stavbě nové školy.

Bylo nutné zřídit alespoň jednu třídu. Bylo proto nejdříve usneseno, že se zřídí třída z bytu řídícího učitele a pro tohoto bude postaven nový byt mimo školní budovu, protože v této budově víc místa není.

Nové prostory pro školu

18. října 1933 se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že prodá místní školní radě na návrh p. Václava Kašpárka obecní kovárnu za cenu 60 000 Kč, kde by se zřídil byt pro zdejšího učitele. Adaptace podle rozpočtu stavitele Podařila by si vyžádala náklad 35 000 Kč.
Záleží nyní co řekne návrhu přiškolená obec Sedlec.

Ale ta na mimořádné schůzi obecního zastupitelstva dne 29. října uznala cenu 60 000 Kč za přemrštěnou, zástupci nabídli 30 000 Kč a po prohlídce budovy prohlásili, že je tam málo místa, aby se obec Zdětín postarala o nějaké stavební místo a postavili společně budovu zcela novou, že by to bylo mnohem levnější.

K dohodě nedošlo a hledat proto pozemek. Zástupci se rozešli.

Záškrt

Na podzim zase řádil záškrt. Onemocnělo 8 dětí záškrtem, 2 děti spálou9 angínou.

Pan Dr. Jan Figar z Nových Benátek oznámil, že zdarma by děti očkoval, jen když by okresní úřad přispěl na očkovací látku. Ale ten neodpověděl, přesto že se jednalo o látku pro několik nemajetných dětí.

Okresní nemocenská pojišťovna byla ochotna hradit očkovací látku dětem svých členů, rolnická pojišťovna zamítla a tak celá akce vyzněla naprázdno a záškrt řádil dál!

Místní školní rada

20. listopadu začala úřadovat nová místní školní rada. Zvoleni:
Předsedou Josef Malý, rolník za obec Zdětín,
Místopředseda Václav Fabián, rolník za obec Sedlec
Členové: Karel Miškovský, rolník za obec Zdětín; František Čapek, dělník za Sedlec; Otakar Kramer, říd. uč. za učitelstvo; Anna Dostálová, uč. za učitelstvo

Úmrtí Dr. Antonína Švehly

Dne 12. prosince o 16:05 hodině zemřel v Hostivaři bývalý předseda vlády, poslanec Dr. Antonín Švehla. Podlehl třetímu záchvatu chřipkovému zánětu plic.

Z politického života odešel typický český sedlák – veliký vůdce. Byl pochován dne 15. prosince o 11. hodině dopolední na hřbitově v Hostivaři. I někteří zdětínští rolníci se zúčastnili jeho pohřbu.

1934

Zima

Ihned po Novém roce nastala tuhá zima, ale mrazy brzy zmírnily
a pak byla jen mírná a sněhu málo.

Myší pohroma

Polní myši řádily až do vánoc. Do 500 koupených pastí se jich nachytalo cca 15 000 kusů, ale tisíce jich nebylo přineseno k výplatě odměny, která se zvýšila z 2 haléřů na 5 haléřů za jednoho hraboše. Za schytané myši bylo vyplaceno z obecní pokladny 606,95 Kč.

Pachtovné

Pachtovné z obecních pozemků bylo upraveno a počítán byl pro rok 1932 1 q pšenice za 150 Kč a ječmene 1 q za 85 Kč, pro rok 1934 počítána pšenice 1 q za 134,50 Kč a ječmen 1q za 94,33 Kč.

Nová ulice

V nové ulici byly položeny nové obrubníky za které se zaplatilo pí. Kvapilové 5980 Kč t.j. 10 Kč za 1 m, takže koupeno 598 m.

Národní letecká sbírka

Na „Národní leteckou sbírku“, která byla v obci provedena a propagována,
vybráno bylo 380,-Kč, které byly odevzdány svému účelu.

Obecní kaly, nezaměstnanost

Byly vyčištěny obecní kaly za pomoci nezaměstnaných,
kteří pracovali za stravovací lístky.

Byt pro řídícího učitele

A znovu se jednalo o postavení bytu pro řídícího učitele a to v mnoha a mnoha dlouhých schůzích, ve kterých bylo podáno mnoho různých návrhů.

Návrh, aby se byt zřídil z obecní kovárny nebyl přijat.

Druhý návrh byl postavit domek pro říd. uč. na pozemku p. Václava Bahníka, vedle Zárubovy cihelny, který před lety koupil od obce za 15 000 Kč a je ochoten ho prodat obci zpět za tutéž cenu, pouze za oplocení a ovocné stromy požaduje 3 200 Kč. Ani s tím však obec sedlecká nesouhlasí a tvrdí, že tento pozemek nemůže přijít v úvahu proto, že je mokrý a náklad by se tím značně zvýšil.

Obecní zastupitelstvo v Sedlci navrhuje, aby se byt postavil ve školce (školní zahradě) několik kroků od školní budovy, protože toto místo už jako školní zahrada nevyhovuje – je malé.

Pan Václav Maršíček po dlouhé debatě předkládá návrh nový, aby se byt pro řídícího učitele postavil v parku proti neobydlenému stavení p. Svačiny. Pro tento návrh hlasovalo 11 členů obec. zastupitelstva. Pan Josef Verner a p. Josef Novák zvoleni, aby u nadřízených úřadů tuto záležitost projednali. 

