Kostel Všech svatých

Gotický kostel Všech svatých pochází ze 13. století. Stojí na návsi uprostřed vesnice. Je orientovaný (to znamená, že jeho presbytář směřuje východním směrem.)

Stavba je z lámaného kamene a střecha je pokrytá prejzy (pálená střešní krytina).

 Je filiálním kostelem příslušným k Novým Benátkám. Ale ještě v roce 1260 se připomíná jako farní.

Od 3. května 1958 je památkově chráněn.

Pokud vás zajímá, jak tenhle obrázek vznikal, podívejte se sem.

Interier kostela

Presbytář

Někdy se mu říká také chór. Je to přesně vymezená část prostoru křesťanského kostela nebo katedrály, která je vyhrazená kněžím. Je tu umístěn hlavní oltář a proto se jedná o nejdůležitější část svatostánku.

Tvar a rozměry

Presbytář je uzavřen pěti stěnami osmiúhleníka.
Každá strana měří 2,15 m.
Je 7,75 m dlouhý4,86 m široký.

Gotická okna

V presbytáři se nachází tři gotická neprofilovaná okna.
Jsou vysoká 2,60 mširoká 0,74 m.

Klenba

Klenbu presbytáře tvoří 6 žeber hruškového profilu.

Hladký kulatý svorník. Svorník se nachází v průsečíku klenebních žeber gotické klenby. Jeho funkcí je svádět tlaky klenebních žeber.

Maska na konci žebrové klenby.

Další maska.

Hlavní oltář

Barokní oltář pochází z roku 1682.

Oltářní mensa, nebo také Stůl Páně, je hlavní část oltářů katolických sakrálních staveb. Charakterizuje oltář jako místo oběti.
V našem případě je mensa z pískovce.

Oltářní obraz na plátně představuje svaté v nebi. Pochází z 18. století.
Po stranách stojí dva korintské sloupy, na dřících mají ovinuty větévky s lipovými listy.

Ve vrchní části oltáře je kruhový obraz na plátně oko Boží s anděli.

Freskové malby

Malby v presbytáři pochází z konce 14. století.
Byly objeveny během restaurování v roce 1903.

Na klenbě kolem svorníku se nachází symboly evangelistů Páně.

Malba na severní stěně presbytáře (prostřední obrázek) je rozdělena na 3 pole. Ve vrchní části jsou texy z písma svatého ve dvou sloupcích - latinský a český. Následuje veliká freska zobrazující Krista Pána (za ním Panna Maria a apoštolové), který přijímá hříšnici. Ve spodní části jsou biblické výjevy.

Na protější straně (obrázek vpravo) je po celé délce stěny Ukřižovaný. Za ním je třemi latinskými řádky rozdělena stěna na čtyři pole, v kterých jsou obrazy biblického obsahu.

Výklenky v presbytáři

Sanktuarium (vlevo) je nejposvátnější místo v křesťanských kostelích, sloužící pro ukládání liturgických předmětů. 
Je 1,10 m vysoké a 0,50 m široké.
Jde o podélný výklenek se šikmým rámem se žlábkem, který končí oslím obloukem a vybíhá v kytku.

Olejní výklenek (vpravo) je 0,50 m vysoký a 0,30 m široký. Kolem dokola je rám s profilovaným žlábkem, ukončený špičkou. 

 

Triumfální oblouk

Triumfální oblouk je 3,88 m široký a 0,70 m silný.
Je pískovcový, hrotitý. Z obou stran je oblouk sešikmený a profilovaný ve výšce od země 2,175 m na obě strany hlubokým žlábkem, dvěma ústupky a črtvrtkruhovým obloukem.
Sokl pokračuje ještě po severní straně lodi.

Loď

Loď je prostor mezi vstupem a kněžištěm, určený pro shromáždění věřících. Bývá naplněn modlitebními lavicemi, které směřují k hlavnímu oltáři.

Rozměry

Loď je obdélná, dlouhá 8,35 m a široká 7,05 m.

V letech 1903-05 byla prošla loď výraznou přestavbou po vzoru tehdy oblíbené secese. Na stěnách se setkáme s výraznou ornamentálně dekorativní výzdobou
s opakujícími se rostlinnými motivy.
Pozornosti neunikne dřevěný profilovaný strop a kruchta s kazatelnou. 

