Poválečná léta 1919-20

Po veselém Silvestru, který se slavil v obou hostincích do ranních hodin, přestože bylo ještě málo piva, vína i jiných nápojů, nastal Nový rok 1919, první poválečný rok.

Poměry poválečné

Občané debatovali hojně o tom, co nám tento rok přinese a jak se utváří poměry ve svobodné vlasti. Často se zdálo, že radost a nadšení ze samostatnosti chladnou a občané začali reptat nad skutečnými poměry.

Nepochopili, že není možné rázem odstranit všechny důsledky, těžkosti a nedostatky poválečných let. Rozčilovalo je další trvání rekvizic, stálé ještě omezování výživy a stoupající drahota. Keťasení stále ještě bujelo.

Návrat Dr. Beneše

Do svobodné vlasti se navrátil druhý veliký pracovník za osvobození naší vlasti – věrný spolupracovník T. G. Masaryka – nynější náš ministr zahraničních záležitostí Dr. Eduard Beneš.

Josef Kavka – pensionování

Dne 28. února 1919 odešel na vyžádaný a zasloužený odpočinek řídicí učitel zdejší školy Josef Kavka. Sloužil jako vzorný vychovatel mládeže téměř 48 roků. Ve Zdětíně sloužil plných 41 a půl roku. Učitelské povolání volil z lásky k výchově mládeže, byť se měl stát po otci rolníkem.

Po něm nastoupil Bedřich Kaiser, od 7. 1. 1919.

Odměna zvoníkovi

Zvoníkovi Janu Šulcovi byla na jeho žádost zvýšena odměna z 82 K na 150 K ročně.

Obecní kovárna

Protože Antonín Prachař, obecní kovář platí z kovárny nízký nájem 200 K, usneslo se obecní zastupitelstvo dát mu k 15. lednu čtvrtletní výpověď a vypsat nový konkurs a sice ofertním řízením.

Národní dar

6. dubna usnáší se obecní zastupitelstvo přispět na „národní dar“ pro naše obranné jednotky do pohraničí obnosem 1 000 K.

Obecní kovárna

Obecní kovárna byla zadána Václavu Podanému, kovářskému dělníku u kováře Antonína Prachaře.

Polní hlídač a obecní strážník

Polním hlídačem ustanoven Václav Liska a obecním strážníkem s povinností hlídati ve volném čase obecní sady a parky Štěpán Jandl. Po šest zimních měsících budou mít 80 K měsíčně a po šest letních měsíců 100 K měsíční služby. Ve žních musí hlídat i v noci a místo darování snopu dostane každý 200 kg obilí.

Poštovní úřad

Obec žádá o zřízení poštovního úřadu pro obce Zdětín, Sedlec a Dražice. V případě kladného vyřízení vystavěl by se domek na místě za panem Milerem čp. 32.

Dar pro TJ Sokol

Místní tělocvičné jednotě Sokol se poskytne k její žádosti 2 000 K jako dar na zakoupení nářadí a 3 000 K bezúročnou půjčku na tři roky.

Cena kamene

Z obecního lomu u Dražic bude se účtovat 1 m3 kamene pro cizí žadatele za 1 K.

Program vlády

Ministerský předseda Dr. Karel Kramář ohlásil v Nár. shromáždění: 

 • nejpřísnější opatření proti lichvě s potravinami
 • zdanění válečných zisků
 • vzestupná dávka ze jmění
 • vyvlastnění rudých dolů, hutí a zbrojovek

Pracovní den osmihodinový

Je splněn dávný požadavek dělnické třídy, za který bylo u nás v Čechách jistě 50 let bojováno. Nabývá na platnosti zákon, na kterém se usneslo Národní shromáždění. Zavádí se 8hodinový pracovní den.

Boje o Těšínsko

Na Těšínsku se bojuje, Poláci nám nechtějí vyklidit Těšínsko. Naše vojsko, oddíly legionářů, kteří se již vrátili do vlasti bojují na Slovensku s Maďary, kteří se nechtějí vzdát Slovenska.

Zatím naši všude vítězí. Košice, Prešpurk, Lučenec jsou již v našich rukou.

Boje v pohraničí

Rovněž v pohraničí obsazujeme jedno město za druhým, Němci se marně brání.

Pomoc Ameriky, bída o potraviny

Nastává opět kritická situace v zásobování. Není masa ani tuků. Mouka i brambory se však už dají opatřit.

Radost způsobila zpráva, že ministr zahraničí zakoupil v Americe 6 200 tun sádla a 6 000 tun mouky a za několik dní následuje jeho telegram z Paříže, že zakoupil dalších 9 000 tun mouky, 9 500 tun sádla a 500 tun kondensovaného mléka.

Lodi s tímto zbožím jsou již v Terstu, ale nejsou železniční vozy, které by je přivezly. Mimo to Němci a Maďaři zadržují projíždějící vlaky se zbožím.

Nezaměstnanost

Již od měsíce února se mají přihlašovat nezaměstnaní muži, vláda jim vyplácí až 10 K denní podpory. Ve Zdětíně se nepřihlásil nikdo.

Osvobození Bratislavy

Noviny přinesly zprávu, že 4. února vstoupila slavnostně do Bratislavy, hlavního města Slovenska, slovenská vláda s ministrem Dr. Šrobárem v čele. Provázelo je 4 000 Sokolů z Čech a Moravy. Maďaři se marně snažili tuto slavnost zmařit.

Pomoc Ameriky

V Terstu je již pro Československou Republiku 2 128 vagónů potravin z Ameriky. Vláda jedná o volný provoz jižními zeměmi.

Masopust

V letošním masopustu se opět naši občané a mládež vytančili – poprvé opět od roku 1914. Možno říci, že jsme prožívali šílený masopust. Piva bylo ještě málo, ale byly ovocné mošty, vína a různé likéry již hostinští sehnali.

Nálada vždy výborná, tančilo se do bílého dne.

Kolkování peněz

Nejtěžší hospodářské poruchy působila našemu hospodářství přemíra papírových peněz, jichž obíhalo 17kráte více než před válkou.

Již od nového roku bylo jasné, že se musí s penězi něco stát, protože i v rukou nejchudších vrstev jich bylo sta až tisíce tzv. „hadrů“, za které se však už nic nekoupilo. Nastalo proto naprosté znehodnocení peněz a tím stoupající drahota.

Měnová reforma

Proto Dr. Alois Rašín, první ministr financí navrhl a vypracoval ráznou měnovou reformu. Národní shromáždění ho 25. února zmocnilo dalekosáhlé, důležité akci hospodářského osamostatnění od Vídně.

