Zdětín za světové války

1914-1918

Předzvěst válečného konfliktu

Již od roku 1912, kdy vypukla na Balkáně válka mezi Tureckem na jedné straně a Bulharskem, Srbskem, Černou Horou a Řeckem na straně druhé, byly politické poměry v Evropě stále napjaté a dalo se tušit, že se schyluje k bouři, která dříve či později vypukne. Neustálá rozpínavost Německa, řinčení zbraní v Berlíně a panovačné choutky Germánů („Drang nach Osten“) byly příčinou zbrojení nejen v Evropě, ale takřka v celém světě. V Rakousku a Německu se začalo horečně zbrojit, ale i ostatní státy nezůstávaly pozadu. Militarismus vyžadoval ohromné náklady, což nezůstalo bez vlivu na hospodářskou situaci státu.

Nejhůř na tom byly země Koruny české jako nejvyspělejší a nejbohatší země Rakouska-Uherska. Daňové zatížení bylo od r. 1913 nesnesitelné a k tomu se družil útlak národnostní i hospodářský, který byl proti Čechům plánovitě prováděn. Hrozné poměry byly v pohraničí, kde troufalost Němců neznala mezí a kde Češi často s opravdovou obětavostí a hrdinně odolávaly útlaku a pokoření německo-habsburskému. Bylo jasné, že jednoho dne vyšlehne blesk z těžkých mračen, která se nakupila nad Evropou. Se strachem a hrůzou byl tento den očekáván. Tušilo se, že nelze zabránit hroznému zápasu mezi Germány a Slovany, mezi ideou demokracie a krutým imperialismem. Čekalo se jen na první výstřel, který bude znamenat počátek tohoto strašlivého zápasu. Bylo to hrozné očekávání, ale český národ dobře tušil, že se tomuto zápasu nedá zabránit. Kdy nastane tento okamžik? Nervozita v českém národě stále vzrůstala.

Napjaté poměry byly hlavně na Balkáně, kde Rakousko již po několik let dráždilo z návodu Německa Srby a snažilo se je vyprovokovat k nějaké nerozvážné akci, aby potom mělo důvod proti nim vojensky zakročit. Nemohli jim totiž od r. 1913 zapomenout, že v balkánské válce tolik rozšířili své území a hledali příležitost, aby Slovany srazili k zemi. Německo počítalo s tím, že vyhlášením války získá nadvládu nad Evropou, že pokoří nenáviděnou Francii a pomstí ztrátu Elsas – Lotrinska a konečným výsledkem že bude oslabení Anglie i Ruska. Rakousko zase že rozšíří území své říše na Balkáně.


Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl I.)
Ilustrace: Petra Jiřinská