Obecní rozpočet

Rozpočet na rok 1934 se jeví takto:
Řádný vykazuje potřebu – 71 356 Kč
Úhrada činí – 33 282 Kč
Schodek – 38 074 Kč
Mimořádný vykazuje potřebu – 65 000 Kč
Úhrada – 65 000 Kč

Schodek bude uhrazen 100% přirážkou k dani činžovní, 250% přirážkou k ostatním daním v obci na rok 1934 předepsaných a přirážce podléhajících. Současně předložil starosta rozpočet místní školní rady, který vykazuje celkovou potřebu 104 762 Kč, úhrada není žádná, takže schodek činí 104 762 Kč. Ten se rozděluje mezi přiškolené obce podle výše předepsaných daní takto:
Zdětín – daňový předpis 15 664 Kč, ze schodku připadá 68 452 Kč
Sedlec – daňový předpis 8 309 Kč ze schodku připadá 36 310 Kč

Hasičské hlídky

Sbor hasičský žádá o vybírání poplatků za hlídky při zábavách 20 Kč za zábavu a 10 Kč z divadelních představení. Proti byl jen pan Václav Maršíček.

Proplacení pohřbu

Pan Antonín Vyskočil žádá, aby obec zaplatila pohřební výlohy na pohřeb jeho matky. Zamítlo se všemi hlasy.

Odkaz Sokola

Tělocvičná jednota ve Zdětíně sděluje, že se usnesla v řádné valné hromadě, aby jmění Sokola při zániku jednoty, župy nebo ČOS připadlo obci Zdětínu s podmínkou, že obec vydá toto jmění nebo jeho hodnotu té sokolské jednotě, která se v prvých 10 letech zřídí v sídle jednoty se svolením ústředí a že ho užije jen k povznesení mravních sil československého lidu v duchu Tyršově a Fűgnerově.

Zastupitelstvo přijímá všemi hlasy mimo p. Václava Maršíčka.

Oprava kalu

Upraví se kal u Pšádových, vybetonují se hráze v režii obce.
Pan Václav Těšínský bude mít dozor nad dělníky.

Obecní sady a pastviny

V r. 1934 bylo vysázeno 234 třešní, 60 jabloní10 hrušek
ze školky Jos. Manžela z Dolního Slivna.
Ve veřejné dražbě bylo utrženo za obecní pastviny 2 054,28 Kč.

Polní hlídač

Obecním polním hlídačem byl opět zvolen Alois Štumpa za měsíční plat 500 Kč na návrh p. Karla Miškovského.

Švehlova lípa

Místní sdružení republikánského dorostu vysadilo před kostelem a parkem lípu, kterou nazvali „Švehlova lípa“ v trojúhelníkovém místě a navrhlo se, aby park před školní budovou byl nazván „Švehlovým parkem“.

Obecní zastupitelstvo schválilo akci všemi hlasy.

Volba pana presidenta

24. května poslouchali všichni občané v rozhlase z Vladislavského sálu na Pražském hradě volbu presidenta republiky, při které byl opět zvolen prof. Dr. T. G. Masaryk.

Téhož dne se konala schůze obecního zastupitelstva, kde starosta obce p. Josef Malý zhodnotil tuto významnou událost. Pravil, aby povstáním vzdali všichni členové čest našemu nově zvolenému panu presidentovi, který ze všech nejvíce se zasloužil o náš stát, naši milovanou, těžce vydobitou zem. Aby ještě po dlouhá další léta mohl stát v čele u kormidla našeho státu a nadále řídit osudy naší republiky, obzvlášt nyní, kdy toho za nynějších poměrů, všeobecné krize a napjatých poměrů v zahraničí je toho nejvíce zapotřebí.

Členové zastupitelstva vyslechli projev ve stoje.

Kritika pana Maršíčka

Když došlo k dalšímu programu schůze, čtení protokolu z minulé schůze, kritizoval pan Václav Maršíček poměry, činnost zastupitelstva a starosty obce, až došlo k ostré výměně názorů.

Starosta obce přesvědčil p. Maršíčka, že jeho výtky jsou bezpředmětné a že je nesprávné a pro obec nezdravé vyvolávat rozbroje. Když se za jednání p. starosty Malého postavili všichni ostatní členové obecního zastupitelstva, odešel p. Maršíček ze schůze a prohlásil, že už víc na schůzi zastupitelstva nepřijde.

Po jeho odchodu se klidně pokračovalo v dalším jednání.

Stavba dvou tříd

6. června bylo komisionální šetření o stavbě bytu pro říd. učitele, respektive dvou tříd. Ve schůzi byli zástupci obce Sedlec. Zástupci prohlédli znovu všechna místa, která přicházejí v úvahu a nakonec byl učiněn návrh na postavení dvou tříd ve školce (školní zahradě). Ihned zavolán p. architekt Josef Podařil a vyzván, aby vypracoval plán na výstavbu dvou tříd.

18. června předložil p. stavitel Podařil náčrtek na stavbu dvou tříd ve školní zahradě, ale prohlásil, že toto místo nedoporučuje, že by tu v budoucnu nebyla možnost přístavby, že je nutné hledat nové místo a tak se přišlo na nové řešení a to na obecní pozemek „Na Drážkách“.

A tak začalo jednání znovu.

Podnět ke stavbě nové školy

Ale i toto místo bylo po dlouhém jednání uznáno jako málo vhodné, rušeno postranními ulicemi a tu člen finanční komise Ing. Václav Čančík doporučuje, aby se zavedla debata o výhodě stavby tříd respektive školní budovy. Místo „Na Drážkách“ zamítnuto a tu přichází návrh p. Josefa Nováka čp.78, aby se jednalo s p. inženýrem Karlem Šulcem o koupi bývalého statku Suldovských čp.26. A to byl rozhodující okamžik pro stavbu nové budovy v Zdětíně. Prodá-li p. inženýr Karel Šulc, vrchní komisař státního pozemkového úřadu pozemek se starými budovami, a bude-li souhlasit Sedlec, budou pro toto místo hlasovati všichni členové obecního zastupitelstva a situace bude rozřešena a také se tak stalo.