Reforma obsahovala tyto body:

 • 1
  K překolkování bankovek v českém státě ve výši asi 12 miliard nashromážděných.
 • 2
  K zachycení, stažení poloviny k překolkování předložených peněz.
 • 3
  K opatřením, jimiž veškerý národní majetek má být sepsán, zjištěn, aby byl zjednán důkladný podklad pro berní reformu a rovnováhu ve státním rozpočtu.
 • 4
  K vypsání nové domácí půjčky, a sice pouze z cizích valut, jichž je v našem státě nahromaděno velké množství a které mají být touto cestou uvolněny pro obchod devisní úřednou zprostředkovaný.

Občané přijali tuto reformu s nelibostí, ale nakonec každý uznal, že toto opatření bylo nutné, protože dosud nebyly vydány naše nové vlastní peníze československé. Jen tímto opatřením se upevní naše měna a ustálí se hospodářské poměry, abychom mohli obchodovat s cizinou.

Peněžní ústavy přestaly přijímat splátky na hypotéky jinak než na půlletní výpověď, vklady jen do 500 K za měsíc a zúrokují se pouze 1%.

Hospodářské poměry

Maso zcela zmizelo z trhu, když ministr Vrbenský nařídil maximální ceny. Drahota stále stoupá, protože velká poptávka po potravinách není zdaleka kryta nabídkou.

Cena obuvi naproti tomu klesla s koženými podrážkami z 300 K na 140 K.

Kolkování

Od 3. března do 9. března, začalo u peněžních ústavů kolkování bankovek. K tomu cíli byly hranice republiky přísně uzavřeny.

Naši zdětínští občané chodili do Nových Benátek, kde se v tamních peněžních podnicích provádělo kolkování. Každý z občanů si odnášel polovinu okolkovaných peněz z celkového množství k okolkování předložených. U některých občanů se objevily velké sumy peněz, protože mnozí je lehce získali keťasováním a pak neměli důvěry k peněžním podnikům a schovávali je doma.

Současně se přihlašovaly veškeré vklady, válečné půjčky, cenné papíry, akcie, podíly, apod.

Povstání Němců

Naše občany vzrušily zprávy o povstání Němců proti Československé republice v Liberci, Chebu, Karlových Varech, Kadani, Mostě, Ústí nad Labem, Hostinném, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Znojmě, kde Němci provedli srocení a stříleli na legionáře a vojsko na ulicích i z oken. Hned došly zprávy, že povstání bylo ihned československým vojskem potlačeno.

Voličské seznamy

V březnu se prováděl soupis voličů pro volby do obecních zastupitelstev podle nového volebního řádu, podle něhož volí muži i ženy od 20 let stáří.

České bankovky na burzách

České kolkované bankovky začínají zvolna stoupat na zahraničních burzách, což je pro nás radostný jev. Budeme moci brzy v cizině nakupovat.

Valutová půjčka

Noviny hlásí, že se denně ukládá hojně stříbra a zlata
na československou valutovou půjčku.

Zlatý poklad republiky

Na kovový poklad republiky schází se rovněž mnoho darů ve stříbře a zlatě. I naši zdětínští občané odevzdali na tzv. „zlatý poklad“ velké množství různých zlatých a stříbrných mincí, hodinek (jen plášťů ze starých) různých předmětů, poškozených stříbrných a zlatých šperků.

Sběrna byla ve spořitelně v Benátkách.

Tito občané projevili pravé vlastenectví. Nejen planými slovy, ale skutky. Vzorem se nám stali vracející se legionáři, kteří odevzdali značný dar na kovový poklad ve stříbře a zlatě.

Památné lípy

Na památku našeho osvobození z habsburského otroctví a z vděčností k našim osvoboditelům byly v dubnu 1919 zasazeny na návsi 3 památné lípy:

 • 1
  Lípa Svobody je zasázená před Miškovskými čp. 16
 • 2
  Masarykova lípa před Štychovými čp. 17
 • 3
  Wilsonova lípa je před Bohuslavovými čp. 27

Velkostatkářská půda

15. dubna Národní shromáždění schválilo zákon
o zabrání a rozdělení půdy velkostatků. 

Osada Dražice

27. 4. žádá osada Dražice odloučení od obce Zdětína.
Místní obecní zastupitelstvo se na návrh p. Čančíka vyslovuje všemi hlasy proti.

Komise pro výkup dobytka

Na příkaz okresní politické správy v Mladé Boleslavi byla ustanovena tříčlenná komise pro výkup dobytka: Josef Malý čp. 31, Antonín Šulc čp. 29, Bohumil Štumpa čp. 56

V měsíci květnu má obec odvést 20 q dobytka živé váhy.

Porodní asistentka

Pí. Anna Donátová, porodní asistentka, žádá o přidělení obecního bytu. Protože obec má jen jednu místnost volnou, která se musí nechat pro případ infekční nemoci, nemůže se jí vyhovět.

Stížnost na obecní zřízence

Je všeobecná stížnost na obecní zřízence, že vůbec nehlídají a nechávají lidi na škodách. Budou předvoláni a bude jim domluveno, aby konali řádně své povinnosti.

1. máj

1. máj se slavil v Nových Benátkách a byl slaven poprvé ve svobodné republice jako národní svátek svobody všeobecně. Průvody politických stran byly společné.

Naši občané se těchto oslav zúčastnili v hojném počtu. Přes 200 občanů a občanek šlo ze Zdětína v průvodu, v jehož čele byl nesen bílo–červený prapor, do Nových Benátek na celookresní oslavu. Byla to krásná oslava celého národa – dosud politicky neroztříštěného.

Smrt Milana Rastislava Štefánika

4. května byli všichni naši občané zarmouceni smutnou zprávou. Při návratu letadlem do osvobozené vlasti, zahynul tragickou smrtí na letišti ve Vajnorech u Bratislavy Dr. Milan Rastislav Štefanik, spolupracovník T. G. Masaryka a Dr. Eduarda Beneše, jeden z nejzasloužilejších budovatelů československé samostatnosti v cizině.

Vraceje se po létech práce a námahy, nebylo mu dopřáno vrátit se do osvobozeného rodiště. Jeho matka, která svého syna očekávala, objala už jen chladnoucí tělo. Byl věhlasným učencem, hvězdářem a za války generálem spojeneckých vojsk. V osvobození vlasti měl zastávat místo ministra vojenství.

Americká pomoc

10. května přinesly noviny zprávu, že byla zahájena doprava amerických potravin po Labi a po Vídni. Přijelo prvních pět lodí s 500 vagony potravin. Bída a nedostatek budou tedy brzy zastaveny.

Demonstrace proti drahotě

Ve dnech 21. – 23. května uspořádalo dělnictvo v Nových Benátkáchv Mladé Boleslavi demonstrace proti drahotě látek. Zástupy nosily šibenice a vyhrožovaly obchodníkům oběšením, hlavně těm, kteří měli zatajené zboží nebo zboží silně předražovali. Někteří obchodníci byli zbiti, někde došlo k pokusům o drancování. Mnoho občanů zdětínských, hlavně ze zvědavosti, se těchto demonstrací zúčastnilo.