V lodi se nachází proti sobě dvě polokruhová zbarokizovaná okna

Oltář sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století nese obraz sv. Jana almužníka na plátně ztemnělého koloritu. V horní části oltáře v paprscích je jazyk sv. Jana.

Kazatelna pochází z počátku 19. století.

Kruchta

Neboli kúr je místo určené pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky.
Nachází se v zadní části v lodi kostela a je prakticky vždy umístěná naproti hlavnímu oltáři. 
Jde o vyvýšenou, častokrát zděnou, někdy však "pouze"dřevěnou konstrukci.

Věž

Barokní věž je nejmladší částí zdětínského kostela. V přízemí je hlavní vstup do kostela se zpovědnicí. O patro výš varhany a prostor pro zpěváky a hudebníky. V nejvyšším patře se nachází zvon.

Zvony

Zdětínský kostel Všech svatých původně měl 4 zvony.
Dnes je zde zachován pouze největší z nich.

Za 2. světové války ho Němci nechali snést, aby ho roztavili pro válečné účely, ale z důvodu mimořádné historické hodnoty byl zachován a po válce vrácen.

Je 0,76 m vysoký a v průměru dosahuje 0,98 m
Kolem horního okraje má gotický dvouřádkový nápis.

Kostel zvenku

Presbytář

Presbytář je zavřen 5 stranami osmiúhleníka.

Zvenčí je všech 5 opěráků pískovcových (0,65 m širokých). Na nich je ústupek s římskou, ze spoda profilovanou plochým žlábkem. Vršek je zkosen a také pokryt prejzy.

Okna jsou goticky lomená, hladce špaletovaná.

Věž

Věž má tvar komolého jehlanu. Má hladké stěny a nároží z pilastrů. (Pilastr je architektonický dekorativní prvek, který připomíná sloup).

Na západní straně je vchod s pískovcovou šambránou (jde také o dekorativní architektonický prvek, který rámuje a tím zdůrazňuje okna nebo dveře). Nad vchodem je několikanásobná čabrakovitá kartuš a římsa. 

Na jihu je přistaven šnek se střílnovými okénky, kudy vede schodiště.

Umístění kostela

Kostel stojí uprostřed starého hřbitova, který býval obehnán zdí.

V něm, na východní straně, stávala zděná barokní kostnice. Byla osmistěnná, sklenutá plackou se štukovým elipsovým rámem a dvěma okny a střílnami. Mívala velmi hmotnou římsu, kolem vchodu bosáž s maltovým rámem. Na severu se nacházel vchod s prohnutou římsou nad otvorem.

Barokní kostnice byla v 50. letech 20. století i s částí hřbitova odstraněná při budování vjezdu do JZD.

Za kostelem

Starý hřbitov

Dříve prý vévodil starému hřbitovu tepaný železný kříž s rokokovými motivy.
Dnes už se dochoval pouze náhrobek rodiny Svačinových.  

Historické snímky

Křtiny

Na těchto fotografiích z křtin jsou dobře vidět odcizené sošky, obrazy a svícny, které se nacházely v blízkosti oltáře sv. Jana Nepomuckého.

A na závěr jedna krásná fotografie po bohoslužbě pro děti. Vznikla kolem roku 1940. 

Identifikovali jsme tyto děti:

Spodní řada zleva: 3. stojí Jan Bašus, vedle něho jeho sestra, 6. v háčkovaných šatičkách moje babička Jindřiška Duštírová (rozená Svačinová), 8. je Hedvika Hurtová.

V horní řadě jako poslední dívka zleva je Jaroslava Rejmonová (Tvrzníková).

Poznali jste ještě někoho? Nebo máte fotografie z našeho kostela?

Prameny:

  • 1
    Zdětín - Kostel Všech svatých, Soupis památek, 21. Politický okres mladoboleslavský (1905)
  • 2
    Restaurování nástěnné malby v presbytáři kostela Všech svatých ve Zdětíně okr. Mladá Boleslav (Mgr. Jan Chejn)
  • 3
    Cesta po českých hradech a zámcích, Zdeněk Kalista, Praha 2003