Pan inž. Karel Šulc přijel ihned k jednání a požadoval za stavební parcely č. kat. 2,2/1 a 2/2 v celkové výměře 60 árů 76 m2 za 1 čtvereční sáh 40 Kč a za budovy 15 000 Kč, výměnou za obecní pozemek č. kat. 351 ve výměře 55 a 46 m2 a pozemek č. kat. 334/1 ve výměře 17 a 33 m2 a zbytek obnosu doplatit v hotovosti.

Po dlouhém jednání bylo dohodnuto:
Pan ing. Karel Šulc, vrchní komisař SPU v Praze prodá pozemek na stavbu školní budovy č. kat. 2, 2/1 a 2/2 ve výměře 60 árů 76 m2 za 1 čtverečný sáh 30 Kč i s budovami na těchto parcelách stojícími, naproti tomu obec prodá jemu obecní pozemek č. kat. 351 ve výměře 55 a 46 m2 za paušální trhovou cenu 10 000 Kč a pozemek č. kat. 334/1 ve výměře 17 a 33 m2 za trhovou cenu 1 sáh za 25 Kč u kteréhožto pozemku nechá obec zjistit resp. odměřit přesné hranice a omezníkovat na své náklady.

Oboustranně předají se jmenované pozemky dluhu prosté a všech závad. Veškeré náklady, sepsané smlouvy, převodní poplatky a dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí nesou obě strany každá polovicí.

Pro prodebatování, prozkoumání a podrobném projednání členy obec. zastupitelstva a obec. finanční komise, dal p. František Boháček návrh, aby ujednání zástupců obce s p. Ing. Karlem Šulcem bylo bez námitek schváleno, což se také stalo a to všemi hlasy.

Počasí – sucho

V letošním roce trvalo od časného jara až do počátku léta veliké sucho. Nastalo proto, jak už několikrát v dějinách obce, pro nedostatek vody.

Obecní kaly byly zcela prázdné.

Skoro všechna úroda z poloviny zaschla a hospodáři tvrdili, že v letošním roce bude proti jiným létům úroda jen poloviční. Největší bída byla o krmení, protože píce bylo velice málo, zvlášt když v zimě jen za krátkých prudkých mrazů vymrzl jetel.

Ovoce se špatně suchem nalévalo a ke všemu stále trvala záplava hrabošů, kteří působili veliké škody.

Žhářství

V roce 1934 řádil ve Zdětíně žhář a bylo založeno několik požárů. Pro veškeré pátrání, žhář nebyl dopaden a nic nebylo vyšetřeno.

První požár vznikl 5. ledna ráno o páté hodině, kdy byl zapálen stoh p. Karla Miškovského a to ze zadní strany zahrady. Pro nedostatek vody se vůbec nestříkalo, ale protože bylo bezvětří, nechytila stodola, přestože stoh od ní byl vzdálen necelých 10 kroků.

6. ledna 1934 dostal velitel hasičského sboru p. Bohumil Bohuslav poštou lístek psaný anonymem, že bude dnes nebo zítra hořet, což se vyplnilo. Po 5. hodině po hasičském plesu chytil stoh p.Václava Štycha hned vedle, kde vyhořel o den dříve p. Miškovského.

Nato vyhořely ještě stohy p. Suldovského a p. Matuny, ale pátrání zůstalo marné. Ač se veřejně o žháři mluvilo, nebylo ale dostatek důkazů a nebyl při činu dopaden.

Oprava kalu

Kolem kalu u Pšádových bylo postaveno železné zábradlí 
podle nabídky p. Františka Záruby, kováře ve Zdětíně za 2 000 Kč.

Obecní sady

Na ochranu proti zajícům bylo zakoupeno od košíkáře Cardy z Obodře 200 kusů košíků z vrbového proutí za cenu 1,80 až 2 Kč za jeden kus a všechny mladé stromky, hlavně jabloně a hrušky byly ovázány.

Sucho – hraboši

V důsledku letošního katastrofálního sucha a záplavou polních hrabošů, byly poškozeny v naší obci velkou mírou polní plodiny, zvláště obilí. Byla proto zvolena nouzová komise, kterou tvořili tito členové: Karel Miškovský, předsedou, Václav Lukavec, Josef Novák čp. 78, Josef Novák čp. 79 a Josef Douša, aby odhadli a sepsali způsobené škody.

Okresní úřad v Mladé Boleslavi byl zažádán, aby Zdětín byl zařazen mezi postižené obce. To se také stalo a obci přiznána náhrada 34 000 Kč.

Koupaliště

Okresní úřad v Mladé Boleslavi žádá o sdělení, jak zařídit zásobování obce požární vodou: Starosta odpověděl, že obec potřebuje větší nádrž na vodu pro případ požáru a která by sloužila zároveň za koupaliště. Obecní rada už o zřízení koupaliště jednala a doporučuje tento návrh obce zastupitelstvu ke schválení:

Koupaliště se zřídí v Loužkách na obecním pozemku, který má zpachtován p. Václav Adámek ml., rolník ve Zdětíně: Starosta se bude informovat u Okresního úřadu, zda je možné žádat o nouzovou podporu za práce s tím spojené od ministerstva sociální péče.

Po informaci usneseno dát vypracovat plány, rozpočet a podle udělené subvence nebo nouzové podpory začít se stavbou prozatímně za pomocí nezaměstnaných, kteří začnou hned s vyvážením hlíny.