Obecní hlídač

Obecní hlídač Václav Liska dal 1. června výpověď. Od 1. července byl přijat za obecního hlídače invalida Josef Adášek, 25 roků starý.

Poměry poválečné

Naše svoboda a samostatnost byla vydobyta nesmírnými oběťmi na životech, strádáním a utrpením českého lidu. Byla přijata s opravdovým nadšením a radosti všech vrstev národa.

Bohužel toto nadšení a radost začaly brzy ochabovat. Někteří naši občané si neuvědomili, že válečnými poměry rozvrácené poměry hospodářské, sociální a kulturní nelze uvést do normálních poměrů v několika měsících a začali projevovat nespokojenost.

Nepochopili, že bude nutné přinést ještě mnoho obětí, než nastane klidný a spořádaný život v našem novém státě. A to bylo příčinou projevů nelibosti. Proto s roztrpčením přijímali dále se provádějící rekvizice obilí, dobytka, apod.

Neuvědomilo si, že už nás nevysává prokleté Rakousko a Německo, ale že nesmí trpět hladem celý československý národ, že je to pro nás všechny. Někteří jednotlivci brzy na vše zapomněli, posedlo je sobectví – touha po mamonu. Opravdové vlastenectví se stalo mnohým lidem nepříjemnou povinností.

A tak ještě trvající omezení výživy, nedostatek životních potřeb, stávající dosud a stoupající drahota, kolkování peněz, soupisy majetku, to vše budilo nespokojenost. A bylo mnoho občanů, kteří nedovedli pochopit, že bez těchto opatření nemůže nastat normální, klidný a spokojený život našeho lidu. Aby to bylo brzy, bylo přání nás všech.

Je pravdou a nelze zamlčet, že začala bujet opět protekce a úplatkářství, tak vládnoucí za války, že „keťasení“ přineslo mnohým lidem ohromné zisky, že do popředí veřejného života se dostalo mnoho lidí nečestných, mající za sebou špatnou minulost a ti z prospěchu a touhy po kariéře dopouštěli se všech možných podvodů, jen aby měli lehký život a nemuseli nic dělat.

Konečně budilo u nás všech často odpor, že veškeré dění ve veřejném životě se začalo řídit politickými zájmy jednotlivých stran.

Nakonec jsme uznali, že vším je vinna válka, která přinesla porušení morálky, částečnou demoralizaci, hlavně u mládeže, ale pevně jsme věřili, že všechny tyto těžkosti překonáme, nepřátelé vlasti a národa zneškodníme a věřili jsme, že pak nám nastane veliká a šťastná budoucnost, nám i našim pokolením.

Dějiny nás učí, že to byl český národ, který dovedl svou pilnou prací, podnikavostí, poctivostí, trpělivostí a vzdělaností překonat všechno utrpení, proto přečkáme i tyto všechny obtíže, které nám připravila světová válka.

První volby

V neděli 15. června se konaly první volby v Československé republice do obecního zastupitelstev, prozatím bez Slovenska. Pro zajímavost politických poměrů uvádím souhrn českých hlasů v Čechách, na Moravě a ve Slezku:

Politické strany, počet hlasů a procentuální zastoupení:
Sociální demokracie 922782 29,80
Republikáni (agrárníci) 661363 21,36
Čes. sociál. a pokrok. 493359 15,93
Klerikálové 303614 9,81
Národní demokraté 265769 8,58
Různí místní 184,614 6,04
Domkáři 126,820 4,06
Menšináři 71512 2,31
Živnostníci 57526 0,26

Celkový přehled za Čechy, Moravu a Slezsko: Hlasů českých 3096, 391 t.j. 68,21%, hlasů německých 1422,038 t.j. 31,33 %, hlasů židovských 21076 t. j. 0,46 % hlasů polských 47.

Sokolské odvody

Česká obec sokolská nařídila odvody pro své členy od 20 do 50 let. Dostavilo se 85 651 bratří. Ke službě v poli bylo uznáno schopných 34 940, ke službě v zázemí 31 852, neschopných 18 853. Přes 11 000 Sokolů slouží již jako dobrovolníci na Slovensku.

Změna vlády

9. července došlo k významné změně ve vládě na základě výsledků voleb ze zastupitelstva a tuto změnu si vyžádaly tři nejsilnější strany: sociálně demokratická, republikánská (agrární) a nár. socialistická.

President Masaryk zprostil dosavadní vládu jejího úřadu a pověřil sociálního demokrata Vlastimila Tusara, aby sestavil nové ministerstvo, které bylo ustanoveno takto:

ministerský předseda: Vlastimil Tusar (soc. dem.)
ministr zahraničí: Dr. Eduard Beneš (čes. soc.)
ministr vnitra: Antonín Švehla (agrár.)
ministr zemědělství: Karel Prášek (agrár.)
ministr pošt a telegr.: František Staněk (agrár.)
ministr financí: Prof. Dr. Cyrirl Horáček (agr.)
ministr škol. a osvěty: Gustav Habrman (soc. dem.)
ministr soc. péče: Dr. Lev Winter (soc. dem.)
ministr veřejných prací: Antonín Hampl (soc. dem.)
ministr nár. obrany: Václav Klofáč (čes. soc.)
ministr obchodu: Dr. Gustav Heidler (čes. soc.)
ministr železnic: Jiří Stříbrný (čes. soc.)
ministr spravedlnosti: Dr. František Veselý (čes. soc.)
ministr zdravotnictví: Dr. Vávro Šrobár (Slovák)
ministr výživy: Eduard Houdek (Slovák)

Česká veřejnost i zahraničí byly tímto nečekaným přesunem překvapena.

Ceny obilí

6. července byla stanovena cena obilí v naší republice za 1 q: pšenice 60 K, žito 60 K, ječmen 55 K, oves 55 K. Za rychlé dodání bude vyplácen příplatek 20 K. Brambory do 15. srpna 90 K, do 31. srpna 70 K, do 15. října 60 K.

Příplatek 20 K znamenal zdržení proti dosavadním cenám, což budí pohoršení.

Nové obecní zastupitelstvo

18. července 1919 konalo svou první schůzi a zahájilo svou činnost nové obecní zastupitelstvo zvolené při prvních volbách v Československé republice, které se konaly v neděli dne 15. června 1919.

Složení obecního zastupitelstva:

František Bým, čp. 85, starosta
Josef Malý čp. 31, pokladník
Karel Havel čp. 116
Václav Lukavec čp. 86
Josef Šubrt
Václav Čančík čp. 3
Josef Bašus čp. 95
Václav Kašpárek čp. 93
Bohumil Bohuslav čp. 17
František Matuna
Štěpán Vtelenský čp. 99
Karel Jandl
František Koula

Rudolf Kučera
Josef Horák
Václav Šulc
Václav Adášek
František Hásek
Antonín Slepička
Josef Dyk 
Vojtěch Roubíček

všichni z Dražic

Komise

V této schůzi zvoleny 3 obecní komise a sice:
1 | policejní (připojeno zdravotnictví)
2 | stavební
3 | hospodářská

Policejní komise:

Josef Malý – předseda
Karel Havel – zapisovatel
Rudolf Kučera, Dražice
Václav Lukavec
Josef Šubrt
Josef Horák, Dražice

Stavební komise:

Václav Čančík – předseda
František Matuna – zapisovatel
Václav Šulc, Dražice
Josef Bašus
Václav Kašpárek
Václav Adášek, Dražice

Hospodářská komise:

Štěpán Vtelenský – předseda
Bohumil Bohuslav – zapisovatel
František Hásek – Dražice
Karel Jandl
František Koula
Antonín Slepička, Dražice

Působnost komisí:

Policejní:
Ochrana a bezpečnost obecního i soukromého majetku. Dozor nad pořádkem v obci.

Stavební:
Dozor na veškeré stavby a opravy jak obecních domů, tak silnic a cest.
Působnost (povolání) při novostavbách a přestavbách.

Hospodářská:

Veškeré zásobování obce. Řízení dodávek, jimiž je povinna státu.
Ochrana a zřizování obecních sadů. Oceňování úrody v obecních sadech.
Pronájem obecního majetku vůbec.

Uvedené komise mají vést vlastní agendu a mohou se na všem, co spadá pod jejich kompetence, usnášet. Jejich usnesení je však podmíněno souhlasem starosty.

Obecní strážník

13. srpna zvolilo obecní zastupitelstvo obecním strážníkem Františka Stránského s tímto platem: 4 K denního základního platu a 25 % přídavku.

Nový řídící učitel

1. září 1919 nastoupil na místo řídícího učitele na zdejší škole Václav Studecký z Lipníka, který byl však 6. září stižen chrlením krve a nastoupil zdravotní dovolenou.

Zastupoval ho učitel Bedřich Kaiser. Protože byl nedostatek učitelských sil, nastoupil znovu výpomocně řídící učitel v. v. Josef Kavka.

Místní školní rada

1. září začala svoji působnost nová místní školní rada v tomto složení: předseda František Bým, starosta obce – členové: Václav Čančík, okresní starosta a člen okres. školní rady, Josef Malý, František Havel ze Zdětína, Jáchym Kouřil a Josef Pospíšil ze Sedlce.

Místním školním dozorcem jmenován Josef Malý, rolník ze Zdětína čp. 31.

Podvýživa dětí

Prohlídkou bylo zjištěno, že ve Zdětíně trpělo podvýživou 12 dětí (7,6%). U 5 dětí vznikla z podvýživy choroba a z těch zemřely 2 děti.

Osada Dražice – osamostatnění

16. září zástupci osady Dražice (mluvčí p. Dyk) žádají znovu za osamostatnění osady Dražic. Obecní zastupitelstvo se staví proti žádosti a návrh zamítá 8 hlasy z 13 přítomných členů.

Hasičská stříkačka

Usneseno zakoupit stříkačku pro Sbor dobrovolných hasičů, která byla objednána 13. února 1917 a teprve nyní je objednávka vyřízena. Protože obnos 4 420 K není v obecní pokladně k dispozici, usneseno přistoupit k zápůjčce.

Obecní sady

Pan Bohumil Bohuslav sděluje, že je nutné v obecních sadech vysázet 65 jabloní, 60 třešní, 25 švestek a 10 hrušek.

Půjčka Čs. státu

Ministerstvo financí vypsalo vnitřní půjčku československého státu: 4% státní poukázky pokladničení, splatné 1. října 1923 za kurs 98 Kč nebo splatné 1924 za kus 97,25 Kč. Občané, kteří tak ochotně přinášeli republice na zlatý poklad, upisování půjčky je na začátku slabé.

Nezaměstnanost

Vláda vyplácí podpory pro nezaměstnané 8–10 Kč denně. Vykazuje se 163 070 nezaměstnaných. Podpora činí měsíčně 19,944 Kč.

Básník Svatopluk Machar se nad tím rozčiluje a nazval vše „vyžíráním republiky“.

Ve Zdětíně nezaměstnaní nebyli.

Falešné bankovky

Na kolkovaných bankovkách byly zjištěny padělané kolky – i u nás ve Zdětíně. Pašují je k nám Němci, hlavně na již. Moravě, aby rozvraceli naše národní hospodářství.
Návrat Dr. E. Beneše z Paříže

Návrat E. Beneše z Paříže

24. září se vrátil do osvobozené vlasti z mírových porad v Paříži, dřívější exulant spolupracovník presidenta Masaryka, nyní ministr zahraničí Dr. Eduard Beneš.

Od pohraničí byl všude nadšeně vítán a zvlášt v Praze, kde ho vítala vláda a nepřehledné davy českého národa. Mnozí zdětínští občané se také zúčastnili tohoto slavnostního vítání.

Návrat Dr. Karla Kramáře

27. září byl vládou a ohromnými zástupy, vítán Dr. Karel Kramář, předseda české mírové delegace v Paříži, kde hájil hospodářskou (Dr. Beneš politickou a teritoriální) stránku naší republiky a docílili velkých úspěchů.

První nové čsl. peníze

Začaly se stahovat rakouské koruny a dvoukoruny papírové se srážkou 10% za nové koruny a pětikoruny československé.

Drahota

Drahota stále nepovoluje. Průměrný pánský oblek je za 1000 Kč, boty 160–200 Kč, oběd v restauraci 10 – 20 Kč. Doutníky se už asi tři neděle nefasují, jen cigarety, ale pod rukou se dostane kuba za 2 Kč, viržinka za 4 Kč.

Vepřového masa je již dost, prodává se volně za 24 Kč, což je velké snížení proti 58 Kč ke konci války. Telecí a hovězí maso není vůbec k dostání, protože dobytek je vybit. Skopové maso se platí 18 Kč, mouka 6–8 Kč, vajíčko 1,60 Kč a litr mléka 5 Kč.

Stále se projevuje nedostatek uhlí a benzínu. V říjnu už nastaly citelné zimy a není čím topit. Ženy protestují.

Návrat legionářů

17. října přijely do Prahy oddíly ruských legionářů, kteří se vracejí do svobodné vlasti. Mnoho našich občanů se tohoto uvítání zúčastnilo.

Výročí 28. října

1. výročí převratu a osvobození, 28. říjen, byli u nás ve Zdětíně oslaven důstojně slavnostní akademií. Členové Sokola se zúčastnili u Dražic rozestavěného běhu, kterým Sokolstvo odevzdalo presidentu Masarykovi adresu.

Vyučování

Od 20. listopadu se vyučovalo na zdejší škole jen střídavě, protože nebylo uhlí.

Automobilová linka

Správní komise okresu Mladá Boleslav nabízí zřízení automobilové linky, která by vedla přes naši obec, ale obec nemá zájem.