100. výročí státní hymny

Na 21. prosince připadlo 100. výročí naší státní hymny „Kde domov můj“. Tělocvičná jednota Sokol zahrála k tomuto výročí hru od Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka“. Hra se odpoledne hrála pro děti, večer pro dospělé a měla veliký úspěch. Před představením měl o vzniku naší hymny přednášku říd. učitel Otakar Kamer.

1935

Počasí

Od vánoc trvala velmi mírná zima bez mrazů, jaké už dlouho nebylo. V únoru už bylo krásné jarní počasí.

Masopust

Přes hospodářskou krizi se slavil masopust jako obvykle a všechny spolky: hasičský, Sokol a Čtenářsko–hospodářská besídka pořádaly své každoroční plesy, které byly i letos početně navštíveny.

Stavba obec. koupaliště

Podrobný projekt obecního koupaliště vypracoval Dr. ing. Uher z Peček. Už počátkem března bylo přikročeno k provádění dalších prací na stavbě a to s vyvážkou otevřeného příkopu vodoteče na vyproštění a odvod přebytečné vody z koupaliště.

Všechny tyto práce rychle pokračovaly. Na stavbě byli zaměstnáni všichni místní nezaměstnaní, aby se zmírnila částečně jejich bída.

Protože však náklad na tuto stavbu činil 120 000 Kč usneseno odložit takovouto stavbu na příznivější léta pozdější a podat žádost k ministerstvu sociální péče o nouzovou podporu pro stavbu prozatímního koupaliště zhotoveného jen vyvážkou bez dláždění a podat žádost k okresnímu úřadu v Ml. Boleslavi za vodoprávní řízení dle shlédnutí a návrhu p. vrch. rady ing. Václava Špitálského.

Stavba školy

Rovněž byly dokončeny přípravy ke stavbě nové školy, pozemek zakoupen, uzavřena smlouva, provedena výměna pozemku, vše vyměřeno a hranice nově upraveny. Za pozemek se manželům Šulcovým zaplatilo 50 770 Kč.

Obecní zastupitelstvo v čele se starostou Josefem Malým mělo v tomto roce mnoho opět práce, schůze za schůzí, aby tak závažné úkoly byly řádně a včas splněny a tak obec Zdětín stála opravdu v čele podnikání. Bylo nutno překonat mnoho překážek, nepochopení z řad některých občanů, ale nakonec zvítězila většina těch, kterých blaho obce a mládeže bylo nejpřednějším zájmem.

Přesto, že plány byly již 12. prosince 1934 u okres. Školního výboru schváleny, nemohlo se začít se stavbou, protože nadřízené úřady dosud nevyřídily žádost o subvenci, žádost na nouzovou podporu ze státní stravovací akce pro nezaměstnané a žádost o bezúročnou půjčku, ač se o to starosta obce snažil, jak jen mohl.

Plány na stavbu nové školy vypracoval pan stavitel Josef Podařil ze Starých Benátek a stavba se zadá ofertním řízením.

7. březen

7. března dožil se náš milovaný president T. G. Masaryk požehnaného věku 85 let.

Na přání okresního úřadu byly oslavy sjednoceny a konány bez rozdílu náboženství a politického smýšlení jednotně. Proto i ve Zdětíně byla oslava jednotná a to slavnostní akademie, na jejímž programu se podílely všechny místní korporace.

Dne 7. března byly veřejné i soukromé budovy vyzdobeny státními vlajkami a prapory. Na školách se v ten den nevyučovalo.

Pamětní medaile

Na památku 85. narozenin našeho pana presidenta byly vydány pamětní medaile ražené ze stříbra a z bronzu, kterých bylo hlavně pro naši mládež mnoho zakoupeno.

Mšice krvavá

Poněvadž se na ovocných stromech, hlavně na jabloních, objevila mšice krvavá, bylo přísně nařízeno její hubení, což se také stalo.

Kouplaiště

Se stavbou vodní nádrže k účelům požárním a hospodářským, která má sloužit též jako veřejné koupaliště se započalo. Rozpočet na tyto pozemní práce činí 45 205 Kč a uhradí se 10 000 Kč z řádného rozpočtu a zbytek 35 205 Kč mimořádnou výpůjčkou, která je zaručena u Okresní hosp. záložny v Nových Benátkách.

Počasí

Letošní jaro se vyznačovalo krásným počasím,
takže všechny jarní práce byly včas a brzy skončeny.

Obecní sady

Na doplnění obecních sadů bylo vysázeno 20 vysokokmenných třešní, 6 hrušek, 8 švestek, 44 jabloní12 ořechů. Stromky dodal Josef Manžel z Dolního Slivna.

Úprava obce

Obecní zastupitelstvo se usneslo vykácet v obci všechny akáty a ostatní stromy a náves pěkně upravit a nově vysázet okrasnými hlohy, kterých se zakoupilo 200 kusů po 6 Kč.

Akáty zakoupil kolář Václav Junek za 900 Kč, kaštan před svým domem p. Josef Němeček za 17 Kč, jasan p. František Koula za 50 Kč a akáty před svým domem pan Jaroslav Štelovský za 140 Kč.

Volby

V neděli 5. května se konaly volby do poslanecké sněmovny a senátu, v neděli 12. května do okresního a zemského zastupitelstva. Jako vládní komisař ustanoven při volbách ve Zdětíně říd. uč. Otakar Kramer.

Obecní rozpočet

Obecní rozpočet na rok 1935 se jeví takto:
Celková potřeba: 84 072 Kč
Celková úhrada: 45 848 Kč
Schodek řádného rozpočtu: 38 224 Kč
A uhradí se 100% přirážkou k dani činžovní (základ 789 Kč) jež vynese 789 Kč a 250% přirážkou k ostatním daním (základ 14 974 Kč), jež vynese 37 435 Kč, celkem tedy 38 224 Kč.
Úhrn mimořádné úhrady činí 167 000 Kč, která se obstará výpůjčkou u některého ústavu.