Obecní zřízenci

Pan Karel Havel navrhuje, aby obecním zřízencům byla udělena důtka,
aby konali lépe svou povinnost.

Poválečné poměry

Konec roku nebyl pro nás ještě příliš radostný, protože poměry jak politické tak hospodářské jsou stále ještě neurovnané.

Uhlí, oděvů a některých životních potřeb je ještě velký nedostatek. Bují obchod pod rukou, vesele se keťasuje, vesele bují úplatkářství a to vše působí na naše poctivé lidi velmi nepříznivě a vzbuzuje nespokojenost.

Nejsou stanoveny pevné mzdy a proto vznikají veliké rozdíly. Nejhůř je placená inteligence – učitelé, profesoři, úředníci. Středoškolský profesor má měsíční plat 700 Kč.

Je nedostatek bytů, stavební ruch skoro žádný, stát zatím nepodniká a soukromí podnikatelé stavět nemohou kvůli drahé práci a materiálu. Před válkou stálo 1000 cihel i s dovozem 35 K, dnes 240 Kč a dovoz zvlášť 210 Kč.

Státní rozpočet

Státní rozpočet na rok 1920 činí:
Příjem: 7.750,770.773 Kč
Vydání: 10.416,175.920 Kč
Deficit: 2.666,000.000 Kč

Narození ve Zdětíně v roce 1919:

11. 2. Anna Krajíčková Zdětín čp. 18
18. 2. Marie Kubánková Chrást čp. 20
21. 3. Václav Malina Zdětín čp. 12 (nemanželské)
23. 4. Josef Podešva Chrást čp. 20
13. 5. Karel Jandl Zdětín čp. 37
24. 5. Věra Anna Havlová Zdětín čp. 116
6. 6. Jindřiška Anna Davídková Zdětín čp. 65
23. 7. Marie Novotná Zdětín čp. 77
1. 8. Marie Hršelová Zdětín čp. 37
29. 8. Marie Božena Borecká Zdětín čp. 119
7. 9. Miloslav Václav Krejčík Chrást čp. 20
8. 9. Marie Verzichová Zdětín čp. 118
28. 9. Marie Šimurdová Chrást čp. 81
3. 10. Antonie Orságová Chrást čp. 81 (otec neznámý)
11. 10. Věnceslava Roudnická Zdětín čp. 37
30. 10. Božena Smetaňáková Chrást čp. 81
10. 11. Marie Nocárová Zdětín čp. 12 (otec neznámý)
15. 12. Karel Fuksa Chrást čp. 76


Zemřelí ve Zdětíně v roce 1919:

21. 5. Krejčíková Anna Zdětín čp. 18 | nar. 11. 2. 1919 (3 m. 10 d.) katar střev
23. 8. Davídková Jindřiška Zdětín čp. 65 | nar. ž. ž. 1919 (2 m. 17 d.) katar střev
16. 10. Nováková Marie Zdětín čp. 77 | nar. 4. 1. 1869 (50 r. 9 m. 12 d.) sepse
7. 11. Krajíček Karel Zdětín čp. 15 | nar. 12. 10. 1877 (42 r. 26 d.) tbc

 

Svatby ve Zdětíně v roce 1919

20. 2. Josef Hendrych, topič ve Zdětíně čp. 118 z Dražic
Zd. a Anna Zárubová, dcera kováře ve Zdětíně čp. 38

13. 5. Antonín Soumar, tesař ve Krchlebích N. B.
a Anna Matyásková, vdova po Františku Matyáskovi ze Zdětína čp. 108
– roz. Šejnohová

27. 5. Josef Dvorský, tesař čp.45, syn Václava D. Zd. a Alžběty roz. Majzlové Zd. čp. 25
Růženou Vítkovou ze Sedlce čp. 23

3. 6. Alois Jakubec, dělník z Hlavence
Zd. a Marie Horčicová ze Zdětína čp. 60

2. 9. Josef Pavelka, mistr truhlářský ze Sedlce
N. B. a Blažena Matyásková ze Zdětína čp. 108

7. 10. Josef Matyásek, elektromontér z Horek
Zd. a Emilie Mančíková ze Zdětína čp. 115

22. 11. Václav Šubrt, truhlář, Zdětín čp. 102
Zd. a Rosalie Adášková ze Zdětína čp. 82

27. 12. Karel Kolář, malíř pokojů ze Zdětína čp. 47
N. B. a Růžena Jiroušová ze Zdětína čp. 121, dc. Josefa Jirouše, dělníka ze Zdětína čp. 117

30. 12. Ludvík Pohorský, učitel z Horního Újezda
ZD. a Marie Miškovská ze Zdětína čp. 16, dcera K. Miškovského a Anny roz. Tučkové

Osvětová komise

Dne 26. února 1920 se ustavila místní osvětová komise:
Předsedou byl zvolen p. Josef Kavka, říd. uč. v. v., jednatelem učitel Otakar Holvek, knihovníkem učitel Bedřich Kaiser.

Do výboru:
Za obecní zastupitelstvo: František Bým, obec. starosta.
Za tělocvič. jednotu Sokol: sl. Marie Čančíková.
Za sbor dobrovolných hasičů: p. Antonín Šulc.
Za Hospodářskou čtenářskou besídku: p. Josef Malý.
Za stranu agrární: p. Václav Lukavec.
Za stranu národně sociální: p. Karel Havel.

Cestné

29. února bylo usneseno, aby za úřední cesty bylo starostovi obce, obecním radním i ostatním členům obec. zastupitelstva vypláceno za celý den 10 Kč a za půl dne 5 K cestného.

Státní půjčka

Na návrh pana Čančíka usneseno, aby obec Zdětín upsala 4½ % prémiovou státní půjčku práce ve výši 5 000 Kč.

Poštovní úřad

Protože poštovní úřad v Benátkách špatně doručuje poštu, usnáší se obecní zastupitelstvo, aby se žádalo o přičlenění obce Zdětína k poštovnímu úřadu v Chotětově.

Oslava narozenin T.G.M.

Po celé republice byly slaveny 70. narozeniny našeho drahého presidenta T. G. Masaryka.

V naší obci se konala slavnostní akademie ve škole za účasti občanstva. Mnoho našich občanů se zúčastnilo slavnosti v Nových Benátkách, která se konala v sokolovně.

Zahájení činnosti m. o. komise

Večer 7. března zahájila místní osvětová komise činnost přednáškou řídícího učitele Kavky na thema: Rodina, škola, národ.

Učitelé ve škole

Říd. uč. Kavka vyučuje za říd. uč. Václava Studeckého do 15. března 1920.
Od 1.dubna byl učitel Bedřich Kaiser jmenován správcem ludové školy v Komárně na Slovensku.

Úmrtí řídícího učitele

7. dubna zemřel říd. uč. Václav Studecký na krční souchotiny. Na zdejší škole nastoupil 1. září 1919. Správce školy zastupovali Josef Kavka, říd. uč. v. v. a Otakar Holvek.