Polní hlídač

Polním hlídačem byl na rok 1935 opět zvolen p. Alois Štumpa, který dostal při volbě 8 hlasů, druhý žadatel p. Václav Vítek obdržel jen 5 hlasů.

Obecní sady

V obecních sadech se provedl soupis všech ovocných stromů a je celkem v sadech a alejích vysázeno: 514 jabloní, 433 třešní, 212 švestek, 111 hrušní40 ořechů. Celkem 1310 ovocných stromů.

Celkový náklad na vysázení a ošetřování ovocných stromů od r. 1929 až do r. 1935 činí 29 942,90 Kč. Tento obnos je důkazem, jakou péči věnovala obec ovocnému stromoví s vědomím, že se tento náklad několikanásobně vrátí do obecní pokladny.

Spor s manželi Svačinovými

Právní zástupce obce advokát JUDr. Karel Meisner z Ml. Boleslavi sdělil, že obdržel od nynějšího správního úřadu v Brně (kam až se manželé Svačinovi odvolali ve sporu s obcí o zaplacení poplatku z obecního místa) rozsudek, o nepřípustnosti služebnosti, jejich odvolání se nevyhovuje a jsou povinni zaplatit útraty třetí stolice pod exekucí.

Obecní koupaliště

Obec obdržela v červnu od Zemské centrály práce 9 000 Kč příspěvku na stavbu obecního koupaliště a zemní práce a z toho se bude vyplácet denní příspěvek 8 Kč na mzdu pro nejvýše 20 osob z nezaměstnaných k nouzové práci přijatých nebo přikázaných.

Dohled a řízení veškerých prací měl p. František Matuna za odměnu ve výši platu dělníka, tj. 16  Kč denně.

Stavba nové školy

Na základě vypsaného ofertního řízení z dubna na stavbu nové školy podali oferty následující stavitelé:

 1. Břetislav Šlechta, Lysá nad Labem
 2. Brůcha – Soumar – Bezno – N. Benátky  
 3. Jenč – Hráský, Ml. Boleslav
 4. Pilný – Brandýs nad Labem
 5. Pokorný – Kralupy    
 6. Repš – Ml. Boleslav
 7. Bíbr – Čelakovice    
 8. Bečvárovský – Ml. Boleslav    

Dne 1. června 1935 byly oferty otevřeny za přítomnosti p. stavitelů a členů místní školní rady. Výše ofert překvapila.
K propočítání rozpočtových nabídek byly vybrány: Jenč – Hráský, PilnýŠlechta.

Propočítání provedl p. stavitel Podařil a podle výsledku a na návrh p. starosty obce Sedlce p. Josefa Pospíšila přijata nabídka Jenč – Hráský z Mladé Boleslavi za 268 222,86 Kč.

Dozor na stavbě zadán p. staviteli Podařilovi za cenu 1% z celkového nákladu. Za projektované plány dostal p. stavitel 3 ½ % celkového nákladu. Tento obnos byl započten podle podmínek v každé ofertě.

Všichni členové místní školní rady a obecního zastupitelstva schválili stavbu a zadání všemi hlasy. Hlasováno podle jmen.

Nejdříve se započaloúpravou letního cvičiště a místo pro stavbu nové budovy, t.j. bourání starých chlévů.

Práci vykonávali nezaměstnaní dělníci, za dozoru p. Václava Kašpárka, za stravovací lístky, částečně za plat. Celkem pracovalo 58 dělníků za 172 dní. Vyplaceno za práci 2 099,30 Kč, za stravovací lístky 68 dní v hodnotě 976 Kč.

Nocleh

Pro cestující (žebráky), kteří potřebují noclehu, usneseno zřídit, t.j. upravit obecní kůlničku u obecní kovárny, k čemu nájemce p. Podaný dává svolení.

Zápůjčka

Na stavbu školy uzavřela obec zápůjčku 167 000 Kč u Okresní hospodářské záložny v Nových Benátkách na 5 ½ % úrok splatnou ve 20 letech.

Pohodný

Pohodnému (drnomistr) Műllerovi byl stanoven paušální plat měsíčně 33,30 Kč.

Sucho

Letošní rok se vyznačoval suchem.
Od konce května až do začátku srpna vůbec nepršelo.

Podpora

Marii Těšínské, nemajetné, práce neschopné příslušnice obce Zdětína, která žádá o podporu, přiznáno z chudinské pokladny 100,-Kč ročně.

Volba presidenta

Dne 18. prosince, když se několik dní před tím zřekl pan president T. G. Masaryk pro nemoc svého úřadu, při nové volbě zvolen Dr. Edvard Beneš. Na veřejných budovách byly vyvěšeny prapory.

Žebrání dětí

Následkem nezaměstnaností rodičů, ale mnohdy i z vlastního popudu dětí a jejich touhy opatřit si peníze, rozmohla se tak silně žebrota dětí, že nadřízené úřady musely zakročit k potírání tohoto zlořádu.

1936

Rok 1936 se stal v dějinách obce Zdětína velice významným. Toho roku se dočkala zdětínská a sedlecká mládež nové, moderní školní budovy a k tomu zřízení obecního koupaliště, ze kterého měli radost jak mládež, tak dospělí.

Celá činnost místního zastupitelstva i školní rady se soustředila i v tomto roce k dokončení obou staveb. O šťastné dokončení a otevření projevilo zájem i veškeré občanstvo a tak již od jara se připravovala na slavnostní otevření nové školy.

Rozpočet místní školní rady

Rozpočet místní školní rady činil 306 540 Kč, úhrada 263 209 Kč. Schodek činí 43 331 Kč. Z toho na Zdětín připadá 28 375 Kč, na Sedlec 14 956 Kč.

Vodní nádrž a školní budova

Za vyvážku na náves a ke škole bylo vyplaceno 7 435,30 Kč. Místní školní rada zaplatila za hlínu dovezenou ke škole 5 120 Kč.

Celkové vydání na stavbu koupaliště bylo rozpočteno na 22 420,50 Kč. Na úhradu dostala obec od ministerstva soc. péče 9 000 Kč, za hlínu utržila 862,50Kč, od místní školní rady 5 120 Kč, tedy celková úhrada je 14 982,50 Kč.

Zbývá ještě proplatit 7 438 Kč. Musí se ještě postavit stavidlo, osít břehy trávou a ten břeh, ze kterého prýští voda a vyplavuje jej, vyložit kamenem.

Obecní zastupitelstvo se usneslo připojit se na akci okresního samosprávního sboru pro okres Nové Benátky za zřízení samostatného okresního úřadu v Nových Benátkách.

Civilní letecká obrana

Mezinárodní situace se přiostřuje. Poměry v sousedním Německu vzbuzují právem obavy. Došla nařízení civilní letecké obrany. Nutno zařídit kryty, opatřiti masky, zařídit poplachová znamení a určit velitele, kterým byl starostou obce navržen František Matuna, který byl již vzat okresním hejtmanem do slibu.

7. březen

Oslava narozenin T. G. Masaryka se konala se v rámci III. dne Masarykova zahraničí. Těl. jednota Sokol uspořádala přednášku, kterou měl Ing.Václav Čančík. Další proslov měl říd. uč. Otakar Kramer.

Záškrt – akce

Ustavil se zdejší poradní sbor pro hromadné očkování proti záškrtu, jehož předsedou byl Josef Malý, rolník a starosta obce a pokladníkem Anna Vernerová, učitelka. Byly pořízeny seznamy dětí 2-10 letých, rodiče byli ochotni očkovací látku zaplatit, ale rodiče ani děti se očkování nedočkali.

Oprava cest

Na úpravu obecních cest žádáno 20 000,-Kč. V obecní skále lámán kámen, zakoupen štěrk a usneseno, aby se všechny obecní cesty daly postupně do úplného pořádku.

Obecní sady

V roce 1936 se vysázelo 26 jabloní, 24 hrušní, 33 třešní a 2 ořechy. Nařízen povinný postřik všech obecních stromů v obci a také proveden.

Obecní strážník

Obecní strážník Josef Martinovský, který je již u obce zaměstnán 9. rok, mohl by snad 10. rokem nabýt definitivy, ač byl přijat smluvně a proto na návrh p. Josefa Hršela se mu dá od 1. dubna 1936 výpověď a tím bude jeho služba u obce přerušena.

Pro tento návrh hlasovali všichni členové, pouze Josef Dvořák a Antonín Vojtíšek se zdrželi hlasování. Místo pak bude nově obsazeno. Obecní zastupitelstvo pak sestavilo nové podmínky pro přijetí a vykonávání služby obecního strážníka a zároveň ponocného o tomto znění:

 • Obecní strážník, zároveň i ponocný pro obec Zdětín přijímá se jako osoba smluvní písemnou smlouvou, kterou podepíše na základě těchto podmínek a obapolné výpovědi jednoměsíční. Nemůže nějakým způsobem nabýt definitivy ani po mnohaleté sebedelší službě, ani nějakým, třeba i zákonným opatřením a nařízením.
 • Vykonávat bude veškeré práce pro obec jemu přidělené nebo starostou obce jemu nařízené jako: poselné, čištění obecní úřadovny, policejní dozor po obci a kolem obce, úprava obecních sadů a seřezávání živých plotů, ošetřování obecních i veřejných světel, mít na starosti obecní telefon a obecní váhu, vybírání za jejich používání poplatky, natahování věžních hodin a cokoliv jiného bude pro obec zapotřebí.
 • Zaručuje za svou osobu naprostou střízlivost, poctivost a zachovalost.
 • Složí před započetím služby kauci v obnose 1 000 Kč, která bude uložena na vinkulovou knížku u některého peněžního ústavu a které bude obec oprávněna použít k náhradě jím zaviněných schodků pro obec nebo chudinskou pokladnu.
 • Nemocenské a starobní pojištění bude každá strana platit polovinou podle zákonného nařízení.
 • Služné bude vypláceno měsíčně a bude obnášet 500 Kč na měsíc. Obecní zastupitelstvo má však možnost toto zvýšit už při přijetí do služby. Pozemek určený pro ponocného obdrží zdarma.
 • Mimo služné obdrží podle potřeby a povolení obec. zastupitelstva stejnokroj, plášť a čepici a pro noční hlídku kožich a potřebnou výzbroj.
 • Při vystoupení nebo propuštění ze služby je povinen po ukončení služby se ihned vystěhovat a vyklidit z bytu pod následky exekuce a odevzdat byt a vše, co mu bylo obci propůjčeno, v úplném pořádku.
 • Po ukončení služby také ihned odevzdá veškerou výzbroj a výstroj, kterou od obce obdržel, v náležitém pořádku.
 • Uchazeč o toto místo se musí předem už při podání žádosti o přijetí prokázat lékařským osvědčením o svém zdravotním stavu.

Fond Masarykova zahraničí

Na jubilejní fond Masarykova zahraničí vybráno v obci 622 Kč, obec doplnila na 700 Kč.