Náboženský boj proti učitelstvu

Ještě za říd. uč.Václava Studeckého se rozvířil boj občanstva proti učitelstvu (hlavně proti učitelům Bedřichu Kaiserovi a Otakaru Holvekovi), kteří odstranili ze svých tříd náboženské symboly – kříže. Tím se postavili proti usnesení místní školní rady, aby kříže byly v učebnách ponechány.

Odvaha některých občanů byla taková (pí. Špitálská, statkářka), že v průvodu strážníka v noci kříže do školy pověsili. Učitelé však ráno kříže opět odstranili, odvolávajíce se na výnos zemské školní rady, jímž vyznává se právo umístění křížů ve třídách výhradně správci školy a učitelské konferenci.

Místní školní rada pak poslala rekurs s podpisy místních občanů zemské školní radě o rozhodnutí v této otázce. Dosud žádné rozhodnutí nepřišlo, proto jsou třídy dále bez křížů a vyučování začíná bez modlitby.

Nový správce školy

12. července se přistěhoval nový správce školy Otakar Kramer z Debře.

Spory v obecním zastupitelstvu

Již od května trvaly mezi členy obecního zastupitelstva z politickýchhlavně osobních důvodů vážné neshody. Ty vyvrcholily 15. července, kdy se konala bouřlivá schůze, při které napadl p. Štěpán Vtelenský obecního starostu p. Františka Býma, který se rozhodl, že složí svůj úřad.

Resignace starosty obce

26. srpna na schůzi veřejného zastupitelstva oznámil starosta obce p. František Bým, že byl zproštěn okresní politickou správou v Mladé Boleslavi úřadu starosty obce a žádá náměstka Josefa Malého, aby ho zastupoval a schůzi řídil.

Na to opouští schůzi.

Platy obecních zřízenců

Obecním zřízencům se upravují platy: strážník i hlídač obdrží 10 K denní mzdy a 50 kg obilí na měsíc. Obilí bude ponecháno z obecního kontingentu.

Ponocnému Josefu Kuchařovi se zvyšuje roční plat o 100 K ročně.

Nové volby starosty obce

Pan Josef Sus podává návrh, aby když starosta František Bým resignoval, byla provedena volba nového starosty. Do té doby aby úřad vedl jeho náměstek. To také schválil místodržitelský rada Brožek.

Člen obecního zastupitelstva p. Karel Havel sděluje, že ve volbě nového starosty půjde jeho strana (národ. socialistická) společně se stranou soc. demokratickou.

3. října bylo usneseno, aby se nové volby obecního starosty vykonaly 11. října 1920.

Stížnosti na strážníka a hlídače

Opět jsou veliké stížnosti na obecního strážníka a polního hlídače,
že nekonají řádně svou službu. Usneseno, pohrozit jim pokutou.

Nový starosta obce

11. října 1920 byl zvolen obecním starostou pan Karel Havel z čp. 116 na návrh pana Václava Kuchty a to za stranu čsl. národních socialistů.

Při volbě bylo přítomno jen 12 členů obecního zastupitelstva: František Bým, Josef Malý, Václav Čančík, Štěpán Vtelenský, Josef Bašus, Václav Lukavec, Václav Král, Josef Dyk, Václav Šulc, Josef Kučera, Václav Kuchta a Karel Havel.

Spory v obec. zastup. vrcholí

Ihned po této volbě dostupují rozpory mezi členy obecního zastupitelstva vrcholu.

Přenesly se i do krajinských novin, kde začala jedna strana napadat druhou. Spory vznikly nejen z důvodů politických, kdy strana republikánská těžce nesla, že za starostu obce byl zvolen příslušník strany národně socialistické, ale hlavně z důvodů čistě osobních.

Z pouhých osobních záští, sobectví, rozpoutaly se spory, které nesloužily ke cti ani politickým stranám ani jednotlivcům. Lpělo se často na pouhém slovíčkářství a hledaly se přímo malichernosti, jen aby mohl být podniknutý útok strany proti straně, jedné osoby proti druhé.

Většina občanstva tyto poměry, které tak brzy po našem osvobození dovedly otravovat klid v obci a rozrušovat vzájemné spolužití občanů, toto jednání odsuzovala. Vždyť také spory brzdily v obci Zdětíně hospodářský a kulturní rozvoj po všech stránkách. Spory se pak přenášely do jednotlivých spolků a tak znechucovaly veškerou práci.

Spory vyvrcholily ve schůzi obecního zastupitelstva 20. října 1920. V té době stavil pan Josef Malý zeď kolem dvora bez stavebního povolení. Stavba byla zastavena starostou Karlem Havlem, prý z nařízení okresu a sporným se stalo: staví-li se zeď od základů nebo ze základů. Z toho vznikly nechutné osobní spory, napadání.

P. Josef Malý resignoval na všechny funkce, pan Štěpán Vtelenský prohlásil, že nemá k novému panu starostovi důvěru, že ho také napadl v novinách, že podává také resignaci a po prudké hádce a osobních útocích odešli ze schůze členové zastupitelstva: Štěpán Vtelenský, Josef Sus, Václav Král, Josef Šubrt.

Jednání schůze bylo přerušeno, usnášení znemožněno, takže nedošlo ani k volbě zástupce do místní školní rady ani k volbě zástupců do školní rady.

Obecní zastupitelstvo se přestalo scházet, schůze se nekonaly a bylo jasné, že dojde k jmenování obecní správní komise, což se také stalo 17. září 1922 jak o tom bude psáno.

28. říjen

28. říjen byl oslaven divadlem školních dětí „Pro tatíčka presidenta“. Slavnostní projev o významu 28. října měl říd. uč. Otakar Kramer. Čistý výnos divadla 824,40 Kčs byl věnován na zakoupení školních pomůcek.

Legionáři

Hlavní město Praha a celý československý národ připravili veliké uvítání nejen presidentu T. G. Masarykovi, ale nadšeně vítali i legionáře, blanické rytíře, kteří hrdinně bojovali za svobodu svého národa proti nenáviděnému Rakousku a Německu na frontách v Rusku, ve Francii a v Itálii.

Vyznamenali se v mnoha slavných bitvách ať u Zborova na ruské frontě nebo u Arrasu a Chemin de Dame na západní frontě ve Francii, nebo u Dos Alto na italské frontě.

Jejich hrdinské činy byly uznány vládními činiteli dohodových států a náš národ je na ně hrdý. Bohužel, tisíce jich obětovalo za svobodu své vlasti životy a jejich hroby jsou roztroušeny nejen ve Francii, Itálii, ale i po celém Rusku, až ve vzdálené Sibiři.