Obecní strážník

Obecním strážníkem byl zvolen opět Josef Martinovský, který dostal 10 hlasů před Josefem Heřmanem (4 hlasy). Ponechá se mu původní plat 600 Kč měsíčně. Nastoupí 15. května, do té doby ho bude zastupovat za stejný plat p. Václav Novotný.

Obecní hlídač

Obecním hlídačem pro rok 1936 byl zvolen p. Josef Vaník v druhé volbě 9 hlasy, když Josef Dvorský nemohl být zvolen, protože je invalida a bere podporu.

Měsíční plat – 500 Kč.

Narozeniny E. Beneše

28. května byla v obci uspořádána první oslava narozenin druhého pana presidenta Dr. Edvarda Beneše a to slavnostní akademií. Výklad o jeho životě přednesl řídící učitel Otakar Kramer.

Sokolský zájezd

Sokolského zájezdu na Slovensko se zúčastnilo v hojném počtu jak členstvo tak i dorost zdětínské jednoty.

Půjčka obrany státu

Státní půjčka obrany státu byla v naší obci hojně upisována a dosáhla mnohatisícové částky. Občané splnili svou vlasteneckou povinnost čestně.

Slavnost otevření obecní školy

Velikým svátkem pro naší obec byla neděle 30. srpna 1936, protože toho dne se konalo slavnostní otevření nové školní budovy obecní školy.

Program

V předvečer v sobotu 29. srpna se konala v sále u Doušů akademie, na které účinkovali následující umělci: Vl. Polívka, profesor státní konzervatoře v Praze a hudební skladatel. Vojtěch Frajt, koncertní mistr na housle Radio journalu v Praze.

MUDr. Jan Figar, lékař v Nových Benátkách: Úvodní proslov měl František Saska, ředitel měšt. školy v Nových Benátkách, bývalý učitel školy.

Program vlastní slavnosti v neděli dne 30. srpna o 2. hodině odpolední byl tento:

 1. zpěv
 2. uvítání přítomných starostou obce
 3. proslov předsedy místní školní rady
 4. slavnostní projev o významu školy pro obec a národ čestného občanstva Zdětína  a Sedlce p.Františka Hybše, generál. ředitele Hypoteční banky v Praze.
 5. projev okresního hejtmana, vrchního rady Dr. V. Špale
 6. projev okres. škol. inspektora Jaroslava Pluhaře
 7. proslovy hostů
 8. předání klíčů předsedou místní školní rady
 9. proslov řídícího učitele
 10. proslovy žáků
 11. hymny
 12. prohlídka nové školní budovy
 13. podpisování ve školní pamětnici

Slavnost pořádala místní školní rada, výtěžek byl věnován ve prospěch místních školních dětí a pomůcek.

Návštěva na slavnosti byla veliká. Přišli hosté z celého okolí a rodáci a býv. žáci školy z celé vlasti.

Boj o svěcení školy

Nutno zapsat do kroniky akci katolických rodičů, která zkalila přípravné práce k slavnostnímu otevření školy a která rozdělila naše občanstvo do dvou táborů proti sobě ostře zahrocených. Podnět k akci dal p. děkan Ladislav Petrásek z Chotětova.

Předseda místní školní rady a starosta obce p. Josef Malý přednesl na schůzi žádost katolického občanstva, aby nová škola byla svěcena. Ve druhé schůzi předložil pak písemnou žádost s podpisy občanů. Proti této akci se postavila druhá část občanstva, která byla proti svěcení. Učitelský sbor se postavil samozřejmě také proti a ve spise předložené místní školní radě ji žádá, aby hájila zájmy školy bez ohledu na politické a církevní.

Schůze místní školní rady po rušné debatě sečetla hlasy a zjistila, že 113 hlasů bylo pro svěceníproti svěcení 130 hlasů. Při hlasování se vyslovili členové místní škol. rady všemi hlasy proti svěcení a schválen přípis zástupcům stran pro a proti svěcení následujícího znění:

Místní školní rada ve své schůzi 24. 8. 1936 se usnesla jednomyslně proti svěcení školy kteroukoliv církví z důvodů klidného vývoje školy. Spor byl sice ukončen, ale nepřízeň prohrané strany se projevila při slavnostní akademii a při slavnosti otevření školy.

Obecní pokladník

Poněvadž pokladník p. Jaroslav Heřman se odstěhoval do Borče,
byl za něho zvolen Josef Novák, rolník čp. 78.

Taneční zábavy

Byl vydán přísný zákaz mládeži do 16 let účastniti se tanečních zábav.

Protiletecká ochrana

Členové protiletecké ochrany provedou kontrolu všech opatření a odstraní nedostatky. Obec musí všechny členy protiletecké ochrany pojistit proti úrazu.

Obecní cesty

Silnice před školou byla uválcována a obecní cesty upraveny,
kde toho bylo nejvíce zapotřebí.

Zdražování

Byly zjištěny případy zdražování životních potřeb. Obce měly kontrolovat ceny u místních obchodníků. V naší obce se takový případ nezjistil.

Návštěva

30. října šlo mnoho našich občanů do Starých Benátek přivítat rumunského krále Carola a prince Michala, které doprovázel p. president Dr. Eduard Beneš na jejich cestě do Milovic.

1937

Příprava obrany státu

Politické poměry v Německu byly příčinou, že náš stát musel narychlo připravovat svou obranu a budovat silnou armádu a letectvo. Na hranicích jsme stavěli opevnění, uvnitř urychleně cvičili a zřizovali civilní protileteckou obranu (CPO).

Chování našich Němců v pohraničí působilo naší vládě rovněž mnoho starostí. Proto už od počátku roku byl pro nás roku 1937 rokem nejistoty a starostí o budoucnost. Hospodářská krize a tím nezaměstnanost trvaly nadále.