Ze Zdětínských občanů bojovali v československých legiích:

Antonín Bým; čp. 142, František Heřman, čp. 49, Karel Miškovský, čp. 16 a Jaroslav Pšáda, čp. 72

Poznámka autorky stránek:

Na obrázku je můj praděda Jaroslav Kotalík. Fotografie je z ruského zajetí. Patrně tam se seznámil s naším sousedem Antonínem Býmem a společně se vrátili zpět do vlasti. Od té doby žil můj děda v naší obci. Ačkoliv není zdětínským rodákem, domnívám se, že i tak na tyto stránky patří.

Za ním na mapě jsou vidět cesty, kudy vedly cesty čs. legionářů.

Pro věčnou paměť zaznamenává kronikář stručně životopis každého z nich,
jak mu jej vyprávěli:

Antonín Bým

Narodil jsem se 5. července 1889 v Sedlci.

V mobilizaci r. 1914 rukoval jsem jako kovář k 10. divisi vozatajstva do Josefa v hodnosti vojína. Do konce listopadu 1914 jsem sloužil „u trénu“ a při tažení na ruské frontě u Rávy Ruské jsem onemocněl úplavicí. Náš oddíl byl v boji úplně rozbit. Ze 112 vozů nám jich zůstalo pouze 14, ostatní Rusové zajali.

V lednu 1915 jsem byl přidělen k 36. pluku do Liberce a 28. února jsem byl znovu na ruské frontě. Zúčastnil jsem se veliké bitvy u Gorlice. Byl jsem zajat 25. května 1915 u Silňavy. Náš celý 36. pluk přešel bez rány, bez výstřelu i s hudbou k Rusům.

I důstojníci Němci šli klidně. U pluku totiž na jednoho důstojníka Čecha připadali 4 Němci, poddůstojníci byli Němci a kadeti aspiranti Maďaři. Přešli jsme klidně, jen na křídlech se bojovalo. Byly nás 3 prapory. Rusové nás Čechy vůbec neprohlíželi.

Jak jsem se později dozvěděl, přechod pluku zorganizovali starodružiníci-legionáři, zařazení do ruské armády. Všiml jsem si totiž, že mnozí ruští vojáci měli bílo-červenou stužku na čepici. To byli Češi.

Už jako zajatci jsme šli celý týden pěšky do Cholmu a odtud jsme jeli 2 dni vlakem do Kyjeva, kde jsem onemocněl tyfem. Po čtrnáctidenní karanténě v Kyjevě odjeli jsme na 3 týdny do Moskvy a z Moskvy do Samary.

Odtud jsme byli transportováni do zajateckého tábora Tochoj. Byl to veliký tábor jako Milovice, 20 km dlouhý. Tam nám už pomáhal Červený kříž a 15. srpna 1915 nás odešlo 3 000 na práci. Dostal jsem se na severní Kavkaz do Stavropolu, kde jsem konal 2 roky zemědělské práce.

Když tu v srpnu roku 1917 byla prováděna agitace, vstoupil jsem do čsl. legií a byl jsem zařazen k 7. pluku v Berezau, kde jsem sloužil u 8. roty jako řadový voják. Později jsem byl přidělen ke štábní skupině, kde byl velitelem Gajda a Kadlec.

Zúčastnil jsem se bojů u Nikolajevska, Čerepánova, Baduaolu, Bisku a v bojích u Bajkalského jezera u Tajcholu a Osolska.

Na to jsem byl přidělen ke štábu a na Uralu jsem se již bojů nezúčastnil. Byl jsem ve strážním oddílu jako ochrana a konal jsem hlídky u ešelonu. Jen někdy jsem ještě zasáhl do partyzánských bojů.

U pluku jsem byl jmenován do funkce soudce laika. Jako odborník tu byl Dr. Steiner – Polnický. Druhým soudcem laikem byl učitel Hrouda.

Po sibiřské magistrále jsme se dostali do Vladivostoku a odtud jsme jeli přes Tichý oceán do Vencouveru v Severní Americe a odtud jsme jeli 6 dní vlakem do Qeubecku v Kanadě, kde jsme měli měsíc oddechu. Z Quebecku jsme za 2 dny dojeli do přístavu Halifaxu kde nás nalodili a přes Atlantik jsme přistáli v německém přístavu Wucxhafenu.

Když jsme odtud dojeli vlakem do svobodné vlasti, byli jsme posádkou v Nitře na Slovensku a tu jsem byl 3. listopadu 1920 demobilisován a vrátil jsem se šťastně ke své rodině ve Zdětíně.

Všechny sbírky novin, obrazů a fotografií, které jsem za dobu v legiích nashromáždil, odevzdal jsem muzeu v Benátkách.

František Heřman

Narodil jsem se 18. října 1896 ve Zdětíně.

15. prosince 1915 jsem rukoval do Maďarska a byl jsem přidělen k 88. pluku zvanému „Berounský“. Odjeli jsme na ruskou frontu do Holiče, kde jsem se zúčastnil tvrdých bojů u Velkých Hájů, u Burganova a na ústupu u Podhajce. Byl jsem zajat 14. srpna 1916 v 9 hodin ráno při ústupu, když jsme zdržovali nepřítele.

Jako zajatec jsem byl v Dárnici u Kyjeva, pak v Sárnech za frontou, kde jsem byl na práci ve skladech pro vojsko.

Do legií jsem vstoupil 18. března 1917 a byl jsem zařazen k 3. pluku Jana Žižky. Jako legionář zúčastnil jsem se slavné bitvy proti Němcům u Zborova, odtud jsme ve stálých bojích ustupovali k Tarnopolu. Těžké boje s Němci byly u Velkých Hájů a u Bachmače, kterých jsem se zúčastnil.

Prodělal jsem celé tažení přes Sibiř do Vladivostoku a odtud přes Rakousko do Kroměříže, kde byl náš pluk posádkou.

Odtud jsem se dostal na polské hranice v Karviné, kde jsem byl odzbrojen a veden našimi vojáky v rakouské uniformě do věznice v Opavě. Byl jsem vězněn ani nevím proč, mezi vězni, kteří byli vinnými krádežemi a jinými zlořády, zkrátka mezi těžkými kriminálníky. To je smutná vzpomínka.

Ke své rodině jsem se vrátil 14. srpna 1920.

Karel Miškovský

Narodil jsem se 25. října 1890 ve Zdětíně čp. 16.

Narukoval jsem 15. ledna 1915 do Mladé Boleslavi a odtud jsem byl přidělen k 2. praporu polních myslivců v Hradci Králové. Bojoval jsem u Tarnova na řece Vysloh v Haliči blíže Gorlice, kde při postupu byl jsem 5. května 1915 raněn do boku a v té bitvě a při velké přestřelce a útoku na bodák postoupili jsme kupředu.

Zajat jsem byl po přijetí na italskou frontu u Gorice 25.–26. srpna 1916. Po ústupu od Gorice byli jsme zastoupeni a zajati s velkou částí fronty. Po různých ceremoniích jako zajatci, ze zdravotních důvodů, byli jsme dopraveni asi 1000 mužů do Janova do velkého přístavu, kde nás nalodili na velkou dopravní loď a odvezli na ostrov Korsiku do Asinura.

Do legií jsem nastoupil 17. dubna 1918 a byl jsem zařazen k 33. pluku čsl. legií. Jako střelec bojoval jsem na frontě Doso Alto na jezeru Lago di Gardo (nad Gardským jezerem v Alpách). Byl jsem vyznamenán čsl. revoluční medailí par la fattica.

Do vlasti jsem přijel v prosinci 1918 přes Innspruk, Vídeň, České Budějovice, kde jsme byli předloženi a přes Jihlavu a Břeclav jsme jeli na Slovensko.

Posádkou jsme byli umístěni ve vesničce Kúty na Slovensku, odtud jsme válečně postupovali na Bratislavu, která byla ještě v rukou Maďarů.

Z čsl. vojska jsem byl propuštěn 10. září 1921.

Jaroslav Pšáda

V roce založení kroniky 1938 byl již p. Jaroslav Pšáda mrtev. Veškerá uvedená data sdělila kronikáři jeho manželka, pokud si je z vyprávění svého manžela pamatovala.

Narodil se 31. prosince 1886 ve Zdětíně.

Do války rukoval po vyhlášení mobilisace 27. července 1914 s první výzvou do Mladé Boleslavi k pěšímu pluku č. 10. Po vystrojení ihned odjel na ruskou frontu do Haliče.

Ve velké bitvě u Tomašova byl raněn do obou nohou, zůstal ležet na bojišti a postupující Rusové ho sebrali. Byl v nemocnici v Kyjevě a v Tule, po vyléčení odvezen do zajateckého tábora v Semipalatinsku, kde se měl velmi špatně, zajatci dostávali jen zelnou polévku a tak byl hrozně slabý a hubený. Peníze, které mu jeho manželka několikrát posílala, nikdy nedostal.

Potom se dostal do Omska na Sibiři, poté do Barnaulu, kde vstoupil do čsl. legií a byl zařazen k 1. pluku Mistra Jana Husa. V Barnaulu byl sluhou u legionářských důstojníků a hospodářem u roty. Zde se měl velmi dobře.

Bojů se pravděpodobně jako invalida nezúčastnil a byl jmenován rotmistrem bez hodnostní třídy.

Do vlasti se vrátil jako invalida na lodi Italo Mary. Vracel se z Vladivostoku Indickým oceánem do Suezského průplavu a přes Středozemské moře do Terstu a odtud vlakem do vlasti. Cesta trvala plných 6 týdnů.

A tak za dlouhých 6 roků se vrátil ke své rodině. Ale jeho zdraví bylo válečnými útrapami podlomeno a tak 24. května 1924 umírá v osvobozené vlasti, pro jejíž svobodu bojoval. Čest budiž jeho světlé památce, jeho jméno pro věky budoucí zapsáno budiž v Pamětní knize obce Zdětína.

 

Ti, kteří se narodili ve věku těchto hrdinů, budiž též pamětivi jejich obětí, které pro svobodu své vlasti přinesli.

Narození ve Zdětíně v roce 1920:

17. 1. Anna Božena Chmelíková Zdětín čp. 25
3. 2. Josef Václav Procházka Zdětín čp. 53
12. 3. Václav Bláha Zdětín čp. 35
19. 4. Jiřina Anna Jakubcová Zdětín čp. 60
27. 4. Jaroslav Josef Kvapil Zdětín čp. 101
17. 5. Jaroslav Ebert Chrást čp. 80
25. 5. Jaroslav Pařízek Zdětín čp. 96
20. 8. Václav Josef Šrámek Zdětín čp. 80
23. 8. Jaroslav Josef Vojtěch Zdětín čp. 116
27. 9. Miloslav Václav Davídek
17. 10. Jaroslav Bohuslav Zdětín čp. 27
18. 10. Josef Šubrt Zdětín čp. 102
22. 10. Marie Marta Těšínská Zdětín čp. 73
6. 11. Jarmila Stránská Zdětín čp. 18
25. 11. Jaroslav Matuna Zdětín čp. 102
29. 11. Božena Borecká Zdětín čp. 119
1. 12. Miroslava Štěpánka Bošinová Zdětín čp. 26
29. 12. Božena Nováková Zdětín čp. 78

 

Zemřelí ve Zdětíně v roce 1920:

18. 1. Božena Kolářová | Zdětín čp. 100 | nar. 22. 11. 1889 (30 r. 1 m. 27 d.) | tbc
31. 1. Václav Tvrzník | Chrást čp. 41 | nar. 26. 3. 1908 (11 r. 11 m. 9 d.)
20. 3. Marie Adášková | Zdětín čp. 82 | nar. 28. 11. 1862 (57 r. 3 m. 21 d.) | tbc
8. 4. Václav Studecký | Zdětín čp. 40 | nar. 14. 8. 1875 (44 r.) | tbc
13. 5. Josef Vozáb | Zdětín čp. 9 | nar. 26. 1. 1859 (61 r. 3 m. 17 d.) | zánět ledvin
2. 6. Božena Jochcová | Chrást čp. 20 | nar. 20. 10. 1919 (8 m. 8 d.) | psotník
4. 8. František Pekar | nar. 1855 | sešlost věkem

 

Svatby ve Zdětíně:

10. 1. Václav Těšínský, zedník Zdětín čp. 73
Zd. a Anna Rýdlová Zdětín čp. 3 z Dlouhé Lhoty

9. 2. Alois Pekař, dělník z Chrásteckého Dvora čp. 76
N. B. a Marie Přenosilová z Ch.Dvora čp. 76

17. 2. Antonín Kuchař, kovář Zdětín čp. 38, syn obec. strážníka
N. B. a Růžena Zárubová, Zdětín čp. 38, dcera kováře

13. 4. Karel Horčic, domkář z Kbela, čp. 44
Zd. a Anna Kolářová, Zdětín čp. 47

20. 4. Václav Šrámek, zem. dělník, Zdětín čp. 89
N. B. a Marie Novotná, Zdětín čp. 28

2. 5. Václav Podařil, kočí, Zdětín čp. 3
N. B. a Marie Pavlasová, služebná ze Zdětína čp. 3

31. 7. Martin Rajčan, kočí z Dražic čp. 1
N. B. a Marie Turčáková, dělnice v Chrásteckém Dvoře čp. 20

8. 8. Josef Smetaňák, krmič, Chrástecký Dvůr čp. 20
N. B. a Cecílie Šipulová, dělnice Chrástecký Dvůr čp. 20

19. 9. Josef Sís, obuvník t. č. vojín v Milovicích
N. B. a Marie Heřmanová, Zdětín čp. 50

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl II.)
Fotografie: z archivu Jindřišky Duštírové a Milušky Brynychové
Ilustrace: Petra Jiřinská


Kam dál?