Byl vyhlášen státní smutek.

Obecní rozpočet

Obecní rozpočet na rok 1938 končí schodkem 41 131 Kč a byl uhrazen obecní přirážkou k daním přímým a to 200% přirážkou k dani činžovní, jež vynese 2 038 Kč a 300% k daním ostatním, jež vynesou 39 093 Kč, takže celý schodek je uhrazen.

Nezaměstnanost

Ze státní stravovací akce pro nezaměstnané je nutné z finančních důvodů vyloučit všechny obce, které mají ryze zemědělský charakter.

Přednáška

31. ledna měl v obci přednášku instruktor CPO p. Oldřich Janda ze Starých Benátek.

Národní garda

Z okresního úřadu došel přípis ohledně založení Národní gardy jako příprava obrany státu.

Mír. Čs. Červ. kříže

Na Bílou sobotu bylo u pomníku padlých vzpomenuto obětí ve světové válce. Letošním heslem Míru Čsl. Červ. kříže bylo „V míru bdělost“ a zdůrazňovala se duševní pohotovost pro ochranu míru i tělesná.

Narozeniny p. presidenta

Oslava narozenin presidenta Dr. E. Beneše se konala ve škole a těl. jednota Sokol pořádala besídku s přednáškou o životě presidenta.

Sokolské cvičení

6. června o pouti pořádala tělocvičná jednota Sokol v obci na novém školním cvičišti veřejné sokolské cvičení, jehož záštitu převzalo obecní zastupitelstvo. Bylo to okrskové cvičení 5. okrsku župy Fűgnerovy, které se vydařilo, návštěva byla veliká, celá obec svítila čistotou, skoro všechny domy ozdobeny prapory, průvod byl mohutný a krásný, mimo krojů sokolských, mile působily národní kroje.

Úmrtí T. G. Masaryka

Dne 14. září ve 3 hod. 29 minut ráno na prostém vojenském lůžku ve své lánské ložnici dokonal uprostřed své rodiny, nejbližších přátel: presidenta Dr. Eduarda Beneše, předsedy vlády Dr. Milana Hodži a ošetřujících lékařů první president republiky – president Osvoboditel Dr. Tomáš Garrigue Masaryk, naplniv 87 let 6 měsíců a 7 dní požehnaného života.

Celý československý národ a s ním i celý kulturní svět sklání se před světlou památkou našeho Osvoboditele, velkého učence, bojovníka za pravdu, právo a za lepší příští všeho lidstva. V T. G. Masarykovi ztrácíme největšího syna, kterého zrodila česká země. Nikdo před ním nezískal si v srdcích českého lidu větší lásky, nikdo nebyl svým lidem tolik milován. Muži, ženy, velcí i malí, nikdo nestyděl se za své slzy.

I u nás ve Zdětíně, ihned po rozšíření žalostné zprávy rozhlasem, nastal naprostý smutek. Uplakané tváře, šepot občanů stojících tu a tam v kroužcích svědčil o bolu nad ztrátou milovaného presidenta. Za chvíli se už objevily na domech smuteční prapory a státní vlajky na půl žerdi. Byl vyhlášen státní smutek.

Mnoho našich občanů osobně se zúčastnilo loučení s T. G. Masarykem na hradě u katafalku i na pohřbu, vpravdě královském, který se konal 21. září.

Místní osvětová komise, Sokol, sbor dobrovolných hasičů uspořádali smuteční projev v sále u Tvrzníků a sice zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé. Recitace dětí nacvičil učitel Josef Bubník. Smuteční proslov učunil za osvětovou komisi a sokolstvo řídící učitel Otakar Kramer, za hasičstvo župní vzdělávatel. Sál byl smutečně vyzdoben a návštěva občanstva skutečně značná.

Průběh pohřbu byl vysílán rozhlasem a pro ty, kteří neměli vlastního přijímače, bylo možno poslouchat smuteční projevy ve škole, kamž byli pozváni.

28. října

K oslavě svátku svobody byl konán tělocvičnou jednotou Sokol štafetový běh župní a večer toho dne sehrál sbor dobrovolných hasičů slavnostní divadlo s proslovem.
O schůzi obecního zastupitelstva ve čtvrtek dne 2. prosince, která nemohla být dříve svolána pro onemocnění starosty p. Malého, vzdána čest povstáním a tím projevena posmrtná vzpomínka našemu prvnímu presidentu – Osvoboditeli Dr. T. G. Masarykovi.

Ve svém projevu řekl starosta obce:

"Dne 14. září t. r. odešel nám na věčnost stvořitel a představitel našeho státu, který tento náš stát, republiku Československou nám vybudoval a o ní se nejvíce zasloužil, odešel v něm muž, jakých národu se dostává jen za celá staletí.

V hlubokém smutku a s nezměrnou vděčností sklání se před jeho nesmrtelným dílem a památkou i naše československá samospráva.

Jeho život byl cele zasvěcený práci a boji za pravdu, čest a právo. Budiž nám pracovníkům obecní samosprávy vzorem odvahy, svědomitosti, sebekázně, síly vůle a poctivosti ve všem našem kování."

Počasí

Počasí bylo v tomto roce normální, úroda obilnin i okopanin velmi dobrá.

Koupaliště

Koupaliště, jehož stavba byla letošního roku úplně dokončena, stalo se radostí nejen mládeže, ale i dospělých, kteří hlavně v neděli užívali koupání a slunění.

Obecní cesty

Jedinou nespokojeností občanů jsou obecní cesty, které jsou místy rozbité a jejich úprava nanejvýš nutná. Byl proto vypracován plán, podle kterého se opravy budou provádět.

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl II.)


Kam dál?